DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ XÃ VIỆT VINH

Thứ sáu - 19/04/2024 05:30
DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ XÃ VIỆT VINH
                 
STT Tên huyện/ quận/ thành phố… (cấp huyện)/ xã, phường, thị trấn (cấp xã) Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Tổ hòa giải
(ghi rõ địa chỉ)
Trình độ chuyên môn
(nếu có)
Quyết định công nhận làm hòa giải viên
(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)
1 Xã Việt Vinh Hoàng Ngọc Tú 1968 Nam Tày Thôn Tân Bình   Số 460/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
2 Xã Việt Vinh Lương Xuân Tùng 1986 Nam Tày Thôn Tân Bình Cao đẳng Số 460/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
3 Xã Việt Vinh Nguyễn Ngọc Vẫn 1984 Nam Tày Thôn Tân Bình Đại học Số 460/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
4 Xã Việt Vinh Bùi Thị Minh Xuyên 1988 Nữ Tày Thôn Tân Bình   Số 460/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
5 Xã Việt Vinh Nguyễn Văn Doản 1985 Nam Tày Thôn Tân Bình   Số 460/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
6 Xã Việt Vinh Hà Thị Tiêu 1961 Nữ Tày Thôn Tân Bình   Số 460/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
7 Xã Việt Vinh Nguyễn Thị Điều 1972 Nữ Tày Thôn Minh Thành Sơ cấp Số 463/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
8 Xã Việt Vinh Hoàng Văn Tiến  1986 Nam Tày Thôn Minh Thành Sơ cấp Số 463/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
9 Xã Việt Vinh Nguyễn Trung Chính 1981 Nam Tày Thôn Minh Thành   Số 463/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
10 Xã Việt Vinh Bồn Văn Và 1994 Nam Dao Thôn Minh Thành Sơ cấp Số 463/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
11 Xã Việt Vinh Nguyễn Thị Hậu 1983 Nữ Tày Thôn Minh Thành Trung cấp Số 463/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
12 Xã Việt Vinh Nguyễn Thị Tuất 1953 Nữ Tày Thôn Minh Thành Trung cấp Số 463/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
13 Xã Việt Vinh Mai Thị Tới 1987 Nữ Tày Thôn Minh Thành   Số 463/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
14 Xã Việt Vinh Lý Tiến Luận 1986 Nam Dao Thôn Việt Tân Sơ cấp Số 466/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
15 Xã Việt Vinh Triệu Tạ Phú 1958 Nam Dao Thôn Việt Tân Sơ cấp Số 466/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
16 Xã Việt Vinh Lý Kim Sang 1987 Nam Dao Thôn Việt Tân   Số 466/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
17 Xã Việt Vinh Triệu Thị Mến 1981 Nữ Dao Thôn Việt Tân   Số 466/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
18 Xã Việt Vinh Phàn Sành Tòng 1979 Nam Dao Thôn Việt Tân   Số 466/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
19 Xã Việt Vinh Triệu Văn Quyên 1992 Nam Dao Thôn Việt Tân   Số 466/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
20 Xã Việt Vinh Vương Văn Tuyên 1987 Nam Tày Thôn Tân Mỹ   Số 456/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
21 Xã Việt Vinh Hoàng Văn Phương 1964 Nam Tày Thôn Tân Mỹ   Số 456/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
22 Xã Việt Vinh Nguyễn Trung Kiên 1982 Nam Tày Thôn Tân Mỹ   Số 456/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
23 Xã Việt Vinh Mai Trung Tuyển 1987 Nam Tày Thôn Tân Mỹ   Số 456/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
24 Xã Việt Vinh Nguyễn Thị Nhung 1981 Nữ Kinh Thôn Tân Mỹ   Số 456/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
25 Xã Việt Vinh Hoàng Đức Tàu 1959 Nam Tày Thôn Tân Mỹ Trung cấp Số 456/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
26 Xã Việt Vinh Phan Thị Hiên 1964 Nữ Kinh Thôn Tân Mỹ   Số 456/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
27 Xã Việt Vinh Trần Trọng Hiệp 1966 Nam Kinh Thôn Tân Mỹ   Số 456/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
28 Xã Việt Vinh Nguyễn Thị Lưu 1980 Nữ Tày Thôn Tân Mỹ   Số 456/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
29 Xã Việt Vinh Nguyễn Văn Hoài 1981 Nam Tày Thôn Tân tiến Trung cấp Số 458/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
30 Xã Việt Vinh Nguyễn Văn Xứ 1982 Nam Tày Thôn Tân tiến Bí thư Chi bộ  Số 458/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
31 Xã Việt Vinh Nguyễn Thanh Hải 1960 Nam Tày Thôn Tân tiến   Số 458/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
32 Xã Việt Vinh Nguyễn Xuân Vĩnh 1976 Nam Tày Thôn Tân tiến   Số 458/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
33 Xã Việt Vinh Nguyễn Văn Cương 1992 Nam Tày Thôn Tân tiến Sơ cấp Số 458/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
34 Xã Việt Vinh Nguyễn Thị Bun 1993 Nữ Tày Thôn Tân tiến Đại học Số 458/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
35 Xã Việt Vinh Lã Phi Hùng 1964 Nam Tày Thôn Tân tiến   Số 458/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
36 Xã Việt Vinh Nguyễn Thị Mến 1958 Nữ Tày Thôn Tân tiến Cao đẳng Số 458/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
37 Xã Việt Vinh Trương Văn Tân 1976 Nam Dao Thôn Tân Tạo   Số 459/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
38 Xã Việt Vinh Lộc Tiến Chương 1966 Nam Nùng Thôn Tân Tạo   Số 459/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
39 Xã Việt Vinh Đặng Đức Tình 1993 Nam Dao Thôn Tân Tạo   Số 459/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
40 Xã Việt Vinh Lý Quốc Cường 1984 Nam Nùng Thôn Tân Tạo   Số 459/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
41 Xã Việt Vinh Đặng Thị Diên 1991 Nữ Dao Thôn Tân Tạo   Số 459/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
42 Xã Việt Vinh Bàn Văn Tăng 1957 Nam Dao Thôn Tân Tạo   Số 459/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
43 Xã Việt Vinh Đặng Thị Văn 1984 Nữ Dao Thôn Tân Tạo   Số 459/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
44 Xã Việt Vinh Nông Xuân Trường 1981 Nam Tày Thôn Tân Tạo   Số 459/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
45 Xã Việt Vinh Nguyễn Bình Thuyết 1981 Nam Tày Thôn Nậm Moòng Sơ cấp Số 464/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
46 Xã Việt Vinh Đặng Đức Diềm 1978 Nam Dao Thôn Nậm Moòng Sơ cấp Số 464/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
47 Xã Việt Vinh Đặng Thị Thương 1992 Nữ Dao Thôn Nậm Moòng   Số 464/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
48 Xã Việt Vinh Trương Văn Quang 1955 Nam Dao Thôn Nậm Moòng   Số 464/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
49 Xã Việt Vinh Bàn Văn Tiến 1984 Nam Dao Thôn Nậm Moòng   Số 464/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
50 Xã Việt Vinh Nguyễn Lâm Tiến 1962 Nam Kinh Thôn Nậm Moòng Sơ cấp Số 464/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
51 Xã Việt Vinh Đỗ Văn Khoa 1975 Nam Tày Thôn Minh Thắng   Số 462/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
52 Xã Việt Vinh Nguyễn Văn Khâm 1962 Nam Tày Thôn Minh Thắng Sơ cấp Số 462/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
53 Xã Việt Vinh Nguyễn Văn Trọng 1979 Nam Tày Thôn Minh Thắng   Số 462/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
54 Xã Việt Vinh Nguyễn Văn Kiểm 1987 Nam Tày Thôn Minh Thắng   Số 462/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
55 Xã Việt Vinh Nguyễn Thị Ngần 1979 Nữ Tày Thôn Minh Thắng   Số 462/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
56 Xã Việt Vinh Đỗ Ngọc Tần 1966 Nam Tày Thôn Minh Thắng   Số 462/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
57 Xã Việt Vinh Nguyễn Trung Tấn 1967 Nam Tày Thôn Minh Thắng   Số 462/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
58 Xã Việt Vinh Sầm Viết Ngôn 1954 Nam Tày Thôn Minh Thắng Cao học Số 462/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
59 Xã Việt Vinh Hoàng Thị Tươi 1988 Nữ Tày Thôn Thượng Mỹ Sơ cấp Số 455/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
60 Xã Việt Vinh Mai Trọng Thăng 1979 Nam Tày Thôn Thượng Mỹ   Số 455/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
61 Xã Việt Vinh Vương Trung Hiếu 1994 Nam Tày Thôn Thượng Mỹ   Số 455/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
62 Xã Việt Vinh Đặng Thị Thủy 1992 Nữ Dao Thôn Thượng Mỹ   Số 455/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
63 Xã Việt Vinh Nguyễn Thị Tuyển 1973 Nữ Tày Thôn Thượng Mỹ   Số 455/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
64 Xã Việt Vinh Vương Văn Chức 1985 Nam Tày Thôn Thượng Mỹ   Số 455/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
65 Xã Việt Vinh Hoàng Văn Lưu 1955   Tày Thôn Thượng Mỹ   Số 455/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
66 Xã Việt Vinh Hoàng Thị Huyền 1973 Nữ Tày Thôn Tân An Trung cấp Số 461/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
67 Xã Việt Vinh Nguyễn Thị Hương 1976 Nữ Tày Thôn Tân An   Số 461/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
68 Xã Việt Vinh Hoàng Thị Hồng 1984 Nữ Tày Thôn Tân An Trung cấp Số 461/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
69 Xã Việt Vinh Nguyễn Minh Tuân 1978 Nam Tày Thôn Tân An   Số 461/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
70 Xã Việt Vinh Nguyễn Mạnh Hùng 1969 Nam Kinh Thôn Tân An Trung cấp Số 461/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
71 Xã Việt Vinh Vi Văn Vần 1957 Nam Giáy Thôn Tân An   Số 461/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
72 Xã Việt Vinh Nguyễn Đức Nội 1956 Nam Tày Thôn Tân An   Số 461/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
73 Xã Việt Vinh Hà Hải Lý 1965 Nam Tày Thôn Tân Thành   Số 457/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
74 Xã Việt Vinh Hà Minh Nhiên 1990 Nam Tày Thôn Tân Thành Đại học Số 457/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
75 Xã Việt Vinh Nguyễn Thị Lành 1967 Nữ Tày Thôn Tân Thành   Số 457/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
76 Xã Việt Vinh Nguyễn Công Binh 1969 Nam Tày Thôn Tân Thành   Số 457/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
77 Xã Việt Vinh Vương Văn Thùy 1987 Nam Tày Thôn Tân Thành   Số 457/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
78 Xã Việt Vinh Nguyễn Đình Tuấn 1964 Nam Tày Thôn Tân Thành   Số 457/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
79 Xã Việt Vinh Nguyễn Thị Hành 1966 Nữ Tày Thôn Tân Thành   Số 457/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
80 Xã Việt Vinh Phan Văn Mừng 1975 Nam Kinh Thôn Nậm Buông Đại học Số 454/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
81 Xã Việt Vinh Lê Việt Hùng 1957 Nam Kinh Thôn Nậm Buông Sơ cấp Số 454/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
82 Xã Việt Vinh Hoàng Xuân Lỷ 1950 Nam Tày Thôn Nậm Buông Cao đẳng Số 454/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
83 Xã Việt Vinh Nguyễn Thị Huyền 1982 Nữ Tày Thôn Nậm Buông Sơ cấp Số 454/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
84 Xã Việt Vinh Đặng Giang Sơn 1969 Nam Kinh Thôn Nậm Buông   Số 454/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
85 Xã Việt Vinh Trịnh Hồng Thiêm 1956 Nam Kinh Thôn Nậm Buông   Số 454/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
86 Xã Việt Vinh Hoàng Hồng Nhung 1981 Nữ Kinh Thôn Nậm Buông Cao đẳng Số 454/QĐ-UBND ngày 15/7/2020

Tác giả: Bắc Quang Admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LIÊN KẾT WEBSITE

Cổng TTĐT Chính phủ
Tuyển dụng
Bộ pháp điển
Chung tay cải cách
Cổng TTĐT tỉnh HG
Hệ thống văn bản
Công báo
Danh bạ
Mail
Lấy ý kiến
Lịch công tác
Công khai ngân sách
Tiếp nhận ý kiến
Công khai danh sách hội đồng
Ý kiến cử tri
Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam
CSDL Quốc Gia
Phòng chống thiên tai
Thông báo 1
Công khai 1
Công khai 2

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay3,328
  • Tháng hiện tại107,533
  • Tổng lượt truy cập2,015,402
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây