Thống kê truy cập

Cải cách hành chính

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020” trên địa bàn huyện Bắc Quang

15/06/2021 09:08 88470 lượt xem

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020” trên địa bàn huyện Bắc Quang
Lớp tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính do UBND huyện Bắc Quang phối hợp mở trong năm 2021.

Trong thời qua, thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch số 149-KH/HU ngày 04/8/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Quang về triển khai thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TU, ngày 12/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, công tác cải cách hành chính huyện Bắc Quang đã đạt được kết quả quan trọng. Công tác triển khai, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo kịp thời, đúng quy định; việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên; tổ chức bộ máy cơ quan hành chính được sắp xếp, kiện toàn, giảm các vị đơn vị sự nghiệp; công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức đã có nhiều đổi mới từ khâu quản lý, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, đến khâu bổ nhiệm; đồng thời việc xử lý cán bộ, công chức viên chức được thực hiện nghiêm túc; công tác quản lý tài chính, ngân sách được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị được thực hiện có hiệu quả; việc thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị đạt mục tiêu kế hoạch đề ra (giảm 10% biên chế hàng năm giai đoạn 2015-2020).

Riêng trong 06 tháng đầu năm 2021, có 42 văn bản được ban hành để chỉ đạo điều hành về công tác cải cách hành chính (9 Công văn, 13 Quyết định, 20 Kế hoạch). Tiến hành lồng ghép kiểm tra cải cách hành chính với kiểm tra Quy tắc ứng xử, Quy chế văn hóa công sở, đạo đức công vụ và tổ chức hoạt động của các cơ quan đơn vị được 04 cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị đều thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ và thực hiện đúng quy định về tổ chức, hoạt động tại cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đố, đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được 418 cuộc với 39.638 lượt người tham dự, cụ thể: cấp huyện tuyên truyền được 61 cuộc với trên 12.375 lượt người tham gia; cấp xã tuyên truyền được 357 cuộc với 27.263 lượt người tham dự. Việc nêu gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của huyện đã tác động tích cực đến việc nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi nhiệm vụ. Đã thực hiện kiểm soát các thủ tục hành chính cấp huyện: 267 TTHC; thủ tục hành chính cấp xã 165 TTHC. các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, do vậy đã rút ngắn được thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức giảm được 1/5 thời gian theo quy định, cụ thể: thủ tục hành chính cấp huyện đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết là 90/267 thủ tục hành chính, cấp xã là 27/165 thủ tục hành chính với thời gian cắt giảm từ 01 ngày đến 20 ngày ... Tất cả các TTHC khi được UBND tỉnh ban hành, UBND huyện Bắc Quang đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn cập nhật đầy đủ. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Trong 6 tháng đầu năm: Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trong toàn huyện là 52.031 hồ sơ, đã giải quyết là 51.281 hồ sơ, có 750 hồ sơ đang trong thời gian xác minh, giải quyết, cụ thể: Cấp huyện: đã tiếp nhận được 5.783 hồ sơ, đã giải quyết được 5.033 hồ sơ đúng thời gian quy định, đạt 87,03%; có 750 hồ sơ chưa đến hạn trả (đang trong thời gian xác minh) chiếm 12,97%. Cấp xã: đã tiếp nhận 46.248 hồ sơ, đã giải quyết được 46.248 hồ sơ đúng thời gian quy định, đạt 100%; không có hồ sơ tồn đọng, quá hạn.

UBND huyện Bắc Quang đã tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT - ioffice phiên bản 4.0 cho lãnh đạo, văn thư các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 436 học viên tham gia; tập huấn chữ ký số cho lãnh đạo, văn thư các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn với 170 người tham gia. Tỷ lệ văn bản đi/đến được thực hiện qua phần mềm VNPT-iOffice trên tổng số văn bản gửi/nhận giữa các cơ quan, đơn vị và trong nội bộ cơ quan, đơn vị đạt trên 90%, trong đó chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng không kèm văn bản giấy đạt trên 80%. Hiện nay trong toàn huyện có 24 trang thông tin điện tử (trong đó 01 trang thông tin điện tử của huyện và 23 trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn); tính đến hết tháng 5/2021, Trang thông tin điện tử huyện đã đăng tải được 1.108 tin, bài, phản ánh được mọi mặt của đời sống xã hội trên địa bàn huyện Bắc Quang, đăng tải kịp thời các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện và tin địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có những hạn chế, yếu kém, khó khăn bất cập, như: (1) Một số cấp ủy, chính quyền cấp xã chưa thực sự sát sao trong công tác cải cách hành chính; công tác chỉ đạo, điều hành một số đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời, hiệu quả; (2) Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại xã, thị trấn hiệu quả chưa cao, còn hình thức; chưa thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông; hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chưa phát sinh; còn tình trạng trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính gây bức xúc cho người dân; (3) Một số cơ quan, đơn vị cơ cấu số lượng lãnh đạo chưa hợp lý; chất lượng và đạo đức công vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; (4) Việc áp dụng chữ ký số trong hoạt động, điều hành của các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện thường xuyên./.

B.T.T

Tin khác