Chủ nhật, Ngày 30 Tháng 3 Năm 2020

Thông tin tuyên truyền

Gửi Email In trang Lưu
Một số kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030

25/05/2019 10:36

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW và Chương trình số 23-CTr/TU, ngày 19/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 103-KH/HU ngày 24/02/2017 về tiếp tục thực hiện chương trình hành động số 23-TTr/TU, ngày 18/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về công tác lý luận và định hương nghiên cứu đến năm 2030.

Hội nghị tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận - Mô hình thành lập Trường Trung học cơ sở chất lượng cao Lương Thế Vinh.

Trong 5 năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Quang thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền quan tâm, làm tốt công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, đề án… của Đảng các cấp, để từ đó đúc rút được những bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tiếp theo. 5 năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và ban hành các báo cáo chuyên đề về sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến huyện. Nhìn chung, công tác sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh thực hiện theo đúng kế hoạch hàng năm. Đặc biệt, quá trình sơ kết, tổng kết các cấp ủy, tổ chức đảng đã chú trọng tổng kết những mô hình mới, cách làm hay, kinh nghiệm được rút ra trong thực tiễn để đánh giá, kết luận và được nhân rộng trên địa bàn huyện…

Từ năm 2015 đến nay huyện đã sắp xếp, tổ chức lại 34 cơ quan, đơn vị, giảm được 16 cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị được hợp nhất hiện nay đã sắp xếp tinh gọn, khoa học, phù hợp với điều kiện chung của huyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, tạo sự thống nhất trong giải quyết công việc, giảm đầu mối trong điều hành. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí, giao nhiệm vụ theo vị trí việc làm, phù hợp với khả năng, năng lực gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công tác lãnh, chỉ đạo đổi mới việc học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết... của Trung ương, của tỉnh, của huyện được triển khai kịp thời, có bước đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng; thực hiện đồng bộ việc nghiên cứu, quán triệt với xây dựng các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng thường xuyên được đôi mới về phương pháp, hình thức cho sát, hợp với thực tiễn, phù hợp với các đối tượng, đảm bảo hàng năm 100% đảng viên và trên 90% quần chúng được nghiên cứu học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, lựa chọn những người có trình độ, năng lực, phương pháp tốt. Chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện thực hiện xây dựng nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập lý luận chính trị sát với thực tiễn, có chọn lọc, thiết thực, bảo đảm tính kế thừa, thống nhất, tính định hướng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thê nhân dân ở cơ sở. Thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập lý luận chính trị theo tinh thần Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “Giảng dạy, học tập lý luận chính trị phải “sinh động, mềm dẻo, có thực tiễn”, phù hợp với đối tượng người học, thuyết phục và lôi cuốn “tạo được hứng thú và trách nhiệm cho người học”, thực hiện lý luận gắn với thực tiễn, các khóa học đều có tổ chức tham quan mô hình, học tập kinh nghiệm trong huyện hoặc các huyện trong tỉnh. Chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên có năng lực, chất lượng, phương pháp giảng dạy phù hợp và tâm huyết với nghề…/.

 

 

N.V.C

Tin khác

Kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Quang (23/05/2019 14:08)

Cách ngăn ngừa và phòng chống lây lan dịch tả lợn Châu Phi (23/05/2019 09:11)

Hiệu quả từ Mô hình nuôi Giun quế của phụ nữ xã Quang Minh (16/05/2019 20:43)

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng cho cách mạng Việt Nam (16/05/2019 20:22)

Thành tựu nổi bật của Đảng bộ huyện Bắc Quang sau 72 năm xây dựng và phát triển (12/05/2019 14:55)

Vô Điễm Lễ khánh thành điểm trường Mầm Non thôn Me Thượng (06/05/2019 07:49)

Tuổi trẻ huyện Bắc Quang thi đua phát triển kinh tế (28/03/2019 14:48)

Phòng Dân tộc huyện Bắc Quang Tập huấn chương trình 135 (21/03/2019 16:41)

Chi bộ Tổ Dân phố Tân Lập – thị trấn Vĩnh Tuy chú trọng phát triển sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện (21/03/2019 15:56)

Xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang chủ động phòng chống dịch Tả lợn Châu Phi (21/03/2019 15:46)

xem tiếp