Chủ nhật, Ngày 30 Tháng 3 Năm 2020

Phong trào "TDĐKXDĐSVH"

Gửi Email In trang Lưu
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình” ở huyện Bắc Quang đã và đang được phát triển cả chiều sâu và chất lượng

17/07/2018 14:26

Trong những năm qua, từ khi Trung ương phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến nay, được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong huyện Bắc Quang đã đồng loạt vào cuộc chung tay xây dựng phong trào, phát triển và đẩy mạnh phong trào.

Một cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phong trào

Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp từ huyện đến cơ sở được quyết liệt, mạnh mẽ định hướng cho nhân dân đi từ nhận thức đến hành động một cách tích cực. Vì vậy mà trong những năm gần đây đội ngũ cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện tham gia hưởng ứng đông đảo đã đạt được nhiều kết quả và thành tựu quan trọng. Phong trào đã có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc làm thay đổi diện mạo và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế và văn hóa - xã hội của huyện. Kết quả đó đã góp phần quan trọng xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Huyện Bắc Quang được coi là một trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Hà Giang, với đặc trưng riêng là rất đa dạng về cơ cấu dân cư và cũng là địa bàn đông dân thứ 2 của tỉnh có địa bàn rộng (với 19 dân tộc chung sống, mỗi dân tộc có một nét văn hóa đặc trưng, một phong tục tập quán riêng, đòi hỏi phải có thời gian nhất định để hòa nhập và góp phần xây dựng huyện nhà thực sự cho sự phát triển. Mặt khác, Bắc Quang cũng là nơi tập trung đông đồng bào có tín ngưỡng tôn giáo; tập trung nhiều đầu mối quan hệ về kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh....). Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vừa có thuận lợi đồng thời cũng có nhiều khó khăn đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ. Trong những năm qua, có ba giai đoạn khác nhau về cơ cấu Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở để chỉ đạo thực hiện phong trào và cuộc vận động. Giai đoạn đầu từ 1998 - 2002, hệ thống Mặt trận chịu trách nhiệm chính đồng thời trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận từng cấp (từ cấp Huyện đến cấp xã và Khu dân cư). Giai đoạn từ năm 2002 đến 2017, Thường trực Ủy ban Mặt trận các cấp giữ vai trò cấp phó trong Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhưng vẫn chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn khu dân cư thực hiện cuộc vận động gắn với yêu cầu đổi mới công tác Mặt trận, tập trung hướng về cơ sở, mở rộng và đa dạng hóa việc tập hợp lực lượng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn toàn huyện; từ năm 2017 đến nay Ban Chỉ đạo phong trào cấp huyện, xã có tên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình”. Toàn bộ hệ thống xác định: mục tiêu cần đạt được của cuộc vận động là “xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình”, địa bàn diễn ra các hoạt động của cuộc vận động là “khu dân cư” và lực lượng thực hiện là "khối đoàn kết toàn dân". Trên cơ sở đó, các tổ chức đoàn thể thành viên trong hệ thống Mặt trận đã thực hiện các hoạt động theo hướng phối hợp đồng bộ, phát huy thế mạnh của từng giới, động viên lực lượng đông đảo quần chúng trên từng địa bàn dân cư, thực hiện tốt trách nhiệm trong quá trình phối hợp tuyên truyền vận động thực hiện các nội dung định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai, phù hợp với đặc thù từng giới, với đặc điểm khu dân cư. Mỗi bộ phận, thành viên trong Ban chỉ đạo từng cấp - đặc biệt là ở cấp xã đã có sự phân công rõ ràng, không để chồng chéo, trùng lắp trong quá trình vận động, triển khai thực hiện. Phong trào được triển khai lồng ghép nội dung với các chương trình, các cuộc vận động do Trung ương phát động, nhất là phong trào nêu gương “Người tốt, việc tốt” đã thực sự động viên từng thành viên là cá nhân cho đến từng gia đình, từng tổ tự quản...Từ đó, trong những năm gần đây là các điển hình “Người tốt, việc tốt” trong công tác từ thiện xã hội, tương thân tương trợ, trong các hoạt động hiến đất làm đường giao thông nông thôn, hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi công cộng “nhà nước và nhân dân cùng làm”, đúng với phương châm của phong trào là “lấy sức dân để chăm lo đời sống của nhân dân”.

Trong những năm gần đây, phong trào “TDĐKXDĐSVH &GĐ” ở huyện Bắc Quang được gắn kết chặt chẽ với các phong trào, cuộc vận động khác như: gắn với thực hiện cuộc vận động “xây dựng nông thôn mới”, “Thôn Tự chủ - Tự quản”, nhiều nơi gắn với xây dựng “Chi bộ kiểu mẫu” đã tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, trong cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang... sự tự nguyện, tự giác của từng tập thể, cá nhân trong phong trào đã góp phần quan trọng và hiệu quả trong việc hoàn thành các nội dung định hướng đối với từng khu dân cư trên địa bàn huyện. Rất nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở các khu dân cư đã đóng góp, ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, chương trình “Vì người nghèo”, chương trình “Xóa đói, giảm nghèo” và các hoạt động cứu trợ đồng bào bị thiên tai, tạo nên những kết quả tốt trong thực hiện cuộc vận động.

Chỉ tính 15 năm trở lại đây, tính đến hết năm 2017 cấp cơ sở biểu dương trên 12.000 lượt gương “Người tốt việc tốt”; cấp huyện biểu dương trên 4.000 lượt gương “Người tốt việc tốt. Đến hết năm 2017, 100% các xã, thị trấn có nhà văn hóa xã; 236/236 khu dân cư có nhà văn hóa cộng đồng sân chơi thể thao đơn giản; 21.650/27.572 gia đình văn hóa, đạt 78,5%; 185/236 thôn, TDP văn hóa, đạt 78,4%; 166/187 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 88,77%. Hàng năm, huyện lấy kết quả thực hiện nếp sống văn minh là tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét, công nhận và khen thưởng các danh hiệu văn hóa. 100% địa bàn khu dân cư thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, những điển hình tiên tiến và cách làm tích cực, hiệu quả như: đơn giản hóa về thủ tục, quy mô phù hợp với thuần phong mỹ tục, phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình, địa phương; chấp hành nghiêm Luật Hôn nhân và Gia đình; hạn chế tình trạng thách cưới, tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Đã có những đám cưới tiết kiệm theo hình thức báo hỷ, báo lễ tổ đường dòng họ, dâng hương hoa tại các di tích, tượng đài, trồng cây xanh lưu niệm… được dư luận xã hội ngày càng đồng tình. Nhiều địa phương tổ chức mẫu lễ trao giấy đăng ký kết hôn (điển hình là thị trấn Việt Quang, thị trấn Vĩnh Tuy…); khắc phục các hủ tục lạc hậu và bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc trong việc cưới như các xã (Quang Minh, Vĩnh Phúc, Hùng An, Đồng Yên, Vĩnh Tuy…); thực hiện nghiêm quy định của Ủy ban nhân dân các huyện, xã. Đối với việc tang: được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, đảm bảo quy định về vệ sinh môi trường. Đối với Lễ hội: nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian trong các lễ hội được phục dựng, làm phong phú giá trị văn hóa lễ hội. Hoạt động lễ hội gắn với phát triển du lịch và trùng tu, tôn tạo di tích - lịch sử văn hóa mang lại nhiều kết quả khích lệ, nhiều địa phương đã tổ chức các lễ hội truyền thống, khôi phục các trò chơi dân gian đặc sắc và thực hiện tốt các quy chế về lễ hội, trong đó bao gồm cả lễ hội truyền thống dân gian, lễ hội tín ngưỡng… như: Lễ Hội Lồng Tồng, lễ hội nhảy lửa, lễ hội Cầu Trăng, lễ hội Trăng rằm; lễ hội Đền Chúa bà… đều được phát huy giá trị tích cực, thực hiện tốt nếp sống văn minh góp phần bảo tồn và xây dựng đời sống văn hóa.

Để Phong trào trong giai đoạn tiếp theo tiếp tục phát triển đồng bộ các nội dung, tiêu chí và có chất lượng hơn nữa, huyện Bắc Quang có quan điểm chỉ đạo là: "Tiếp tục mở rộng và phát triển Phong trào có chất lượng, đi vào chiều sâu; gắn Phong trào với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, “Thôn Tự chủ - Tự quản” và chi bộ kiểu mẫu; xây dựng văn minh đô thị, giải quyết những bức xúc trong đời sống văn hóa - xã hội và xây dựng mối quan hệ giữa con người với con người; kế thừa và phát huy tính cộng đồng trong truyền thống văn hóa Việt Nam; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; phát huy các nhân tố văn hóa góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới”. Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 của huyện đạt 88% trở lên số hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu: “Gia đình Văn hóa”; 90,7% số thôn, tổ dân phố trở lên đạt danh hiệu văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trở lên đạt chuẩn văn hóa; 33% số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 50% trở lên thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 35% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình thể thao”; duy trì tốt 350 đội thể thao tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; 450 đội văn nghệ quần chúng tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; 100% các trường phổ thông tổ chức tốt các hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa thường xuyên; 50% số thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa - khu thể thao đạt chuẩn; xây dựng thư viện, phòng đọc gắn với nhà văn hóa; tôn tạo và phát huy tốt giá trị các di tích, danh lam thắng cảnh đã được các cấp xếp hạng (01 di tích lịch sử cách mạng, 03 di tích văn hóa, 03 di tích danh thắng và tiếp tục đề nghị cấp thẩm quyền công nhận 02 di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia)./.

Nguyễn Khắc Hoàng