DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ XÃ VIỆT QUANG

Thứ sáu - 19/04/2024 05:46
DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ XÃ VIỆT QUANG
                 
STT Tên huyện/ quận/ thành phố… (cấp huyện)/ xã, phường, thị trấn (cấp xã) Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Tổ hòa giải
(ghi rõ địa chỉ)
Trình độ chuyên môn
(nếu có)
Quyết định công nhận làm hòa giải viên
(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)
1 TT Việt Quang Đỗ Văn Chứng       Tổ dân phố 1   Số 280/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
2 TT Việt Quang Mạc Thị Dương       Tổ dân phố 1   Số 280/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
3 TT Việt Quang Nguyễn Xuân Sơn       Tổ dân phố 1   Số 280/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
4 TT Việt Quang Hoàng Văn Tuế       Tổ dân phố 1   Số 280/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
5 TT Việt Quang Nguyễn Xuân Thơm       Tổ dân phố 1   Số 280/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
6 TT Việt Quang Nguyễn Khắc Thân       Tổ dân phố 2   Số 281/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
7 TT Việt Quang Nguyễn Thị Bảy       Tổ dân phố 2   Số 281/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
8 TT Việt Quang Trần Minh Dợi       Tổ dân phố 2   Số 281/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
9 TT Việt Quang Nguyễn Ngọc Phương       Tổ dân phố 2   Số 281/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
10 TT Việt Quang Nguyễn Ngọc Dũng       Tổ dân phố 2   Số 281/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
11 TT Việt Quang Nông Đức Sình       Tổ dân phố 3   Số 282/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
12 TT Việt Quang Nguyễn Thị Minh       Tổ dân phố 3   Số 282/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
13 TT Việt Quang Nguyễn Thị Phi       Tổ dân phố 3   Số 282/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
14 TT Việt Quang Nguyễn Thịu Hay       Tổ dân phố 3   Số 282/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
15 TT Việt Quang Trần Minh Cường       Tổ dân phố 3   Số 282/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
16 TT Việt Quang Trần Minh Ngọc       Tổ dân phố 4   Số 283/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
17 TT Việt Quang Nguyễn Văn hải       Tổ dân phố 4   Số 283/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
18 TT Việt Quang Lưu Thị Giang       Tổ dân phố 4   Số 283/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
19 TT Việt Quang Trương Thị Thư       Tổ dân phố 4   Số 283/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
20 TT Việt Quang Đặng Công Nam       Tổ dân phố 4   Số 283/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
21 TT Việt Quang Phạm Ngọc Quân       Tổ dân phố 5   Số 284/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
22 TT Việt Quang Hoàng Ngọc Bích       Tổ dân phố 5   Số 284/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
23 TT Việt Quang Nguyễn Thị Nhủm       Tổ dân phố 5   Số 284/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
24 TT Việt Quang Trần Ngọc Sơn       Tổ dân phố 5   Số 284/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
25 TT Việt Quang Nguyễn Thanh Hải       Tổ dân phố 5   Số 284/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
26 TT Việt Quang Mai Thị Hợp       Tổ dân phố 6   Số 285/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
27 TT Việt Quang Trần Thị Đông       Tổ dân phố 6   Số 285/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
28 TT Việt Quang Nguyễn Hồng Hải       Tổ dân phố 6   Số 285/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
29 TT Việt Quang Hoàng Thị Tương       Tổ dân phố 6   Số 285/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
30 TT Việt Quang Bùi Huy Nam       Tổ dân phố 6   Số 285/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
31 TT Việt Quang Nguyễn Văn nhủ       Tổ dân phố 7   Số 286/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
32 TT Việt Quang Trần Văn Tình       Tổ dân phố 7   Số 286/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
33 TT Việt Quang Lại Văn Cốc       Tổ dân phố 7   Số 286/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
34 TT Việt Quang Trần Văn Sơn       Tổ dân phố 7   Số 286/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
35 TT Việt Quang Trần Thị Long       Tổ dân phố 7   Số 286/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
36 TT Việt Quang Trần Công Văn       Tổ dân phố 8   Số 287/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
37 TT Việt Quang Bùi Đăng Nêu       Tổ dân phố 8   Số 287/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
38 TT Việt Quang Lại Văn Quốc       Tổ dân phố 8   Số 287/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
39 TT Việt Quang Chu Thị Túc       Tổ dân phố 8   Số 287/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
40 TT Việt Quang Nguyễn Thị Si       Tổ dân phố 8   Số 287/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
41 TT Việt Quang Nguyễn Văn Thêm 1965     Tổ dân phố 9   Số 288/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
42 TT Việt Quang Phạm Thị Nghìn       Tổ dân phố 9   Số 288/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
43 TT Việt Quang Phùng Quang Lượng       Tổ dân phố 9   Số 288/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
44 TT Việt Quang Trần Đình Tân       Tổ dân phố 9   Số 288/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
45 TT Việt Quang Vũ Thị Hảo       Tổ dân phố 9   Số 288/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
46 TT Việt Quang Nông Viết Dùng       Tổ dân phố số 10   Số 289/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
47 TT Việt Quang Phạm Quang Vinh       Tổ dân phố số 10   Số 289/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
48 TT Việt Quang Nguyễn Thị Sinh       Tổ dân phố số 10   Số 289/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
49 TT Việt Quang Hoàng Thế An       Tổ dân phố số 10   Số 289/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
50 TT Việt Quang Hoàng Bình Du       Tổ dân phố số 10   Số 289/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
51 TT Việt Quang Nguyễn Công Hạnh       Tổ dân phố số 11   Số 290/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
52 TT Việt Quang Dương Thị Đoan       Tổ dân phố số 11   Số 290/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
53 TT Việt Quang Nguyễn Công Bình       Tổ dân phố số 11   Số 290/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
54 TT Việt Quang Nguyễn Văn Quế       Tổ dân phố số 11   Số 290/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
55 TT Việt Quang Nguyễn Thị Hiền       Tổ dân phố số 11   Số 290/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
56 TT Việt Quang Lê Thị Ngân       Tổ dân phố số 12   Số 291/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
57 TT Việt Quang Nguyễn Văn Sơn       Tổ dân phố số 12   Số 291/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
58 TT Việt Quang Nguyễn Đức Bình       Tổ dân phố số 12   Số 291/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
59 TT Việt Quang Hoàng Thị Đẹp       Tổ dân phố số 12   Số 291/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
60 TT Việt Quang Đinh Văn Toản       Tổ dân phố số 12   Số 291/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
61 TT Việt Quang Nguyễn Thị Mến       Tổ dân phố số 13   Số 292/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
62 TT Việt Quang Lưỡng Công Hoan       Tổ dân phố số 13   Số 292/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
63 TT Việt Quang Nguyễn Thị Dựng       Tổ dân phố số 13   Số 292/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
64 TT Việt Quang Hoàng Văn Quỳnh       Tổ dân phố số 13   Số 292/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
65 TT Việt Quang Lê Quang Nam       Tổ dân phố số 13   Số 292/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
66 TT Việt Quang Đặng Thị Dùng       Tổ dân phố số 14   Số 293/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
67 TT Việt Quang Hoàng Đình Toàn       Tổ dân phố số 14   Số 293/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
68 TT Việt Quang Bùi Thị Kế       Tổ dân phố số 14   Số 293/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
69 TT Việt Quang Nguyễn Thị Nguyên       Tổ dân phố số 14   Số 293/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
70 TT Việt Quang Nguyễn Duy Khang       Tổ dân phố số 14   Số 293/QĐ-UBND ngày 23/9/2020
71 TT Việt Quang Đỗ Thị Liễu       Thôn Thanh Bình   Số 139/QĐ-UBND ngày 06/9/2023
72 TT Việt Quang Hoàng Trọng Khánh       Thôn Thanh Bình   Số 139/QĐ-UBND ngày 06/9/2023
73 TT Việt Quang Nông Viết Phú       Thôn Thanh Bình   Số 139/QĐ-UBND ngày 06/9/2023
74 TT Việt Quang Nông Thị Huyền       Thôn Thanh Bình   Số 139/QĐ-UBND ngày 06/9/2023
75 TT Việt Quang Hoàng Thị Bền       Thôn Thanh Bình   Số 139/QĐ-UBND ngày 06/9/2023
76 TT Việt Quang Phạm Thị Kim Anh 1993 Nữ Kinh Thôn Thanh Bình   Số 139/QĐ-UBND ngày 06/9/2023
77 TT Việt Quang Hoàng Văn Tài 1992 Nam Tày Thôn Thanh Bình   Số 139/QĐ-UBND ngày 06/9/2023
78 TT Việt Quang Lộc Thị Nguyễn 1996 Nữ Kinh Thôn Thanh Bình   Số 139/QĐ-UBND ngày 06/9/2023
79 TT Việt Quang Hoàng Ngọc Duyên       Thôn Thanh Tân   Số 50/QĐ-UBND ngày 06/4/2023
80 TT Việt Quang Hoàng Trung Tâm       Thôn Thanh Tân   Số 50/QĐ-UBND ngày 06/4/2023
81 TT Việt Quang Đinh Thành Tuyên       Thôn Thanh Tân   Số 50/QĐ-UBND ngày 06/4/2023
82 TT Việt Quang Hoàng Thị Hới       Thôn Thanh Tân   Số 50/QĐ-UBND ngày 06/4/2023
83 TT Việt Quang Hoàng Thị Kính       Thôn Thanh Tân   Số 50/QĐ-UBND ngày 06/4/2023

Tác giả: Bắc Quang Admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LIÊN KẾT WEBSITE

Cổng TTĐT Chính phủ
Tuyển dụng
Bộ pháp điển
Chung tay cải cách
Cổng TTĐT tỉnh HG
Hệ thống văn bản
Công báo
Danh bạ
Mail
Lấy ý kiến
Lịch công tác
Công khai ngân sách
Tiếp nhận ý kiến
Công khai danh sách hội đồng
Ý kiến cử tri
Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam
CSDL Quốc Gia
Phòng chống thiên tai
Thông báo 1
Công khai 1
Công khai 2

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay3,652
  • Tháng hiện tại107,857
  • Tổng lượt truy cập2,015,726
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây