Thống kê truy cập

Hội Văn học nghệ thuật huyện Bắc Quang

Những nỗ lực của Hội Văn học - Nghệ thuật huyện Bắc Quang, giai đoạn 2015-2020

01/06/2020 07:00 128 lượt xem

Bắc Quang là huyện cửa ngõ phía Nam của tỉnh Hà Giang, là địa phương giàu truyền thống văn hóa, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền huyện, vai trò, sứ mệnh cao quý của văn học - nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sỹ từng bước được trưởng thành và phát huy.

         Để không ngừng nâng cao hiệu quả chất lượng tác phẩm, hoạt động của Hội, huyện Bắc Quang đặc biệt chú trọng công tác định hướng các hoạt động sáng tác văn học – nghệ thuật theo phương châm: Bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp gắn với thu hút đầu tư và du lịch, tạo đà cho văn học – nghệ thuật phát triển, huyện không chỉ tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động văn học – nghệ thuật mà còn tạo môi trường thuận lợi về vật chất và tinh thần cho đội ngũ văn nghệ sĩ hoạt động. Hàng năm, huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá, văn nghệ truyền thống của các dân tộc. Không những vậy, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến phát triển văn hóa – nghệ thuật được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, thông qua các chuyên mục trên Đài Truyền thanh – Truyền hình của huyện, Trang thông tin điện tử huyện, các buổi nói chuyện chuyên đề... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng và phát triển văn học – nghệ thuật đối với sự nghiệp phát triển của quê hương, đất nước. Đồng thời, định hướng cho nhân dân đấu tranh phê phán tiến tới loại bỏ các sản phẩm văn hóa độc hại gắn với phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

          Hiện nay, Hội có 186 hội viên, sinh hoạt tại 09 chi hội tại các xã, thị trấn, như: Quang Minh, Hùng An, Kim Ngọc, thị trấn Vĩnh Tuy, Việt Quang... sự tồn tại và phát triển của Hội chính là môi trường động viên, khích lệ kịp thời đối với đội ngũ văn nghệ sỹ trong việc sáng tác cũng như định hướng giá trị tư tưởng và nghệ thuật sát với yêu cầu của công cuộc đổi mới hiện nay, góp phần tạo nên những tác phẩm có sức sống bền vững với thời gian. Theo thống kê chưa đầy đủ, kể từ năm 2010 đến nay, hội viên của Hội đã sáng tác xuất bản trên 800 tác phẩm bao gồm: văn xuôi, thơ ca, tiểu phẩm, nghiên cứu dân gian...; đồng thời, Hội cũng đã xuất bản trên 20 ấn phẩm văn học – nghệ thuật, như: Bản tin Văn nghệ Bắc Quang, văn xuôi, tuyển tập thơ, truyện…

          Ngoài những tác phẩm đã giới thiệu, Hội còn thường xuyên phối hợp với các ngành trong khối tuyên truyền, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức hoạt động liên hoan ca nhạc, tọa đàm, giao lưu thơ, nhạc giữa hội viên và công chúng trong các dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn; góp phần từng bước nâng cao đời sống văn hóa – tinh thần cho nhân dân trên địa bàn. 

 


Tin khác