Thống kê truy cập

Chính trị

Bắc Quang: Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho tổ chức đảng và đảng viên

28/12/2021 15:32 12400 lượt xem

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tư tưởng, trong năm qua, Huyện ủy Bắc Quang đã chỉ đạo cấp ủy các cấp trong toàn huyện, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo nên đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Description: F:\ĐIỆN TỬ\06a3c0347dd9b787eec8.jpg

Một lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở được mở trong năm 2021

Các đảng bộ cơ sở đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên theo đúng yêu cầu của Huyện ủy; hầu hết, việc học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ huyện đến 23điểm cầu các xã, thị trấn nên đã thu hút đông đảo đối tượng tham gia học tập. Cụ thể Huyện ủy đã chỉ đạo viết bài thu hoạch sau khi học tập, quán triệt NQ với 5.875 bài thuộc diện quản lý, đạt 100% KH, trong đó, có 13 bài phải làm lại do viết sơ sài, sao chép nhau. Các đảng bộ được đánh giá có nhiều phương pháp, cách làm hiệu quả, đó là: Đảng bộ Công an, Quân sự huyện, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang, Đảng bộ thị trấn Việt Quang, Đảng bộ các xã Hùng An, Quang Minh, Tân Lập và Tân Thành,… Kết thúc lớp học, các đảng viên đều làm bài thu hoạch và nộp về Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo quy định. Đây là việc làm cần thiết thể hiện được ý thức, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; giúp cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, nắm, hiểu rõ nội dung nghị quyết; từ đó, vận dụng sáng tạo, linh hoạt tại địa phương, cơ sở, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc quan tâm việc mở các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn - nghiệp vụ và năng lực cho cán bộ, đảng viên. Theo đó, trong năm 2021, toàn đảng bộ huyện đã mở hơn 40 lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác đảng, công tác đoàn thể…. Cho cán bộ cơ sở.

Đáng ghi nhận là nội dung, chương trình các lớp bồi dưỡng được gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình làm cho tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên thực sự trong sạch vững mạnh. Tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, kiến thức và năng lực thực tiễn của cán bộ, đảng viên và nhân. Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Bám sát thực tiễn ở cơ sở nắm vững tư tưởng cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Phát huy thế chủ động tiến công trên mặt trận tư tưởng, kết hợp chặt chẽ “xây và chống”; “biểu dương và phê bình”; kiên quyết đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Ngoài việc trang bị kiến thức, các báo cáo viên còn tăng cường việc thông tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tình hình thời sự, chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung tuyên truyền phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội… Đây cũng chính là một trong những động lực to lớn thúc đẩy việc nâng cao nhận thức chính trị, tạo phong trào thi đua sôi nổi “đảng viên đi trước”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021 và những năm tiếp theo phấn đấu đưa huyện Bắc Quang về đích huyện nông thôn mới vào năm 2025./.

Tin, ảnh: CTV

Tin khác