DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ XÃ BẰNG HÀNH

Thứ sáu - 19/04/2024 05:05
DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ XÃ BẰNG HÀNH                            
STT Tên huyện/ quận/ thành phố… (cấp huyện)/ xã, phường, thị trấn (cấp xã) Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Tổ hòa giải
(ghi rõ địa chỉ)
Trình độ chuyên môn
(nếu có)
Quyết định công nhận làm hòa giải viên
(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)
1 Xã Bằng Hành Nguyễn Văn Hương 1978 Nam Tày Tổ trưởng thôn Thượng   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
2 Xã Bằng Hành La Văn Trịnh 1980 Nam Tày Tổ viên thôn Thượng   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
3 Xã Bằng Hành Hoàng Văn Lược 1958 Nam Tày Tổ viên thôn Thượng   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
4 Xã Bằng Hành Hoàng Văn Dũng 1987 Nam Tày Tổ viên thôn Thượng   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
5 Xã Bằng Hành Ma Văn Sơn 1994 Nam Tày Tổ viên thôn Thượng   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
6 Xã Bằng Hành Hoang Thị Miền 1995 Nữ Tày Tổ viên thôn Thượng   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
7 Xã Bằng Hành La Văn Chài 1962 Nam Tày Tổ viên thôn Thượng   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
8 Xã Bằng Hành Nguyễn Văn Đồng 1991 Nam Tày Tổ trưởng thôn Lái   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
9 Xã Bằng Hành Nguyễn Văn Thân 1966 Nam Tày Tổ viên thôn Lái   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
10 Xã Bằng Hành Nguyễn Văn Nhuận 1982 Nam Tày Tổ viên thôn Lái   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
11 Xã Bằng Hành Nông Văn Khoa 1981 Nam Tày Tổ viên thôn Lái   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
12 Xã Bằng Hành Lăng Văn Tuyến 1997 Nam Tày Tổ viên thôn Lái   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
13 Xã Bằng Hành Chu Thị Nội 1972 Nữ   Tổ viên thôn Lái   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
14 Xã Bằng Hành Phùng Văn Tập 1953 Nam Tày Tổ viên thôn Lái   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
15 Xã Bằng Hành Nguyễn Văn Đoán 1972 Nam Tày Tổ trưởng thôn Luông   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
16 Xã Bằng Hành La Văn Duẩn 1992 Nam Tày Tổ viên thôn Luông   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
17 Xã Bằng Hành Nguyễn Văn Chinh 1961 Nam Tày Tổ viên thôn Luông   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
18 Xã Bằng Hành Hoàng Trung Bộ 1959 Nam Tày Tổ viên thôn Luông   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
19 Xã Bằng Hành Nguyễn Văn Thêm 1986 Nam Tày Tổ viên thôn Luông   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
20 Xã Bằng Hành Nguyễn Thị Hiến 1986 Nữ Tày Tổ viên thôn Luông   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
21 Xã Bằng Hành Nguyễn Công Hoan 1962 Nam Tày Tổ trưởng thôn Kím Tiến   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
22 Xã Bằng Hành La Văn Thanh 1984 Nam Tày Tổ viên thôn Kim Tiến   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
23 Xã Bằng Hành Hoàng Văn Đeng 1960 Nam Tày Tổ viên thôn Kim Tiến   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
24 Xã Bằng Hành Lăng Văn Hiền 1991 Nam Tày Tổ viên thôn Kim Tiến   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
25 Xã Bằng Hành Lăng Văn Xuyến 1969 Nam Tày Tổ viên thôn Kim Tiến   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
26 Xã Bằng Hành Nguyễn Thị Phú   Nữ Kinh Tổ viên thôn Kim Tiến   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
27 Xã Bằng Hành Nguyễn Văn Trụ 1986 Nam Tày Tổ trưởng thôn Thác   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
28 Xã Bằng Hành Hoàng Văn Lai 1965 Nam Tày Tổ viên thôn Thác   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
29 Xã Bằng Hành Vi Thị Nhung   Nữ Tày Tổ viên thôn Thác   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
30 Xã Bằng Hành Hoàng Văn Châm 1991 Nam Tày Tổ viên thôn Thác   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
31 Xã Bằng Hành Nguyễn Thị Thúy   Nữ Tày Tổ viên thôn Thác   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
32 Xã Bằng Hành Nguyễn Thị Hường   Nữ Tày Tổ trưởng thôn Tân Thành   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
33 Xã Bằng Hành Mai Trọng Hiệu 1984 Nam Tày Tổ viên thôn Tân Thành   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
34 Xã Bằng Hành Nguyễn Mạnh Cường 1983 Nam Tày Tổ viên thôn Tân Thành   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
35 Xã Bằng Hành Ma Văn Chiến 1986 Nam Tày Tổ viên thôn Tân Thành   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
36 Xã Bằng Hành Mai Xuân Hoàn 1954 Nam Tày Tổ viên thôn Tân Thành   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
37 Xã Bằng Hành Ma Thị Hoàn   Nữ Tày Tổ viên thôn Tân Thành   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
38 Xã Bằng Hành Sằm Văn Thanh 1988 Nam Tày Tổ trưởng thôn Trung Tâm   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
39 Xã Bằng Hành Hoàng Xuân Viễn 1969 Nam Tày Tổ viên thôn Trung Tâm   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
40 Xã Bằng Hành Trần Thị Duyên 1986 Nữ Tày Tổ viên thôn Trung Tâm   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
41 Xã Bằng Hành Hoàng Xuân Lục 1956 Nam Tày Tổ viên thôn Trung Tâm   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
42 Xã Bằng Hành Hoaàng Văn Tâm 1994 Nam Tày Tổ viên thôn Trung Tâm   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
43 Xã Bằng Hành Nguyễn Văn Thơn 1989 Nam Tày Tổ trưởng thôn Quyết Thắng   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
44 Xã Bằng Hành Nguyễn Văn Thâm 1985 Nam Tày Tổ viên thôn Quyết Thắng   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
45 Xã Bằng Hành Nguyễn Thị Độ 1982 Nữ Tày Tổ viên thôn Quyết Thắng   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
46 Xã Bằng Hành Nguyễn Huy Hoàn 1964 Nam Tày Tổ viên thôn Quyết Thắng   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
47 Xã Bằng Hành Nguyễn Văn Mậu 1961 Nam Tày Tổ viên thôn Quyết Thắng   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
48 Xã Bằng Hành Hoaàng Thị Hoa 1986 Nữ Tày Tổ viên thôn Quyết Thắng   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
49 Xã Bằng Hành Mạc Văn Cảnh 1977 Nam Tày Tổ trưởng thôn Linh   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
50 Xã Bằng Hành Lăng Văn Xuân 1976 Nam Tày Tổ viên thôn Linh   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
51 Xã Bằng Hành Mai Tường Lợi 1959 Nam Tày Tổ viên thôn Linh   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
52 Xã Bằng Hành Mai Trọng Long 1982 Nam Tày Tổ viên thôn Linh   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
53 Xã Bằng Hành Sìn Thị Thắng 2000 Nữ Tày Tổ viên thôn Linh   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
54 Xã Bằng Hành Vù Seo Kính 1978 Nam Mông Tổ trưởng thôn Đoàn Kết   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
55 Xã Bằng Hành Nông Đức Khè 1961 Nam Nùng Tổ viên thôn Đoàn Kết   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
56 Xã Bằng Hành Hoaàng Văn Dưỡng 1991 Nam Tày Tổ viên thôn Đoàn Kết   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
57 Xã Bằng Hành Triệu Thị Vải 1970 Nữ Dao Tổ viên thôn Đoàn Kết   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
58 Xã Bằng Hành Giang Đức Sơn 1988 Nam Mông Tổ viên thôn Đoàn Kết   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
59 Xã Bằng Hành Đặng Văn Mừu 1988 Nam Dao Tổ trưởng thôn Chang   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
60 Xã Bằng Hành Phúc Văn Huấn 1984 Nam Tày Tổ viên thôn Chang   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
61 Xã Bằng Hành Lăng Văn Khừn 1960 Nam Tày Tổ viên thôn Chang   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
62 Xã Bằng Hành Phúc Văn Băng 1989 Nam Tày Tổ viên thôn Chang   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
63 Xã Bằng Hành Phúc Văn Sơn 1962 Nam Tày Tổ viên thôn Chang   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024
64 Xã Bằng Hành Bế Thị Sơn  1976 Nữ Tày Tổ viên thôn Chang   Số 258/QĐ-UBND ngày 15/04/2024

Tác giả: Bắc Quang Admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LIÊN KẾT WEBSITE

Cổng TTĐT Chính phủ
Tuyển dụng
Bộ pháp điển
Chung tay cải cách
Cổng TTĐT tỉnh HG
Hệ thống văn bản
Công báo
Danh bạ
Mail
Lấy ý kiến
Lịch công tác
Công khai ngân sách
Tiếp nhận ý kiến
Công khai danh sách hội đồng
Ý kiến cử tri
Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam
CSDL Quốc Gia
Phòng chống thiên tai
Thông báo 1
Công khai 1
Công khai 2

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay3,647
  • Tháng hiện tại107,852
  • Tổng lượt truy cập2,015,721
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây