Thống kê truy cập

Tin địa phương

Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình” huyện kiểm tra tại xã Tân Thành

07/10/2021 08:16 4386 lượt xem

Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình” huyện kiểm tra tại xã Tân Thành
đồnĐ/c Nguyễn Khắc Hoàng, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trưởng đoàn công tác phát biểu chỉ đạo

Ngày 4/10, BCĐ “TDĐKXDĐSVH và gia đình” huyện Bắc Quang kiểm tra công tác tại xã Tân Thành. Tham gia có đồng chí Nguyễn Khắc Hoàng - Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Các thành viên trong đoàn của huyện, các đồng chí trong Ban chỉ đạo xã.

Tại buổi kiểm tra Ban chỉ đạo xã Tân Thành đã báo cáo kết quả thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và quy ước trong thời gian qua với đoàn kiểm tra. Trong năm qua, Ban Chỉ đạo Phong trào các xã đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn, như: Thường xuyên tham mưu củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo cấp xã, xây dựng các văn bản triển khai thực hiện của cấp trên về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đôn đốc các thôn thực hiện đăng ký các danh hiệu văn hóa và thực hiện quy trình bình xét, công nhận gia đình văn hóa, đúng tiêu chuẩn quy định. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp, kiểm tra giám sát thực hiện phong trào và nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí văn hóa tiêu chí số 06, tiêu chí só 8 và tiêu chí số 16 trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, xã Tân Thành có 10/12 thôn đạt thôn văn hóa, toàn xã có 505/903 hộ được công nhận gia đình văn hóa, (năm 2021 chưa bình xét). Xã Tân Thành đã triển khai, thực hiện đầy đủ các văn bản cấp trên, đặc biệt là đã thực hiện nghiêm túc Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính Phủ trong thực hiện bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao xã có bước phát triển mạnh mẽ, nhiều đo văn hóa văn đội văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được hình thành và đi vào hoạt động có hiệu quả; các giải thể thao được tổ chức thường xuyên thu hút nhiều quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Khắc Hoàng, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trưởng đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình trên địa bàn trong thời gian qua. Đồng thời cũng chỉ đạo xã cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các thành viên trong ban chỉ đạo để đưa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn đạt hiệu quả cao, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vũ Hùng

Tin khác