DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT 

Thứ sáu - 19/04/2024 04:57
DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT 
                 
STT Tên huyện/ quận/ thành phố… (cấp huyện)/ xã, phường, thị trấn (cấp xã) Họ và tên Địa chỉ
thường trú
Quyết định
công nhận tuyên truyền viên pháp luật
(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)
I Huyện Bắc Quang      
1 1. Xã Bằng Hành Nguyễn Văn Trực Thôn Tân Bình, Việt Vinh, Bắc Quang, Hà Giang Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 15/4/2024
2 Linh Văn Chương Tân Bình, Viêt Vinh, Bắc Quang, Hà Giang Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 15/4/2025
3 Vi Thị Diệp Thôn Chúa, Quang Minh, Bắc Quang, Hà Giang Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 15/4/2026
4 Vi Quang Nghị Thôn :Thác, Bằng Hành, Bắc Quang, Hà Giang Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 15/4/2027
5 Chu Thị Thơ Thôn: Quyết Thắng, Bằng Hành, Bắc Quang, Hà Giang Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 15/4/2028
6  Mai Trọng Huy Thôn; Đoàn Kết,Bằng Hành, Bắc Quang, Hà Giang Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 15/4/2029
7 Hoàng Văn Thông Thôn Quyết Thắng, Bằng Hành, Bắc Quang, Hà Giang Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 15/4/2030
8 Mai Văn Dương Thôn Linh, Bằng Hành, Bắc Quang, Hà Giang Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 15/4/2031
9 Nguyễn Văn Hưng  Tô 5 Thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 15/4/2032
10 Nông Đức Quân Thôn Đoàn Kết,Bằng Hành, Bắc Quang, Hà Giang Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 15/4/2033
11 2. Xã Đức Xuân Ma Văn Thợ Xã Đức Xuân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 74/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đức Xuân
12 Ma Văn Khuyên Xã Đức Xuân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 74/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đức Xuân
13 Ma Văn Vành Xã Đức Xuân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 74/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đức Xuân
14 Ma Văn Niên Xã Đức Xuân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 74/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đức Xuân
15 Hoàng Thị Chuyên Xã Đức Xuân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 74/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đức Xuân
16 Hoàng Mùi Phin Xã Đức Xuân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 74/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đức Xuân
17 Nguyễn Văn Thụ  Xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 74/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đức Xuân
18 Nguyễn Đình Hưng Xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 74/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đức Xuân
19 Nguyễn Văn Nam Xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 74/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đức Xuân
20 Ma Văn Khu Xã Đức Xuân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 74/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đức Xuân
21 3. Xã Đồng Tâm Nguyễn Văn Phú xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 22/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tâm
22 Sằm Thị Hoàn xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 22/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tâm
23 Hoàng Văn Dũng Thị Trấn Việt Quang huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 22/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tâm
24 Trần Thị Hảo xã Đồng Tâm, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định 22/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tâm
25 Mai Quốc Hương xã Đồng Tâm, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định 22/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tâm
26 Nguyễn Đức Hoàng Việt Thị Trấn Việt Quang huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 22/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tâm
27 Lương Công Hoan Thị Trấn Việt Quang huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 22/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tâm
28 Nguyễn Thị Uyên xã Đồng Tâm, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định 22/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tâm
29 Nguyễn Quang Lịch xã Đồng Tâm, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định 22/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tâm
30 Tạ Thị Lan xã Đồng Tâm, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định 22/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tâm
31 Nguyễn Thị Phượng xã Đồng Tâm, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định 22/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tâm
32 Ngọc Đình Phương xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 22/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tâm
33 Trương Văn Đồng xã Đồng Tâm, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định 22/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tâm
34 Bế Mạnh Thắng xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 22/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tâm
35 4. Xã Đồng Tiến  Đặng Thọng Quý xã Đồng Tiến, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 30/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tiến
36 Lý Văn Dương xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 30/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tiến
37 Nguyễn Văn Biên xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 30/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tiến
38 Hoàng Thị Sơn xã Đồng Tiến, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định 30/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tiến
39 Ma Văn Cường xã Vô Điếm, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định 30/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tiến
40 Lý Văn Nam Xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 30/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tiến
41  Đặng Văn Quý xã Thượng Bình, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định 30/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tiến
42 Nguyễn Thị Thiết xã Đồng Tiến, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định 30/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tiến
43  Đặng Văn Quân xã Đồng Tiến, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 30/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tiến
44 Ma Seo Dình xã Đồng Tiến, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định 30/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 của UBND xã Đồng Tiến
45 5. Xã Đông Thành Đặng Thị Vinh xã Đông Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 66/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024 của UBND xã Đông Thành
46 La Văn Báo xã Đông Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 66/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024 của UBND xã Đông Thành
47 Linh Quang Đạo thị Trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 66/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024 của UBND xã Đông Thành
48 Bàn Văn Thông xã Đông Thành, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định 66/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024 của UBND xã Đông Thành
49 Hoàng Đình Phùng xã Đông Thành, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định 66/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024 của UBND xã Đông Thành
50 Mai Văn Đường xã Đông Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 66/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024 của UBND xã Đông Thành
51 Nguyễn Thị Thỏa xã Đông Thành, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định 66/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024 của UBND xã Đông Thành
52 La Đức Xuyên xã Đông Thành, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định 66/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024 của UBND xã Đông Thành
53 Hoàng Kim Quảng xã Đông Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 66/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024 của UBND xã Đông Thành
54 Nguyễn Thị Nghị xã Đồng Yên, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định 66/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024 của UBND xã Đông Thành
55 Trần Văn Quân xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Quyết định 66/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024 của UBND xã Đông Thành
56 Hoàng Thị Chiêm xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định 66/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024 của UBND xã Đông Thành
57 6. Xã Đồng Yên Hoàng Thị Hải Yến Thôn Đồng Kem. Xã Đồng Yên Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của xã Đồng Yên
58 Nguyễn Minh Tuấn Thôn Khuổi Niếng, xã Đông Thành Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của xã Đồng Yên
59 Vi Xuân Quang Thôn kè Nhạn, xã Đồng yên Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của xã Đồng Yên
60 Vi Việt Vũ Thôn kè Nhạn, xã Đồng yên Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của xã Đồng Yên
61 Bùi Đức Huy TT Việt Quang Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của xã Đồng Yên
62 Phạm Thị Thanh Thảo Hùng An, Bắc Quang Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của xã Đồng Yên
63 La Văn Hưng Thôn Tân Thành, xã Đông Thành, Bắc Quang Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của xã Đồng Yên
64 Lưu Quang Vinh Thôn Phố cáo, xã Đồng Yên, Bắc Quang Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của xã Đồng Yên
65 Phạm Văn Huy Thôn An Xuân, xã Đồng Yên, Bắc Quang Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của xã Đồng Yên
66 Vũ Thị Thùy Thôn An Xuân, xã Đồng Yên, Bắc Quang Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của xã Đồng Yên
67 Đỗ Thị Huyên Thôn Đồng Kem. Xã Đồng Yên, Bắc Quang Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của xã Đồng Yên
68 Hoàng Đình Lưu Thôn An Xuân, xã Đồng Yên, Bắc Quang Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của xã Đồng Yên
69 Lương Văn Độ Thôn Đồng Mừng, xã Đồng Yên, Bắc Quang Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của xã Đồng Yên
70 Hoàng Văn Tá Thôn Bưa, Đồng Yên, Bắc Quang Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của xã Đồng Yên
71 Ấu Bằng Giang Thôn Đồng Kem, xã Đồng Yên, Bắc Quang Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của xã Đồng Yên
72 7. Xã Tân Quang Trần Văn Toàn Thôn Vinh Ngọc, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết Định số 177 , ngày 15/04/2024 của UBND xã Tân Quang
73 Nông Quang Minh Thôn Xuân Hòa, xã Tân Quang, huyện Bắc Quangtỉnh Hà Giang,  Quyết Định số 177 , ngày 15/04/2024 của UBND xã Tân Quang
74 Vương Đức Chiến Thôn Nam Lin, xã Bản Díu, huyện Xín Mần,tỉnh Hà Giang  Quyết Định số 177 , ngày 15/04/2024 của UBND xã Tân Quang
75 Bùi Đức Toàn Thôn Nậm Mu, xã Tân Thành,huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết Định số 177 , ngày 15/04/2024 của UBND xã Tân Quang
76 Nguyễn Hoàng Thôn Xuân Hòa, xã Tân Quang ,huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết Định số 177 , ngày 15/04/2024 của UBND xã Tân Quang
77 Nguyễn Mạnh Thuần Tổ 11 thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết Định số 177 , ngày 15/04/2024 của UBND xã Tân Quang
78 Mai Đức Phương Thôn Nghĩa Tân, xã Tân Quang,huyện Bắc Quang,  tỉnh Hà Giang Quyết Định số 177 , ngày 15/04/2024 của UBND xã Tân Quang
79 Hà Đức Đình Thôn Xuân Hòa, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang,  tỉnh Hà Giang Quyết Định số 177 , ngày 15/04/2024 của UBND xã Tân Quang
80 Đỗ Quý Dũng Thôn Tân Lâm, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang,  tỉnh Hà Giang Quyết Định số 177 , ngày 15/04/2024 của UBND xã Tân Quang
81 Ngô Thị Hường Thôn Tân Lâm, xã Tân Quang,huyện Bắc Quang,  tỉnh Hà Giang  Quyết Định số 177 , ngày 15/04/2024 của UBND xã Tân Quang
82 Nguyễn Thị Diện Tổ 14 TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết Định số 177 , ngày 15/04/2024 của UBND xã Tân Quang
83 8. Xã Tân Thành Phạm Hữu Quyết Tân Tấu, Tân Thành, Bắc Quang, Hà Giang Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBDN xã Tân Thành
84 Vũ Mạnh Hùng Tân Tấu, Tân Thành, Bắc Quang, Hà Giang Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBDN xã Tân Thành
85 Nguyễn Thị Thao Tân Tấu, Tân Thành, Bắc Quang, Hà Giang Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBDN xã Tân Thành
86 Nguyễn Ngọc Huyền Tân Thắng, Tân Thành, Bắc Quang, Hà Giang Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBDN xã Tân Thành
87 Lục Văn Toàn Xuân Hòa, Tân Quang Bắc Quang, Hà Giang Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBDN xã Tân Thành
88  Nguyễn Hải Vượng Ngần Hạ, Tân Thành, Bắc Quang, Hà Giang Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBDN xã Tân Thành
89 Nguyễn Khắc Vượng Ngần Hạ, Tân Thành, Bắc Quang, Hà Giang Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBDN xã Tân Thành
90 Nguyễn Văn Trường Tổ 2, Thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBDN xã Tân Thành
91 Hoàng Thị Phương Tổ 18, Phường Nguyễn Trãi, Tp Hà Giang Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBDN xã Tân Thành
92 Hoàng Thị Hội Tổ 2, Thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBDN xã Tân Thành
93 Đinh Thế Thuận Tân Thắng, Tân Thành, Bắc Quang, Hà Giang Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBDN xã Tân Thành
94 9. Xã Tiên Kiều Phan Quang Hưng xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 140/QĐ-UBND, ngày 13/3/2024 của UBND xã Tiên Kiều
95 Nguyễn Thanh Tuấn thị Trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 140/QĐ-UBND, ngày 13/3/2024 của UBND xã Tiên Kiều
96 Nông Thái Nguyên thị Trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 140/QĐ-UBND, ngày 13/3/2024 của UBND xã Tiên Kiều
97 Hoàng Hải Sơn xã Tiên Kiều, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định 140/QĐ-UBND, ngày 13/3/2024 của UBND xã Tiên Kiều
98 Phan Văn Đại xã Tiên Kiều, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định 140/QĐ-UBND, ngày 13/3/2024 của UBND xã Tiên Kiều
99 Hoàng Thị Khuyên xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 140/QĐ-UBND, ngày 13/3/2024 của UBND xã Tiên Kiều
100 Đặng Văn Bạn xã Tiên Kiều, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định 140/QĐ-UBND, ngày 13/3/2024 của UBND xã Tiên Kiều
101 Đỗ Ngọc Hưng xã Việt Vinh, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định 140/QĐ-UBND, ngày 13/3/2024 của UBND xã Tiên Kiều
102 Hoàng Thị Chinh thị Trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 140/QĐ-UBND, ngày 13/3/2024 của UBND xã Tiên Kiều
103 Hoàng Xuân Hoàn Xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 140/QĐ-UBND, ngày 13/3/2024 của UBND xã Tiên Kiều
104 Lý Thị Quý Xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 140/QĐ-UBND, ngày 13/3/2024 của UBND xã Tiên Kiều
105 Dương Xuân Lập Xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 140/QĐ-UBND, ngày 13/3/2024 của UBND xã Tiên Kiều
106  Đinh Thị Huyên Xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 140/QĐ-UBND, ngày 13/3/2024 của UBND xã Tiên Kiều
107  Đinh Trọng Huấn Xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 140/QĐ-UBND, ngày 13/3/2024 của UBND xã Tiên Kiều
108 10. Xã Thượng Bình Mai Thị Len xã Thượng Bình, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định số 65/QĐ-UBND, ngày 11/03/2024 của UBND xã  Thượng Bình
109 Mai Thị Hoàn xã Thượng Bình, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định số 65/QĐ-UBND, ngày 11/03/2024 của UBND xã  Thượng Bình
110 Nguyễn Ngọc Hiệp xã Quang Minh, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định số 65/QĐ-UBND, ngày 11/03/2024 của UBND xã  Thượng Bình
111 Nguyễn Trung Du xã Việt Vinh, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định số 65/QĐ-UBND, ngày 11/03/2024 của UBND xã  Thượng Bình
112 Hoàng Văn Thuyên xã Đồng Yên, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định số 65/QĐ-UBND, ngày 11/03/2024 của UBND xã  Thượng Bình
113 Hoàng Thị Tọa xã Thượng Bình, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định số 65/QĐ-UBND, ngày 11/03/2024 của UBND xã  Thượng Bình
114 Nguyễn Văn Tuy xã Thượng Bình, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định số 65/QĐ-UBND, ngày 11/03/2024 của UBND xã  Thượng Bình
115 Nguyễn Văn Cơ xã Quang Minh, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định số 65/QĐ-UBND, ngày 11/03/2024 của UBND xã  Thượng Bình
116 Đặng Văn Minh xã Thượng Bình, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định số 65/QĐ-UBND, ngày 11/03/2024 của UBND xã  Thượng Bình
117 Chương Văn Bảo xã Thượng Bình, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định số 65/QĐ-UBND, ngày 11/03/2024 của UBND xã  Thượng Bình
118 Lý Văn Thân xã Thượng Bình, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định số 65/QĐ-UBND, ngày 11/03/2024 của UBND xã  Thượng Bình
119 Thào Văn Sỉnh xã Thượng Bình, Huyện Bắc Quang,tỉnh Hà Giang Quyết định số 65/QĐ-UBND, ngày 11/03/2024 của UBND xã  Thượng Bình
120 11. Xã Việt Vinh Nguyễn Đình Quang xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 16/04/2024 của UBND xã Việt Vinh
121 Triệu Thị Nhớ TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 16/04/2024 của UBND xã Việt Vinh
122 Nguyễn Văn Nghĩa xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 16/04/2024 của UBND xã Việt Vinh
123 Lê Ngọc Hà TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 16/04/2024 của UBND xã Việt Vinh
124 Lục Văn Thắng TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 16/04/2024 của UBND xã Việt Vinh
125 Nguyễn Duy Đăng xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 16/04/2024 của UBND xã Việt Vinh
126 Phùng Thị Lam xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 16/04/2024 của UBND xã Việt Vinh
127 Nguyễn Thanh Hoàng xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 16/04/2024 của UBND xã Việt Vinh
128 Nguyễn Thái Học xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 16/04/2024 của UBND xã Việt Vinh
129 Hà Thị Thanh Chuyền xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 16/04/2024 của UBND xã Việt Vinh
130 Nguyễn Thị Hồng Mây xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 16/04/2024 của UBND xã Việt Vinh
131 Hà Đức Thạch xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 16/04/2024 của UBND xã Việt Vinh
132 Nguyễn Hồng Đặng xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 16/04/2024 của UBND xã Việt Vinh
133 12. Vĩnh Hảo Lã Hồng Việt xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang QĐ số 124/ QĐ-UBND, ngày 01/4/2024 của UBND xã Vĩnh Hảo
134 Nguyễn Văn Phú xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang QĐ số 124/ QĐ-UBND, ngày 01/4/2024 của UBND xã Vĩnh Hảo
135 Nguyễn Thị Tuyết  xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang QĐ số 124/ QĐ-UBND, ngày 01/4/2024 của UBND xã Vĩnh Hảo
136 Hoàng Xuân Chiến xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang QĐ số 124/ QĐ-UBND, ngày 01/4/2024 của UBND xã Vĩnh Hảo
137 Phạm Văn Tiến xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang QĐ số 124/ QĐ-UBND, ngày 01/4/2024 của UBND xã Vĩnh Hảo
138 Nguyễn Văn Hương xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang QĐ số 124/ QĐ-UBND, ngày 01/4/2024 của UBND xã Vĩnh Hảo
139 Vũ Văn Quyền xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang QĐ số 124/ QĐ-UBND, ngày 01/4/2024 của UBND xã Vĩnh Hảo
140 Trần Văn Thụy xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang QĐ số 124/ QĐ-UBND, ngày 01/4/2024 của UBND xã Vĩnh Hảo
141 Nguyễn Ánh Hồng xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang QĐ số 124/ QĐ-UBND, ngày 01/4/2024 của UBND xã Vĩnh Hảo
142 Lê Thị Ngọc xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang QĐ số 124/ QĐ-UBND, ngày 01/4/2024 của UBND xã Vĩnh Hảo
143 Nguyễn Thị Thường xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang QĐ số 124/ QĐ-UBND, ngày 01/4/2024 của UBND xã Vĩnh Hảo
144 Ấu Trường Duy xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang QĐ số 124/ QĐ-UBND, ngày 01/4/2024 của UBND xã Vĩnh Hảo
145 Mai Chí Ninh TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang QĐ số 124/ QĐ-UBND, ngày 01/4/2024 của UBND xã Vĩnh Hảo
146 Hoàng Văn Hạng xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang QĐ số 124/ QĐ-UBND, ngày 01/4/2024 của UBND xã Vĩnh Hảo
147 Hoàng Thị Dư xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang QĐ số 124/ QĐ-UBND, ngày 01/4/2024 của UBND xã Vĩnh Hảo
148 Trương Thị Tút xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang QĐ số 124/ QĐ-UBND, ngày 01/4/2024 của UBND xã Vĩnh Hảo
149 13. Xã Vĩnh Phúc Nguyễn Đức Thuận TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 122/QĐ-UBND, ngày 10/4/2024 của UBND xã Vĩnh Phúc 
150 Hoàng Văn Lừng Xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 122/QĐ-UBND, ngày 10/4/2024 của UBND xã Vĩnh Phúc 
151 Hoàng Văn Nghiệp Xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 122/QĐ-UBND, ngày 10/4/2024 của UBND xã Vĩnh Phúc 
152 Hoàng Cao Thế Xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 122/QĐ-UBND, ngày 10/4/2024 của UBND xã Vĩnh Phúc 
153 Hứa Văn Ba Xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 122/QĐ-UBND, ngày 10/4/2024 của UBND xã Vĩnh Phúc 
154 Lò Văn Lược Xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 122/QĐ-UBND, ngày 10/4/2024 của UBND xã Vĩnh Phúc 
155 Hoàng Thị Hoa Xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 122/QĐ-UBND, ngày 10/4/2024 của UBND xã Vĩnh Phúc 
156 Hoàng Thị Kim Phần Xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 122/QĐ-UBND, ngày 10/4/2024 của UBND xã Vĩnh Phúc 
157 Bùi Trung Hưng Xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 122/QĐ-UBND, ngày 10/4/2024 của UBND xã Vĩnh Phúc 
158 Hoàng Văn Ngọc Xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 122/QĐ-UBND, ngày 10/4/2024 của UBND xã Vĩnh Phúc 
159 Hoàng Thị Tính Xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 122/QĐ-UBND, ngày 10/4/2024 của UBND xã Vĩnh Phúc 
160 Sằm Văn Hào Xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 122/QĐ-UBND, ngày 10/4/2024 của UBND xã Vĩnh Phúc 
161 Hoàng Anh Tân TT Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 122/QĐ-UBND, ngày 10/4/2024 của UBND xã Vĩnh Phúc 
162 Đỗ Thị Phương Hà Xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 122/QĐ-UBND, ngày 10/4/2024 của UBND xã Vĩnh Phúc 
163 Vi Thị Yên Xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 122/QĐ-UBND, ngày 10/4/2024 của UBND xã Vĩnh Phúc 
164 Ấu Quyết Định Xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 122/QĐ-UBND, ngày 10/4/2024 của UBND xã Vĩnh Phúc 
165 14. Xã Vô Điếm Mai Thị Huệ xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND xã Vô Điếm
166 Lại Phi Điệp TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND xã Vô Điếm
167 Hoàng Văn Tâm xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND xã Vô Điếm
168 Mai Văn Hiếu xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND xã Vô Điếm
169 Hoàng Thị Tuyến xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND xã Vô Điếm
170 Nguyễn Văn Tình TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND xã Vô Điếm
171 Phan Thị Hà xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND xã Vô Điếm
172 Mai Văn Dương xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND xã Vô Điếm
173 Ma Văn Lũy xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND xã Vô Điếm
174 Mai Ngọc Huấn xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND xã Vô Điếm
175 Mai Thị Liên xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND xã Vô Điếm
176 Ma Văn Lơ xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND xã Vô Điếm
177 15. Xã Quang Minh Hoàng Thế Duy xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 98/QĐ-UBND, ngày 19/7/2023 của UBND xã Quang Minh
178 Hoàng Ngọc Thanh TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 98/QĐ-UBND, ngày 19/7/2023 của UBND xã Quang Minh
179 Lê Thị Hòa xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 98/QĐ-UBND, ngày 19/7/2023 của UBND xã Quang Minh
180 Nông Thị Đông xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 98/QĐ-UBND, ngày 19/7/2023 của UBND xã Quang Minh
181 Nguyễn Hữu Hanh xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 98/QĐ-UBND, ngày 19/7/2023 của UBND xã Quang Minh
182 Nguyễn Văn Toản xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 98/QĐ-UBND, ngày 19/7/2023 của UBND xã Quang Minh
183 Nguyễn Thị Hồng Chuyên xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 98/QĐ-UBND, ngày 19/7/2023 của UBND xã Quang Minh
184 Nguyễn Bắc Duy xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 98/QĐ-UBND, ngày 19/7/2023 của UBND xã Quang Minh
185 Lộc Thành Đồng xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 98/QĐ-UBND, ngày 19/7/2023 của UBND xã Quang Minh
186 Nguyễn Văn Nin xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 98/QĐ-UBND, ngày 19/7/2023 của UBND xã Quang Minh
187 Nguyễn Thị Ngời xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 98/QĐ-UBND, ngày 19/7/2023 của UBND xã Quang Minh
188 Nguyễn Xuân Thanh xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 98/QĐ-UBND, ngày 19/7/2023 của UBND xã Quang Minh
189 Vũ Văn Mùi xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 98/QĐ-UBND, ngày 19/7/2023 của UBND xã Quang Minh
190 Vũ Tiến Duật xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định 98/QĐ-UBND, ngày 19/7/2023 của UBND xã Quang Minh
191 16. Tân Lập Hoàng Ngọc Bình TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Tân Lập
192 Mương Thị Hằng Tổ 3TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Tân Lập
193 Triệu Chàn Chòi Thôn Chu Hạ, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Tân Lập
194 Lừu Văn Hiền Thôn Chu Hạ, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Tân Lập
195 Nguyễn Văn Thịnh Tổ 9 Thị trấn nông trường huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Tân Lập
196 Hoàng Hồng Thắng Thôn Tân Bình, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Tân Lập
197 Hoàng Thị Quy Xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Tân Lập
198 Trần Văn Trung TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Tân Lập
199 Tải Thị Vấn Thôn Chu Thượng, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Tân Lập
200 Hầu Seo Lư Thôn Nậm Siệu, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Tân Lập
201 Vắn Trung Cơn Thôn Minh Hạ, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Tân Lập
202 Vi Văn Dần Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Tân Lập
203 Nguyễn Ngọc Sơn TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Tân Lập
204 Phàn Sành Họ  Thôn Chu Thượng, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Tân Lập
205 Lò Dùn Quấy Thôn KháThượng, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Tân Lập
206 Triệu Ỳ Quấy Thôn Khá Trung, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Tân Lập
207 Phàn Phụ Vạng Thôn Khá Hạ, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Tân Lập
208 Liều Văn Khoan Thôn MinhThượng, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Tân Lập
209 Triệu Vàn Tòng Thôn Minh Hạ, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Tân Lập
210 Triệu Giào Khuôn Thôn Chu Hạ, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Tân Lập
211 Giàng Seo Thái Thôn Nậm Siệu, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Tân Lập
212 17. Xã Hùng An Lý Văn Tòng thôn Thanh Tân, Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 204/2024/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND xã Hùng An
213 Hoàng Văn Che thôn Hồng Quân, xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 204/2024/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND xã Hùng An
214 Cao Xuân Trường Tổ 3, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 204/2024/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND xã Hùng An
215 Hoàng Văn Đích thôn Kim, xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 204/2024/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND xã Hùng An
216 Nguyễn Dương Diện thôn Quán, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 204/2024/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND xã Hùng An
217 Đỗ Thị Thùy Dung Tổ 6, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 204/2024/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND xã Hùng An
218 Hoàng Văn Khảm thôn Hùng Tiến, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 204/2024/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND xã Hùng An
219 Hoàng Thị Điền thôn Hùng Thắng, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 204/2024/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND xã Hùng An
220 Đỗ Đức Long thôn Tân An, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 204/2024/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND xã Hùng An
221 Lý Thị Thu Huỳnh tổ 14, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 204/2024/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND xã Hùng An
222 Bùi Thị Hiên thôn Đá Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số: 204/2024/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND xã Hùng An
223 18. Xã Kim Ngọc Đỗ Thị Huyền Xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 135/QĐ-UBND  ngày 17/4/2024
224 Nguyễn Văn Nối Xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 135/QĐ-UBND  ngày 17/4/2024
225 Nguyễn Đình Thụ Xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 135/QĐ-UBND  ngày 17/4/2024
226 Nguyễn Kim Cường Xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 135/QĐ-UBND  ngày 17/4/2024
227 Hoàng Thị Thuyên Xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 135/QĐ-UBND  ngày 17/4/2024
228 Hoàng Văn Thản TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 135/QĐ-UBND  ngày 17/4/2024
229 Phàn Văn Hồn Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 135/QĐ-UBND  ngày 17/4/2024
230 Lâm Văn Duẩn Xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 135/QĐ-UBND  ngày 17/4/2024
231 Thàm Thị Thi Xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 135/QĐ-UBND  ngày 17/4/2024
232 Lâm Văn Quân Xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 135/QĐ-UBND  ngày 17/4/2024
233 Vũ Ngọc Tuấn Việt Quang Quyết định số 135/QĐ-UBND  ngày 17/4/2024
234 19. Xã Hữu Sản  Đinh Ngọc Thành TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 49/QĐ-UBND, ngày 25/03/2024
235 Mai Công Nho Xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 49/QĐ-UBND, ngày 25/03/2024
236 Ma Thị Lan Xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 49/QĐ-UBND, ngày 25/03/2024
237 Mai Văn Trưởng Xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 49/QĐ-UBND, ngày 25/03/2024
238 Nguyễn Văn Lãm Xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 49/QĐ-UBND, ngày 25/03/2024
239 Đặng Hà Cường Xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 49/QĐ-UBND, ngày 25/03/2024
240 Ma Hoàng Thành Xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 49/QĐ-UBND, ngày 25/03/2024
241 Nguyễn Quang Hường Xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 49/QĐ-UBND, ngày 25/03/2024
242 Đặng Hà Tùng Xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 49/QĐ-UBND, ngày 25/03/2024
243 Ma Thị Nhi Xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 49/QĐ-UBND, ngày 25/03/2024
244 Nông Quang Khắc Xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 49/QĐ-UBND, ngày 25/03/2024
245 Nông Mai Diễm Xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 49/QĐ-UBND, ngày 25/03/2024
246 Nguyễn Thị M Phương Xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 49/QĐ-UBND, ngày 25/03/2024
247 20. Xã Liên Hiệp Hoàng Xuân Bẩm Xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 117/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024
248 Đào Ngọc Hiếu TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 117/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024
249 Hoàng Văn Lũy  Xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 117/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024
250 Ma Văn Cường Xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 117/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024
251 Tỉnh Hà Tiệp Xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 117/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024
252 Nguyễn Thị Đoản Xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 117/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024
253 Lưu Thị Et Xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 117/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024
254 La Thị Nương Xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 117/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024
255 Hoàng Thị Thêu Xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 117/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024
256 Đàm Trùn Trước Xã Phương Thiện, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang Số 117/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024
257 Hoàng Văn Dũng Xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 117/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024
258 Nông Minh Tấn Xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 117/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024
259 Tỉnh Thị Tý Xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 117/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024
260 21. Việt Hồng Đỗ Duy Yên TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 303/QĐ-UBND ngày 15/4/2024
261 Bàn Quyết Thắng xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 303/QĐ-UBND ngày 15/4/2024
262 Nông Văn Khuê xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 303/QĐ-UBND ngày 15/4/2024
263 Hoàng Ngọc Tuyên TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 303/QĐ-UBND ngày 15/4/2024
264 Khiếu Văn Đại TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 303/QĐ-UBND ngày 15/4/2024
265 Linh Trọng Quỳnh Xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 303/QĐ-UBND ngày 15/4/2024
266 Lý Thị Đồng TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 303/QĐ-UBND ngày 15/4/2024
267 Hoàng Thị Nghiệp xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 303/QĐ-UBND ngày 15/4/2024
268 Hoàng Văn Phòng xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 303/QĐ-UBND ngày 15/4/2024
269 Bàn Văn Việt xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 303/QĐ-UBND ngày 15/4/2024
270 Tằng Đông Hưng xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 303/QĐ-UBND ngày 15/4/2024
271 Hoàng Văn Thành TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Số 303/QĐ-UBND ngày 15/4/2024
272 22. Thị trấn Việt Quang Nguyễn Trung Thành TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 21/03/2024 của UBND thị trấn Việt Quang
273 Lý Văn An TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 21/03/2024 của UBND thị trấn Việt Quang
274 Phùng Cao Sự Xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 21/03/2024 của UBND thị trấn Việt Quang
275 Vũ Văn Mỹ TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 21/03/2024 của UBND thị trấn Việt Quang
276 Nguyễn Hoàng Lâm TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 21/03/2024 của UBND thị trấn Việt Quang
277 Nông Trung Cầu TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 21/03/2024 của UBND thị trấn Việt Quang
278 Đinh Thị Hồi TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 21/03/2024 của UBND thị trấn Việt Quang
279 Hoàng Văn Duy TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 21/03/2024 của UBND thị trấn Việt Quang
280 Bùi Thị Thu TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 21/03/2024 của UBND thị trấn Việt Quang
281 Lý Thị Nhung TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 21/03/2024 của UBND thị trấn Việt Quang
282 Nguyễn Hoài Quang TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 21/03/2024 của UBND thị trấn Việt Quang
283 Hoàng Ngọc Đức TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 21/03/2024 của UBND thị trấn Việt Quang
284 Hoàng Thị Bắc TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 21/03/2024 của UBND thị trấn Việt Quang
285 Hoàng Đức Công TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 21/03/2024 của UBND thị trấn Việt Quang
286 Vương Ngọc Hoàn TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 21/03/2024 của UBND thị trấn Việt Quang
287 Lô Kim Thụy TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 21/03/2024 của UBND thị trấn Việt Quang
288 Hoàng Thị Thiệp TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 21/03/2024 của UBND thị trấn Việt Quang
289 Lục Yến Nhi TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 21/03/2024 của UBND thị trấn Việt Quang
290 Nguyễn Thị Ngân TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 21/03/2024 của UBND thị trấn Việt Quang
291 23. TT Vĩnh Tuy Nguyễn Anh Hậu  TT Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 88/QĐ- UBND ngày 27/02/2024 của UBND TT Vĩnh Tuy
292 Nguyễn Thị Chúc  TT Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 88/QĐ- UBND ngày 27/02/2024 của UBND TT Vĩnh Tuy
293 Đàm Thị Dung  TT Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 88/QĐ- UBND ngày 27/02/2024 của UBND TT Vĩnh Tuy
294 Phan Hoàng Đạt  TT Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 88/QĐ- UBND ngày 27/02/2024 của UBND TT Vĩnh Tuy
295 Bùi Thế Việt  TT Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 88/QĐ- UBND ngày 27/02/2024 của UBND TT Vĩnh Tuy
296 Vi Thị Huệ  TT Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 88/QĐ- UBND ngày 27/02/2024 của UBND TT Vĩnh Tuy
297 Cao Xuân Thuật  TT Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 88/QĐ- UBND ngày 27/02/2024 của UBND TT Vĩnh Tuy
298 Sằm Thị Loan  TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 88/QĐ- UBND ngày 27/02/2024 của UBND TT Vĩnh Tuy
299 Hoàng Tuân  TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 88/QĐ- UBND ngày 27/02/2024 của UBND TT Vĩnh Tuy
300 Phan Thị Trang  Xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 88/QĐ- UBND ngày 27/02/2024 của UBND TT Vĩnh Tuy
301 Nguyễn Trí Thọ  TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 88/QĐ- UBND ngày 27/02/2024 của UBND TT Vĩnh Tuy
302 Hoàng Kiều Mi  Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 88/QĐ- UBND ngày 27/02/2024 của UBND TT Vĩnh Tuy
303 Phạm Ngọc Huy  Xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Quyết định số 88/QĐ- UBND ngày 27/02/2024 của UBND TT Vĩnh Tuy
(Danh sách gồm 303 đồng chí)

Tác giả: Bắc Quang Admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LIÊN KẾT WEBSITE

Cổng TTĐT Chính phủ
Tuyển dụng
Bộ pháp điển
Chung tay cải cách
Cổng TTĐT tỉnh HG
Hệ thống văn bản
Công báo
Danh bạ
Mail
Lấy ý kiến
Lịch công tác
Công khai ngân sách
Tiếp nhận ý kiến
Công khai danh sách hội đồng
Ý kiến cử tri
Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam
CSDL Quốc Gia
Phòng chống thiên tai
Thông báo 1
Công khai 1
Công khai 2

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay3,622
  • Tháng hiện tại107,827
  • Tổng lượt truy cập2,015,696
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây