Các tổ chức chính trị - Xã hội

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CỦA HUYỆN
                                               HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BẮC QUANG
1. 
Chức năng, nhiệm vụ
1.1. Chức năng
- Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước - Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới
1.2. Nhiệm vụ
- Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. - Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh kế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ. - Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương cảu Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ - Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh - Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình
2. Cơ cấu tổ chức
STT Họ và tên  Chức vụ Số điện thoại
1 Bùi Thị Thịnh Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện 0825666299
2 Giàng Thị Hoa P. Chủ tịch Hội LHPN huyện 0836554976
 

                                                                      HUYỆN ĐOÀN BẮC QUANG
I. Vị trí, chức năng.
1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bắc Quang là một tổ chức chính trị - xã hội; tham mưu và đề xuất với các cấp có thẩm quyền về quy chế chính sách bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng, đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 2. Thường xuyên nâng cao trình độ mọi mặt cho đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế tạo việc làm, tăng thu nhập, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của đoàn viên thanh niên, thiếu niên nhi đồng. 
 3. Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý nhà nước.
 4. Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động tổ chức hướng dẫn đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 5. Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành người công dân tổ của đất nước.
 II. Nhiệm vụ và quyền hạn.
1. Tuyên truyền, vận động, giáo dục Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tổ chức, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên, thiếu niên nhi đồng nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cự thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.
 2. Tập hợp các tầng lớp thanh niên, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới đất nước.
 3. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa phương, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.
 III. Cơ cấu tổ chức.
STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại
1 Quốc Thị Thanh Thảo Huyện ủy viên, Bí thư huyện đoàn 0976.661.010 
2 Seo Thị Thu Trang Phó Bí thư huyện đoàn 0918.114.767
3 Phạm Mạnh Tuấn Chuyên viên 0901.821.999
4 Dương Hương Thu Chuyên viên 0827.090.695

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN BẮC QUANG
1. Chức năng nhiệm vụ
- Chức năng: Có chức năng tham mưu, giúp việc cho ban chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ hội nông dân cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác hội theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.
- Nhiệm vụ: Triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của ban chấp hành, ban thường vụ hội nông dân cùng cấp và phong trào nông dân theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của tổ chức hội cấp trên; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định.
Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan.
Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công, phân cấp.
Sơ kết, tổng kết công tác hội và phong trào nông dân theo phân công, phân cấp.
Quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đề xuất các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chuyên trách công tác hội nông dân.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, ban chấp hành hội nông dân cùng cấp giao.
2. Cơ cấu tổ chức
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Hoàng Văn Phú Chủ tịch HND huyện 0949611349
2 Lâm Bình Dương Phó chủ tịch HND huyện 0912727967
3 Lê Văn Toàn Công chức HND huyện 0349843683
4 Đàm Thị Phương Thảo Công chức HND huyện 0919712621
5 Hoàng Thị Oanh Công chức HND huyện 0983821541
6 Hoàng Ngọc Lý Hồng Công chức HND huyện 0983983611
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BẮC QUANG
1. Chức năng của tổ chức Công đoàn
Điều 10, Hiến pháp Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam: "Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Công đoàn
Quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của CĐCS và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở như sau:
2.1. Công đoàn cơ sở
- Tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ của công dân; các chủ trương, nghị quyết của Công đoàn.
- Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật Nhà nước.
- Giám sát hoặc tham gia giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc và chăm sóc sức khỏe cho người lao động; tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, xã hội.
- Tổ chức thực hiện nghị quyết của công đoàn các cấp, chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên và cán bộ công đoàn; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của công đoàn theo đúng quy định; thực hiện công tác phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh.
2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn Lao động huyện
(1) Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật.
(2) Hướng dẫn, hỗ trợ ban chấp hành công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở về nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp, nội dung tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các chủ trương, nghị quyết của công đoàn; tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ của công dân và người lao động.
(3) Hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở hoặc đại diện cho đoàn viên và người lao động tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể theo quy định của pháp luật.
(4) Chỉ đạo phát triển và quản lý đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở; vận động, hỗ trợ thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở; đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn hằng năm.
(5) Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; tham gia với chính quyền, chuyên môn đồng cấp các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh.
(6) Chủ động hoặc phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của người lao động; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động.
(7) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa các công đoàn cấp trên trong việc chỉ đạo hoạt động của công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở.
(8) Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn theo quy định của pháp luật Nhà nước.
(9) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
(10) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác.
3. Cơ cấu tổ chức
TT Họ Tên Chức Vụ Số điện Thoại
1 Khổng Mỹ Hạnh Ủy viên BCH Đảng bộ huyện,
Chủ tịch LĐLĐ huyện Bắc Quang
0914.947.458
2 Lê Mạnh Hà Phó chủ tịch LĐLĐ huyện 0982.145.668
3 Chu Thị Giang Chuyên viên 0365.222.902
Thống kê
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay1,895
  • Tháng hiện tại168,325
  • Tổng lượt truy cập1,889,719
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây