DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ XÃ ĐỒNG YÊN

Thứ sáu - 19/04/2024 05:14
DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ XÃ ĐỒNG YÊN
                 
STT Tên huyện/ quận/ thành phố… (cấp huyện)/ xã, phường, thị trấn (cấp xã) Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Tổ hòa giải
(ghi rõ địa chỉ)
Trình độ chuyên môn
(nếu có)
Quyết định công nhận làm hòa giải viên
(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)
1 Xã Đồng Yên Hoàng Chiến Viết 1967   Tày Thôn An Xuân   Số 101/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
2 Xã Đồng Yên Hoàng Lê Lại 1963   Tày Thôn An Xuân   Số 101/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
3 Xã Đồng Yên Hoàng Văn Bích 1968   Tày Thôn An Xuân   Số 101/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
4 Xã Đồng Yên Hoàng Văn Hòa 1988   Tày Thôn An Xuân   Số 101/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
5 Xã Đồng Yên Hoàng Thị Vươn 1978   Tày Thôn An Xuân   Số 101/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
6 Xã Đồng Yên Nguyễn Hoàng Hải 1968   Tày Thôn An Xuân   Số 101/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
7 Xã Đồng Yên Đinh Thế Song 1959   Kinh Thôn An Xuân   Số 101/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
8 Xã Đồng Yên Hoàng Hà Phương 1993   Tày Thôn An Xuân Cao đẳng MN Số 101/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
9 Xã Đồng Yên Hoàng Văn Luận 1962   Tày Thôn Bưa   Số 102/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
10 Xã Đồng Yên Hoàng Đức Canh 1978   Tày Thôn Bưa   Số 102/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
11 Xã Đồng Yên Hoàng Thị Bạn 1984   Tày Thôn Bưa   Số 102/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
12 Xã Đồng Yên Hoàng Kim Oanh 1964   Tày Thôn Bưa   Số 102/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
13 Xã Đồng Yên Hoàng Thị Lịch 1968   Tày Thôn Bưa   Số 102/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
14 Xã Đồng Yên Hoàng Văn Biết  1970   Tày Thôn Bưa   Số 102/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
15 Xã Đồng Yên Hoàng Kim Anh 1956   Tày Thôn Bưa   Số 102/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
16 Xã Đồng Yên Ma Hoàng Nguyễn 1978   Tày Thôn Bưa   Số 102/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
17 Xã Đồng Yên Hoàng Kim Sông 1986   Tày Thôn Bưa   Số 102/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
18 Xã Đồng Yên Hoàng Văn Sướng 1974   Tày Thôn Bưa   Số 102/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
19 Xã Đồng Yên Hoàng Đình Hợp 1981   Tày Thôn Bưa   Số 102/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
20 Xã Đồng Yên Hoàng Thị Lịch 1969   Tày Thôn Bưa   Số 102/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
21 Xã Đồng Yên Hoàng Văn Quát 1973   Tày Thôn Bưa   Số 102/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
22 Xã Đồng Yên Phạm Văn Phú 1967   Kinh Thôn Đồng Hương   Số 103/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
23 Xã Đồng Yên Hoàng Văn Chế 1960   Tày Thôn Đồng Hương   Số 103/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
24 Xã Đồng Yên Hoàng Thị Hải Hiền 1980   Tày Thôn Đồng Hương   Số 103/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
25 Xã Đồng Yên Hoàng Kim Toàn 1952   Tày Thôn Đồng Hương   Số 103/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
26 Xã Đồng Yên Bế Thị Bích Loan 1975   Tày Thôn Đồng Hương   Số 103/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
27 Xã Đồng Yên Nguyễn Thị Kim Chong 1982   Tày Thôn Đồng Hương   Số 103/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
28 Xã Đồng Yên Hoàng Kim Tiến 1982   Tày Thôn Đồng Hương   Số 103/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
29 Xã Đồng Yên Lương Văn Huỳnh 1993   Tày Thôn Đồng Hương   Số 103/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
30 Xã Đồng Yên Nguyễn Thế Sơn 1964   Tày Thôn Đồng Kem   Số 104/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
31 Xã Đồng Yên Hoàng Đức Diễn 1973   Tày Thôn Đồng Kem   Số 104/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
32 Xã Đồng Yên Mạc Thị Miến 1974   Tày Thôn Đồng Kem   Số 104/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
33 Xã Đồng Yên Hoàng Thị Hạnh 1983   Tày Thôn Đồng Kem   Số 104/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
34 Xã Đồng Yên Cam Thanh Học 1954   Tày Thôn Đồng Kem   Số 104/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
35 Xã Đồng Yên Cam Thanh Thắng 1968   Tày Thôn Đồng Kem TC Chính trị Số 104/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
36 Xã Đồng Yên Hà Thị Thu 1963   Tày Thôn Đồng Kem   Số 104/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
37 Xã Đồng Yên Bùi hải hà 1966   kinh Thôn Đồng Kem   Số 104/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
38 Xã Đồng Yên Đỗ Sơn Hải 1960   kinh Thôn Đồng Kem   Số 104/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
39 Xã Đồng Yên Nguyễn Quang Vinh 1963   Tày Thôn Đồng Kem   Số 104/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
40 Xã Đồng Yên Nguyễn Thị Thổ 1958   Tày Thôn Kè Nhạn CĐ sư phạm Số 105/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
41 Xã Đồng Yên Đặng Thị Thúy Nhị 1976   kinh Thôn Kè Nhạn   Số 105/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
42 Xã Đồng Yên Vi Thị Thanh Xuân 1965   Tày Thôn Kè Nhạn   Số 105/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
43 Xã Đồng Yên Hoàng Quốc Huynh 1979   Tày Thôn Kè Nhạn   Số 105/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
44 Xã Đồng Yên La Văn Thà 1952   Tày Thôn Kè Nhạn   Số 105/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
45 Xã Đồng Yên Đỗ Văn Nghĩa 1952   kinh Thôn Kè Nhạn   Số 105/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
46 Xã Đồng Yên Mạc Đình Hon 1960   Tày Thôn Kè Nhạn   Số 105/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
47 Xã Đồng Yên Vi Văn Thực 1974   Tày Thôn Kè Nhạn   Số 105/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
48 Xã Đồng Yên Hoàng Thị Khôn 1975   Tày Thôn Kè Nhạn   Số 105/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
49 Xã Đồng Yên Bùi Thị Hằng 1968   Kinh Thôn Phố Cáo TC Y Số 106/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
50 Xã Đồng Yên Nguyễn Văn Trường 1980   Kinh Thôn Phố Cáo   Số 106/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
51 Xã Đồng Yên Bùi Văn Đại 1983   Kinh Thôn Phố Cáo   Số 106/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
52 Xã Đồng Yên Đỗ Tuấn Sơn 1958   Kinh Thôn Phố Cáo   Số 106/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
53 Xã Đồng Yên Nguyễn Thị Hoa 1983   Kinh Thôn Phố Cáo   Số 106/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
54 Xã Đồng Yên Nguyễn Văn Hậu 1965   Kinh Thôn Phố Cáo   Số 106/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
55 Xã Đồng Yên Lưu Thế Kỷ 1979   Kinh Thôn Phố Cáo   Số 106/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
56 Xã Đồng Yên Lệnh Quốc Hưng 1972   Kinh Thôn Phố Cáo   Số 106/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
57 Xã Đồng Yên Đỗ Công Dương 1964   Kinh Thôn Thượng An   Số 107/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
58 Xã Đồng Yên Nguyễn Quang Thuộc 1964   Tày Thôn Thượng An   Số 107/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
59 Xã Đồng Yên Nguyễn Văn Tiền 1990   Tày Thôn Thượng An   Số 107/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
60 Xã Đồng Yên Hoàng Thị Bình 1969   Tày Thôn Thượng An ĐH sư phạm Số 107/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
61 Xã Đồng Yên Hoàng Văn Sáng 1980   Tày Thôn Thượng An    Số 107/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
62 Xã Đồng Yên Nguyễn Văn Ba 1981   Tày Thôn Thượng An   Số 107/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
63 Xã Đồng Yên Nguyễn Thị Tiến 1971   Tày Thôn Thượng An   Số 107/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
64 Xã Đồng Yên Hoàng Văn Vui 1984   Tày Thôn Thượng An    Số 107/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
65 Xã Đồng Yên Hà Hữu Khắp 1983   Tày Thôn Thượng An   Số 107/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
66 Xã Đồng Yên Mai Văn Tản 1959   Kinh Thôn Thượng An  CĐ sư phạm Số 107/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
67 Xã Đồng Yên Nông Viết Thạch 1964   Tày Thôn Đồng Mừng  TC chính trị Số 108/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
68 Xã Đồng Yên Hoàng Văn Dũng 1963   Tày Thôn Đồng Mừng   Số 108/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
69 Xã Đồng Yên Đinh Tô Giang 1952   Tày Thôn Đồng Mừng   Số 108/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
70 Xã Đồng Yên Lý Thị Quyên 1985   Tày Thôn Đồng Mừng   Số 108/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
71 Xã Đồng Yên Hà Thị Thanh 1988   Tày Thôn Đồng Mừng   Số 108/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
72 Xã Đồng Yên Hà Vi Lợi 1962   Tày Thôn Đồng Mừng   Số 108/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
73 Xã Đồng Yên Hoàng Thị Oanh 1952   Tày Thôn Đồng Mừng CĐ sư phạm Số 108/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
74 Xã Đồng Yên Trần Thanh Tùng 1987   Tày Thôn Đồng Mừng   Số 108/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
75 Xã Đồng Yên Nguyễn Ngọc Ký 1984   Tày Thôn Đồng Mừng   Số 108/QĐ-UBND ngày 30/3/2023
76 Xã Đồng Yên Hoàng Văn Chu 1968   Tày Thôn Đồng Mừng   Số 108/QĐ-UBND ngày 30/3/2023

Tác giả: Bắc Quang Admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LIÊN KẾT WEBSITE

Cổng TTĐT Chính phủ
Tuyển dụng
Bộ pháp điển
Chung tay cải cách
Cổng TTĐT tỉnh HG
Hệ thống văn bản
Công báo
Danh bạ
Mail
Lấy ý kiến
Lịch công tác
Công khai ngân sách
Tiếp nhận ý kiến
Công khai danh sách hội đồng
Ý kiến cử tri
Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam
CSDL Quốc Gia
Phòng chống thiên tai
Thông báo 1
Công khai 1
Công khai 2

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay3,543
  • Tháng hiện tại107,748
  • Tổng lượt truy cập2,015,617
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây