DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ XÃ TÂN THÀNH

Thứ sáu - 19/04/2024 05:23
DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ XÃ TÂN THÀNH
                 
STT Tên huyện/ quận/ thành phố… (cấp huyện)/ xã, phường, thị trấn (cấp xã) Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Tổ hòa giải
(ghi rõ địa chỉ)
Trình độ chuyên môn
(nếu có)
Quyết định công nhận làm hòa giải viên
(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)
1 Xã Tân Thành Phàn Văn Nhày 1968   Dao Tổ trưởng thôn Ngần Hạ   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
2 Xã Tân Thành Đặng Thị Phong 1983   Dao Tổ viên thôn Ngần Hạ Đại học luật Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
3 Xã Tân Thành Phàn Văn Liền 1963   Dao Tổ viên thôn Ngần Hạ   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
4 Xã Tân Thành Trương Thị Quyện 1969   Dao Tổ viên thôn Ngần Hạ   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
5 Xã Tân Thành Phàn Văn An 1973   Dao Tổ viên thôn Ngần Hạ   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
6 Xã Tân Thành Phàn Quang Huy 2003   Dao Tổ viên thôn Ngần Hạ   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
7 Xã Tân Thành Bàn Thanh Dương 1961   Dao Tổ trưởng thôn Nậm Mu   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
8 Xã Tân Thành Phạm Văn Bản 1961   Kinh Tổ viên thôn Nậm Mu   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
9 Xã Tân Thành Trương Thị Ây 1966   Dao Tổ viên thôn Nậm Mu   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
10 Xã Tân Thành Trương văn Thắng 1989   Dao Tổ viên thôn Nậm Mu   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
11 Xã Tân Thành Trương Văn Học 1988   Dao Tổ viên thôn Nậm Mu   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
12 Xã Tân Thành Nguyễn Thị Mười 1953   Kinh Tổ viên thôn Nậm Mu   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
13 Xã Tân Thành Vũ Đình Hoàn 1972   Kinh Tổ trưởng thôn Ngần Trung   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
14 Xã Tân Thành Nguyễn Bá Huynh 1962   Kinh Tổ viên thôn Ngần Trung Trung cấp kế toán Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
15 Xã Tân Thành Nguyễn Thị Chúc 1987   Kinh Tổ viên thôn Ngần Trung   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
16 Xã Tân Thành Nguyễn Văn Trường 1989   Kinh Tổ viên thôn Ngần Trung   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
17 Xã Tân Thành Trần Thị Tuyết 1966   Kinh Tổ viên thôn Ngần Trung Đại học sư phạm Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
18 Xã Tân Thành Đàm Thị Ngoan 1969   Kinh Tổ viên thôn Ngần Trung Đại học sư phạm Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
19 Xã Tân Thành Nguyễn Tiến Hùng 1963   Kinh Tổ trưởng thôn Tân Thắng   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
20 Xã Tân Thành Nguyễn Đắc Lực 1954   Kinh Tổ viên thôn Tân Thắng   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
21 Xã Tân Thành Sùng Ngọc Minh 1989   Kinh Tổ viên thôn Tân Thắng   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
22 Xã Tân Thành Trương Văn Bình 1965   Kinh Tổ viên thôn Tân Thắng   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
23 Xã Tân Thành Lý Thị Diễm Hằng 1990   Kinh Tổ viên thôn Tân Thắng   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
24 Xã Tân Thành La Thị Nhịp 1950   Kinh Tổ viên thôn Tân Thắng   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
25 Xã Tân Thành Đặng Văn Nghiệp 1985   Dao Tổ trưởng thôn Bản Cưởm   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
26 Xã Tân Thành Bàn Văn Tâm 1979   Dao Tổ viên thôn Bản Cưởm   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
27 Xã Tân Thành Trương Văn Khoan 1953   Dao Tổ viên thôn Bản Cưởm   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
28 Xã Tân Thành Đặng Văn Đàn 1983   Dao Tổ viên thôn Bản Cưởm Trung cấp nghề Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
29 Xã Tân Thành Đặng Thị Sầu 1980   Dao Tổ viên thôn Bản Cưởm   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
30 Xã Tân Thành Bàn Văn Cói 1964   Dao Tổ viên thôn Bản Cưởm   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
31 Xã Tân Thành Phạm Bá Nghiêm 1963   Kinh Tổ trưởng thôn Tân Tiến   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
32 Xã Tân Thành Nguyễn Huy Thảnh 1975   Kinh Tổ viên thôn Tân Tiến   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
33 Xã Tân Thành Nguyễn Xuân Nhật 1988   Kinh Tổ viên thôn Tân Tiến   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
34 Xã Tân Thành Phạm Thị Chắt 1983   Kinh Tổ viên thôn Tân Tiến   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
35 Xã Tân Thành Long Đức Minh 1996   La chí Tổ viên thôn Tân Tiến   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
36 Xã Tân Thành Nguyễn Đình Long 1965   Kinh Tổ viên thôn Tân Tiến   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
37 Xã Tân Thành TRIỆU CHÀN SINH 1981   Dao Tổ trưởng thôn Nậm An   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
38 Xã Tân Thành PHÀN CHÀN HIN 1953   Dao Tổ viên thôn Nậm An   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
39 Xã Tân Thành TRIỆU LỒNG TÒNG 1995   Dao Tổ viên thôn Nậm An   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
40 Xã Tân Thành TRƯƠNG THỊ VẦY 1990   Dao Tổ viên thôn Nậm An   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
41 Xã Tân Thành LÝ VĂN DỒN 1977   Dao Tổ viên thôn Nậm An   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
42 Xã Tân Thành TRIỆU QUANG VINH 1980   Dao Tổ viên thôn Nậm An   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
43 Xã Tân Thành TRIỆU VĂN DONG 1967   Dao Tổ trưởng thôn Ngần Thượng   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
44 Xã Tân Thành TRƯƠNG VĂN THIỆP 1964   Dao Tổ viên thôn Ngần Thượng   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
45 Xã Tân Thành PHÀN VĂN VINH 1981   Dao Tổ viên thôn Ngần Thượng   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
46 Xã Tân Thành PHÀN VĂN THIỂU 1985   Dao Tổ viên thôn Ngần Thượng   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
47 Xã Tân Thành TRƯƠNG VĂN HUYỆN 1980   Dao Tổ viên thôn Ngần Thượng   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
48 Xã Tân Thành PHÀN THỊ TẤU 1983   Dao Tổ viên thôn Ngần Thượng   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
49 Xã Tân Thành LÝ VẰN CHÂU 1974   Dao Tổ trưởng thôn Phìn Hồ   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
50 Xã Tân Thành TRIỆU Ỳ MỀNH 1992   Dao Tổ viên thôn Phìn Hồ   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
51 Xã Tân Thành GIÀNG SEO THỀ 1988   Mông Tổ viên thôn Phìn Hồ   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
52 Xã Tân Thành HẦU THỊ SINH 1996   Mông Tổ viên thôn Phìn Hồ   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
53 Xã Tân Thành PHÀN SÀNH SIỆU 1964   Dao Tổ viên thôn Phìn Hồ   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
54 Xã Tân Thành TRIỆU DÙM CHÁN 1976   Dao Tổ viên thôn Phìn Hồ   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
55 Xã Tân Thành THÀO VĂN LÈN 1986   Mông Tổ trưởng thôn Bản Tân   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
56 Xã Tân Thành LÝ VĂN CHÁN 1994   Dao Tổ viên thôn Bản Tân   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
57 Xã Tân Thành TRẦN THỊ MÂY 1967   Kinh Tổ viên thôn Bản Tân   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
58 Xã Tân Thành LÝ CHỈN CƯƠNG 1980   Nùng Tổ viên thôn Bản Tân   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
59 Xã Tân Thành LY CHỈN LY 1983   Nùng Tổ viên thôn Bản Tân   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
60 Xã Tân Thành TRIỆU TÀ LỤA 1989   Dao Tổ viên thôn Bản Tân   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
61 Xã Tân Thành LONG ĐỨC PHONG 1965   La chí Tổ trưởng thôn Tân Lợi   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
62 Xã Tân Thành LONG VĂN THÀNH 1986   La chí Tổ viên thôn Tân Lợi   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
63 Xã Tân Thành VƯƠNG XUÂN THẮNG 1995   La chí Tổ viên thôn Tân Lợi   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
64 Xã Tân Thành TẨN THỊ NGA 1993   La chí Tổ viên thôn Tân Lợi   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
65 Xã Tân Thành LONG VĂN NAM 1966   La chí Tổ viên thôn Tân Lợi   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
66 Xã Tân Thành LONG ĐỨC PHÔ 1960   La chí Tổ viên thôn Tân Lợi Trung cấp nghề Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
67 Xã Tân Thành PHẠM NGỌC TOÀN 1963   Kinh Tổ trưởng thôn Tân Tấu   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
68 Xã Tân Thành PHÙNG VĂN THIỆP 1960   Kinh Tổ viên thôn Tân Tấu   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
69 Xã Tân Thành LỆNH ANH SƠN 1994   Kinh Tổ viên thôn Tân Tấu   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
70 Xã Tân Thành VŨ VĂN THƠM 1982   Kinh Tổ viên thôn Tân Tấu   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
71 Xã Tân Thành LƯU THỊ THẮM     Kinh Tổ viên thôn Tân Tấu   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
72 Xã Tân Thành PHẠM TIẾN ĐẠT 1952   Kinh Tổ viên thôn Tân Tấu   Số 10/QĐ-UBND ngày 12/01/2023

Tác giả: Bắc Quang Admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LIÊN KẾT WEBSITE

Cổng TTĐT Chính phủ
Tuyển dụng
Bộ pháp điển
Chung tay cải cách
Cổng TTĐT tỉnh HG
Hệ thống văn bản
Công báo
Danh bạ
Mail
Lấy ý kiến
Lịch công tác
Công khai ngân sách
Tiếp nhận ý kiến
Công khai danh sách hội đồng
Ý kiến cử tri
Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam
CSDL Quốc Gia
Phòng chống thiên tai
Thông báo 1
Công khai 1
Công khai 2

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay3,558
  • Tháng hiện tại107,763
  • Tổng lượt truy cập2,015,632
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây