ĐỒNG THUẬN Ý ĐẢNG - LÒNG DÂN  -Trong công tác dân vận ở Huyện Bắc Quang

Thứ hai - 10/07/2023 06:38
             Từ ngày Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Đảng ta đã có chủ trương: "Tiến hành cách mạng dân tộc, dân chủ do giai cấp công nhân lãnh đạo, bỏ qua thời kỳ tư bổn chủ nghĩa mà tranh đấu thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa" (1). Suốt từ đó đến nay Đảng ta vẫn luôn khảng định: "Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử"
                Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã thu được nhiều thắng lợi hết sức to lớn: Từ Tổng khởi nghĩa cách mạng Tháng Tám đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ rồi chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, đến phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa, xây dựng hạ tầng cơ sở... Đã đem lại sức sản xuất phát triển vững mạnh. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, sau 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tình hình chính trị luôn ổn định; kinh tế phát triển mạnh; quốc phòng, an ninh được giữ vững. "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay"(2).

Nhân dân xã Bằng Hành chiếc nôi quê hương cách mạng tích cực tham gia xây dựng NTM
          Nhận thấy uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng cao, sức lan tỏa rộng khắp không những ở trong nước mà còn ảnh hưởng  rất lớn đối với thế giới. Các thế lực thù địch, phần tử phản động bất mãn cấu kết
--------------------------
(1) Cương lĩnh chính trị Đảng Cộng Sản Việt Nam.
(2) Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam - Nguyễn Phú Trụng Tổng Bí Thư BCH TW Đảng Cộng Sản Việt Nam - NXB CTQG Sự thât H 2022

với nhau tìm mọi thủ đoạn chống phá ta. Các thế lực đó có ở trên thế giới và ngay cả trong nước ta. Chúng dùng chiến lược "Diễn biến hòa bình" phá hoại cách mạng nước ta bằng nhiều cách, trong đó chúng xác định: Phá hoại tư tưởng là quan trọng nhất, cấp bách nhất, là "mặt trận hàng đầu" và là "con đường ngắn nhất". Để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, bọn chúng đã tung ra hàng trăm chiến dịch tuyên truyền phá hoại tư tưởng vào hàng ngũ cán bộ Đảng viên và nhân dân ta, đặc biệt là ở các vùng xa xôi, hẻo lánh, vùng dân tộc ít người. Chúng đã phát tán hàng ngàn tài liệu, tờ rơi với nội dung phản động và truyền đạo trái phép, thông qua loa, đài phát thanh bằng tiếng Việt ở nước ngoài trên Website, blog cùng với hơn 500 tờ báo phản động ở nước ngoài. Bọn chúng chĩa mũi nhọn vào việc: Phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Không những thế bọn chúng còn trắng trợn xuyên tạc, bóp méo kết quả nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của ta đang khởi sắc. Trên mạng xã hội chúng đưa một số hình ảnh chắp vá, ghép nối tin tức thời xa xưa sai sự thật, một số sự việc trong phòng chống Covid - 19, hoặc một số quan chức tham nhũng bị xử lý chúng gán cho là: Ta thanh trừng nội bộ, vi phạm nhân quyền...
          Những luận điệu sai trái, thù địch trên có gây phần nào tâm lý hoang mang, dao động, giảm lòng tin và nảy sinh tâm lý hoài nghi lẫn nhau. Từ đó gây mất đoàn kết, chia bè kéo cánh ở một số bộ phận dân chúng thiếu hiểu biết trong đó có một số ít cán bộ Đảng viên ta cũng bị lợi dụng.

Phong trào chung tay xây dựng NTM đang được các cấp, các ngành tích cực hưởng ứng
          Tuy nhiên, Đảng ta vẫn luôn xác định: Cán bộ Đảng viên và nhân dân là trên hết, trước hết. Do đó phải ra sức bảo vệ, củng cố lòng tin giữa Dân với Đảng và Đảng với Dân. Và luôn coi đó là nhiệm vụ sống còn, cấp bách của Đảng, của chế độ. Văn kiện Đại Hội XIII của Đảng đã khảng định: "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đây lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện" tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ". (4)
          Nhìn về Lịch sử Việt Nam chúng ta, có những nét rất riêng, đó là: Lòng dân có trước ý Đảng. Chủ nghĩa yêu nước có trước chủ nghĩa cộng sản. Phong trào yêu nước có trước phong trào công nhân...Nhưng từ khi ra đời, Đảng ta đã rất tôn trọng và nâng cao truyền thống dân tộc lên một nấc thang mới, với chất lượng mới. Đó là: Chủ nghĩa yêu nước gắn với chủ nghĩa cộng sản; Độc lập dân
----------------------------------
(4) Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng này được nhân dân tán đồng đến bây giờ, và là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng ta.
          Trở lại lịch sử tỉnh Hà Giang và huyện Bắc Quang thấy rằng: Các thế lực thù địch luôn luôn chống phá ta trên nhiều mặt. Khi Đảng bộ tỉnh Hà Giang và Huyện Bắc Quang vừa mới giành chính quyền và đang cùng toàn dân, toàn quân kháng chiến chống Pháp và xây dưng kinh tế hậu phương thì xảy ra vụ " giặc cờ trắng"- một tộc người Dao ở thôn Lùng Chún xã Khuôn lùng nghe theo bọn phản động đã nổi dậy cướp bóc, càn quét, vơ vét của cải của dân, đốt phá làng mạc với khẩu hiệu:" Diệt Tày lấy ruộng"," Diệt kinh lấy muối"," Diệt Hoa lấy bạc già". Trước tình hình đó, ta đã khẩn trương cử một người (5) rất có uy tín với người Dao và lại thông thạo tiếng Dao đã trực tiếp lên gặp ngay tên cầm đầu Chảo Sành Phú giác ngộ, thuyết phục. Sau hơn một tháng vận động, thuyết phục nhân dân trong vùng giác ngộ và ngay cả tên đầu sỏ Chảo Sành Phú cùng đồng bọn đã tự nguyện ra Huyện xin đầu hàng và nộp vũ khí cho cách mạng. Đây là một điển hình trong công tác dân vận. Nhớ rằng sau đó chính Chảo Sành Phú lại tham gia lực lượng vũ trang của Huyện; Một ông trong nhóm đó được ta vận động, giác ngộ rồi tham gia HĐND tỉnh được giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; Một ông nữa cũng trong nhóm đó được ta vận động rồi tham gia HĐND huyện và được giữ chức Phó chủ tịch UBND Huyện Bắc Quang(6)
 Rồi vụ xô sát ở hợp tác xã Xuân Hòa (Xã Tân Quang) những năm 1970 giữa người dân (hầu hết là dân theo đạo thiên chúa) với chính quyền xã, cũng được UBMTTQ Huyện Bắc Quang lên làm công tác tư tưởng mãi mới ổn.  

Các lực lượng ở cơ sở luôn tịch cực tham gai xây dựng chỉnh trang trụ sở thôn
Điểm nhấn ở đây: Đó là lòng tin sức mạnh của lòng tin - Lòng tin cuội nguồn của sự đồng lòng. Nếu không có lòng tin sẽ không có sự đồng lòng, ủng hộ, giúp đỡ. Nhớ rằng cuối năm 1939, nhân dân xã Bằng Hành, đặc biệt bà con thôn Thác Vệ, sau khi được đồng chí Phạm Trung Ngũ một cán bộ Cách Mạng được Xứ ủy Bắc Kỳ phái đến vận động, tập hợp, giác ngộ về Mặt Trận Việt Minh và đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc tiến lên xã hội chủ nghĩa. Người dân ở đây đã thề: một lòng đi theo cách mạng, thế là đến ngày 7/6/1945 Ủy Ban Việt Minh lâm thời xã Bằng Hành được thành lập. Nhờ uy tín của Mặt Trận và
-----------------------------------------
(5) Ông Nguyễn Văn Vinh (tức Đặng Tằng Dùng) một người dân xã Việt Vinh.
(6) Ông Đặng Hồng Hải- người Dao ở thôn Thanh sơn Việt Vinh ( trước đây) và ông Phan Giào Châu - người Dao xã Thông Nguyên - trước đây thuộc huyện Bắc Quang- theo Lịch sử Đảng bộ Huyện Bắc Quang - xuất bản năm 2022
lòng tin mãnh liệt của người dân với cách mạng cùng với sức lan tỏa của phong trào, nhân dân các xã: Liên Hiệp, Vô Điếm, Hữu sản, Kim Ngọc đã cùng nhau tập hợp lại tại thôn Thác Vệ lập ra Ban Việt Minh khu cách mạng lấy ngay tên đồng chí Lý Tự Trọng đặt tên: Khu Trọng Con. Đặc biệt nhân dân xã Vô Điếm nghe theo lời kêu gọi của Bác Hồ đã bán gạo với giá rẻ (định lượng 10kg là 50đồng) mỗi gia đình bán cho bộ đội. Tháng 7/1949 Bác Hồ có thư khen chính quyền và nhân dân xã Vô Điếm. Phong trào cách mạng ở Bắc Quang lúc này sục sôi như chảo lửa, cuối cùng Ủy Ban Kháng chiến Huyện Bắc Quang ra đời (4/11/1945). Nhân dân Bắc quang đặc biệt dân ba xã Tân Quang, Việt Vinh, Quang Minh nô nức mít tinh chào mừng ngày Ủy Ban Kháng chiến Huyện Bắc Quang ra mắt.
Bắc Quang là huyện nằm ở cửa ngõ phía nam của tỉnh Hà Giang có diện tích tự nhiên hơn 11 vạn ha, dân số gần 11,7 vạn người với 19 dân tộc anh em sống quây quần ở 236 thôn bản, tổ dân phố trong 23 xã, thị trấn. Toàn huyện có 33 Đảng bộ với 424 chi bộ cơ sở. Đây là lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, nhà nước ta.

Lễ hội xuống đồng được phục dưng từ nhiều năm tại huyện Bắc Quang
        Mặc dù trước đây và ngay hiện tại, Đảng bộ huyện Bắc Quang đã làm rất tốt công tác dân vận (như trên đã nói). Nhưng mấy năm gần đây các thế lực phản động, thù địch đã cấu kết với các phần tử phản động, bất mãn vẫn không ngừng còn có phần quyết liệt hơn: Xuyên tạc, nói xấu, bóp méo đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước ta. Đã có một vài cán bộ, đảng viên và người dân nghe theo luận diệu xuyên tạc đó rồi đưa ra những yêu sách đòi thành lập cái gọi là " Hội chống tham nhũng", "Hội nghị Diên Hồng thời kỳ mới", rồi phát động xây dựng "quỹ  dân chủ cho Việt Nam"... Trước tình hình đó ngày 5/7/2011 Ban Thường Vụ (BTV) Tỉnh Ủy Hà Giang đã ra nghị quyết số 01 - NQ/TU về việc :" Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". BTV Huyện Ủy Bắc Quang đã họp và giao cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức, phổ biến, quán triệt chương trình hành động của BTV Huyện Ủy. Giao UBMTTQ huyện và các tổ chức chính trị, xã hội, các hội quần chúng cụ thể hóa nội dung chương trình của đơn vị mình để thực hiện thắng lợi nghị quyết của BTV Huyện Ủy. Ban Dân Vận huyện chủ trì, phối hợp với Ban Xây dựng Đảng đề ra kế hoạch giám sát, Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai nghị quyết của BTV. Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết trên, Qua10 năm BTV Huyện Ủy đã ban hành 8 chương trình, 73 kế hoạch, 27 quyết định và nhiều văn bản đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện. BTV Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch chuyên đề như phong trào thi dua" dân vận khéo", " Tháng dân vận". UBMTTQ huyện đã cử nhiều cán bộ xuống cùng UBMTTQ các xã vận động nhân dân thực hiện. Kết quả đạt được rất khả quan: Tổng nguồn vốn huy động được: 302.106 triệu đồng, làm mới được 282,34 km đường bê tông nông thôn, nhân dân đã hiến 413.653 m2 đất cho xã, thôn bản làm các công trình công cộng (7).. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa cán bộ lãnh đạo Đảng, Chính quyền và thủ trưởng các ngành ở huyện, bí thư, chủ tịch các xã. Hiện nay ở huyện và UBND các xã đều có một phòng giành riêng cho việc tiếp dân vào một ngày trong tháng. Điều được dư luận trong huyện, trong tỉnh quan tâm đó là đồng chí bí thư huyện ủy Bắc Quang đã tiếp xúc, đối thoại được 51 buổi với hơn 5.300 người dân ở 23/23 xã. Trong các buổi tiếp xúc đó vừa có đại biểu đại cử tri và 1/3 cử tri trực tiếp. Sau đó là đồng chí chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV huyện cũng lần lượt đến các xã tiếp xúc, trao đổi với dân. Qua các buổi tiếp xúc đó người dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình với lãnh đạo huyện và ngược lại từ đó BTV có quyết sách đúng đắn và kịp thời. Người dân càng an tâm hơn về con đường đi lên xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta lựa chọn là đúng đắn. 
       Học tập tấm gương các đồng chi trong BTV, Thường trực UBND huyện, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn cũng đã tiếp xúc được 56o cuộc. Thực hiện mỗi tuần một ngày lao động cộng sản xuống cơ sở để giải quyết một số công việc của thôn hoặc một đơn vị nào đó đang gấp rút hoàn thành một công trình đúng tiến độ. Việc thực hiện giảm bớt thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc của các cơ quan từ huyện đến xã đã đáp ứng sự mong mỏi của người dân khi đến làm việc. Càng làm tăng lòng tin của người dân với Đảng, với chính quyền.  Đây là cái cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân. Từ đó ta thấy vào năm 2023 bọn đich đã bớt hung hăng trong việc chống phá ta.
Nhân dân, các tổ chưc thiện nguyện tin tưởng, cống hiến để xây dựng xã hội tươi đẹp
        Một điều dễ nhận thấy Nhân dân các dân tộc huyện Bắc Quang từ trước tới nay vẫn một lòng đi theo Đảng. Trong các cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược, đến khi vào hợp tác xã, cải tạo công thương nghiệp; Rồi khi thực hiện khoán 10 theo chỉ thị 100 đã được nhân dân ta đón nhận 100%. Những năm 2000 ta tiếp tục phát động xây dựng " Làng văn hóa". Chỉ hai năm sau đó số làng được UBND tỉnh chứng nhận đạt tiêu chuẩn " Làng Văn Hóa" ở huyện Bắc Quang đã lên trên 65%. Thực hiện các NQ của TW về xây dựng Nông Thôn Mới (NTM) Đô thị văn minh trong cả nước, riêng Bắc Quang đến nay đã có 16/23 xã (= 69,56%) đạt chuẩn NTM trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Điều dễ thấy: Chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở ở nông thôn với
------------------------------------
(7) Theo Báo cáo số 384-BC/HU ngày 18/10/2021 của Huyện ủy Bắc Quang.
      tinh thần " Nhà nước và nhân dân cùng làm" là một chủ trương rất đúng đắn, được người dân hưởng ứng nhiệt liệt. Từ những năm 2000 ta bắt đầu bê tông hóa kênh mương nội đồng, chỉ sau 5 năm hầu hết các xã đã hoàn thành cơ bản mương cấp 1, 2. Bắt đầu từ năm 2015 ta lại tiến hành bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Đến nay 100% đường từ trục chính vào trung tâm các xã, trụ sở các thôn thậm chí các xóm đều đã được giải bê tông. Đặc biệt "Con đường mơ ước" của xóm 1 thôn Việt Tân (xã Việt Vinh) tổng vốn làm đường là hơn 840 triệu đông, 20 hộ dân xóm 1 đóng góp 420 triệu đồng (mỗi hộ 20,5 triệu đồng). Và con đường đi vào xóm La Chí (xã Tân Quang), tổng vốn đầu tư trên 500 triệu đồng, dân đóng góp 50% vốn... Điều đó nói lên MTTQ huyện Bắc Quang đã làm rất tốt: Cuộc vận động toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa. Đó là sự đồng thuận giữa Ý Đảng- Lòng Dân của Đảng Bộ và nhân dân Huyện Bắc Quang, một kết quả rất đáng trân trọng./.

Tác giả: Hoàng Ngọc Thân - xã Việt Vinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LIÊN KẾT WEBSITE

Cổng TTĐT Chính phủ
Tuyển dụng
Bộ pháp điển
Chung tay cải cách
Cổng TTĐT tỉnh HG
Hệ thống văn bản
Công báo
Danh bạ
Mail
Lấy ý kiến
Lịch công tác
Công khai ngân sách
Tiếp nhận ý kiến
Công khai danh sách hội đồng
Ý kiến cử tri
Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam
CSDL Quốc Gia
Phòng chống thiên tai
Thông báo 1
Công khai 1
Công khai 2

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập83
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm71
  • Hôm nay9,728
  • Tháng hiện tại123,693
  • Tổng lượt truy cập2,201,521
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây