Thống kê truy cập

Cải cách hành chính

Thủ tục hành chính của lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, xã

18/04/2021 09:17 57 lượt xem

 

Ngày 12 tháng 3 năm 2021, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 552/QĐ-UBND, về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang có hiệu lực từ ngày 12/3/2021, trong đó:

1. Có 13 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, gồm:

- Lĩnh vực: Thủy lợi:

 (1) Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.

(2) Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.

(3) Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

(4) Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình hình khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên).

(5) Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt).

- Lĩnh vực: Lâm Nghiệp

(1) Xác nhận bảng kê lâm sản

(2) Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tich UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

(3) Xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục hải quan

(4) Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu.

- Lĩnh vực: Kinh tế hợp tác

(1) Bố trí ổn định dân cư trong huyện

(2) Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

(3) Hỗ trợ dự án liên kết

- Lĩnh vực: Khoa học công nghệ và môi trường

(1) Phê duyệt kế hoạch khuyến nông cấp huyện.

2. Cấp xã có 09 thủ tục hành chính của các lĩnh vực gồm:

- Lĩnh vực: Thủy lợi:

(1) Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

(2) Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình hình khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

(3) Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (đối với nguồn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện).

- Lĩnh vực: Phòng chống thiên tai

(1) Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai do dịch bệnh.

(2) Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai do thiên tai.

(3) Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu.

- Lĩnh vực: Trồng trọt

(1) Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

- Lĩnh vực: Khoa học công nghệ và môi trường

(1) Phê duyệt kế hoạch khuyến nông cấp xã

(2) Xác nhận hợp đồng tiếp nhận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

Tất cả các thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện, xã theo quy định./.

                                                               Lê Thị Hồng Lam

 

 

 


Tin khác