Thứ ba, Ngày 18 Tháng 2 Năm 2020

Chính trị

Kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) của Đảng về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở Đảng bộ huyện Bắc Quang, giai đoạn 2009 – 2018

10/02/2020 10:27

Xác định công tác cán bộ là nhân tố quyết định, then chốt trong xây dựng đảng, hệ thống chính trị. Vì vậy, trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn quan tâm, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thể hiện qua việc ban hành các văn bản về công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang làm việc tại Đảng bộ xã Tân Lập về công tác xây dựng Đảng.

 Cụ thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng Chương trình số 36-CTr/HU, ngày 22/4/2009 về thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 9 (khoá X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020; Nghị quyết số 11-NQ/HU, ngày 07/4/2011 về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2011-2015; Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 12/8/2016 về đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Bắc Quang, giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 122-KH/HU, ngày 05/6/2017 về luân chuyển, điều động và tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017 - 2020; các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch cán bộ đầu nhiệm kỳ.

Theo đó, công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ đi đôi với việc phát huy trách nhiệm của cá nhân và tập thể trong công tác cán bộ. Chú trọng đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, đảm bảo về cơ cấu, ngành nghề, có sự kế thừa giữa các độ tuổi. Đặc biệt trong những năm qua huyện đã thu hút, tuyển dụng được sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của các trường đại học vào công tác tại các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ; việc quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của cấp ủy các cấp; việc phân công, bố trí người theo dõi giúp đỡ cán bộ có năng lực, có triển vọng phát triển. Kịp thời sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định, quy chế của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác cán bộ. Do làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, giúp cán bộ nhận thức được ưu, khuyết điểm của bản thân, từ đó từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp của huyện.

Tổng số cán bộ lãnh đạo của huyện Bắc Quang tính, đến tháng 7/2017 là 215 đồng chí; trong đó, cán bộ lãnh đạo Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã - hội của huyện 42 đồng chí; cán bộ lãnh đạo HĐND và UBND huyện 07 đồng chí; cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng chuyên môn 39 đồng chí; cán bộ lãnh đạo quản lý khối sự nghiệp 06 đồng chí; cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã, thị trấn 121 đồng chí. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Do làm tốt công tác quy hoạch đầu nhiệm kỳ, đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp vừa đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu dân tộc, ngành, nghề vừa thể hiện được tinh thần, bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín và hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp ủy cấp trên giao. Định kỳ hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đều ban hành hướng dẫn đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, chỉ đạo việc lấy ý kiến nhận xét giữa các phòng ban của huyện với xã và giữa xã với huyện; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác tổ chức đánh giá, phân xếp loại đối với các đồng chí cán bộ, nhất là các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các phòng, ban của huyện.

Công tác đánh giá được thực hiện dân chủ, công khai, khách quan, toàn diện. Trên cơ sở nắm vững nguyên tắc, phương châm đánh giá; căn cứ vào tiêu chuẩn, nhiệm vụ của từng loại cán bộ; căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, nhận xét đánh giá của bản thân, đánh giá của quần chúng nhân dân, chi bộ nơi cư trú, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành thảo luận, xem xét, đánh giá thông qua lấy phiếu tín nhiệm để có kết luận cuối cùng, bảo đảm việc đánh giá cán bộ được công minh, chính xác.

Xuất phát từ thực trạng đội ngũ cán bộ và yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ trong thời kỳ mới. Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Bắc Quang đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ là người đứng đầu các cấp. Trên cơ sở phương án quy hoạch cán bộ các cấp, hàng năm huyện đã tích cực cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, quản lý nhà nước; ngoài ra huyện còn chủ động liên kết đào tạo với các trường mở các lớp đại học, trung cấp chính trị tại huyện. Ngoài việc đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, Đảng bộ huyện cũng rất coi trọng việc bồi dưỡng, tập huấn theo chuyên ngành; tổ chức các lớp học việc cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn. Thể hiện qua việc xây dựng các nghị quyết chuyên đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, qua đó, công tác cán bộ của huyện nói chung và công tác đào tạo, bồi dưỡng của huyện nói riêng đã có sự chuyển biến tích cực. Kết quả từ năm 2009 đến nay huyện đã mở được 289 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại huyện (bao gồm đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng theo chức danh và các loại hình khác) với 24.077 học viên. Trong đó, huyện liên kết đào tạo mở 02 lớp đại học; 06 lớp trung cấp chính trị; ngoài ra huyện còn cử 29 đồng chí theo học cao cấp chính trị; 30 đồng chí tham gia đào tạo thạc sỹ theo chuyên ngành; tổ chức các lớp học việc cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn. Đến nay 100% các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp huyện có trình độ chuyển môn từ đại học và chính trị từ trung cấp trở lên. Cấp xã có 04 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 101 đồng chí có trình độ đại học, 01 đồng chí có trình độ cao đẳng, 12 đồng chí có trình độ trung cấp; về lý luận chính trị có 01 đồng chí là cử nhân, 07 đồng chí là cao cấp; 110 đồng chí có trình độ trung cấp. Do làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nên chất lượng cán bộ từ cấp huyện đến cơ sở đã có sự chuyển biến rõ nét; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, vai trò tập hợp, vận động hội viên, đoàn viên của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng, nhà nước. Trong những năm qua, huyện đã thực hiện nghiêm túc Quyết định số 68-QĐ/TW, ngày 04/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương về ban hành quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử. Cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đều nằm trong quy hoạch, có trình độ chuyên môn, chính trị, phẩm chất đạo đức, có lý lịch rõ ràng. Qua đó, từng bước góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp và lựa chọn được cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của vị trí bổ nhiệm. Đặc biệt, huyện đã tổ chức thí điểm thi tuyển cán bộ vào các chức danh lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, các trường học trực thuộc, tạo cơ hội cho nhiều người phấn đấu, trưởng thành, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khách quan, dân chủ, khắc phục được tình trạng khép kín trong công tác cán bộ. Từ năm 2009 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cho chủ trương để bổ nhiệm được 34 đồng chí là trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, các đồng chí được bổ nhiệm đều có phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn phù hợp với vị trí bổ nhiệm, bước đầu đã phát huy được năng lực sở trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: (1) Chất lượng đội ngũ cán bộ cấp chưa đồng đều; ngành, nghề đào tạo chưa phù hợp với vị trí việc làm; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của một số đồng chí cán bộ bị giảm sút, thiếu ý chí phấn đấu, khả năng hoàn thành nhiệm vụ chưa cao; (2) Công tác đào tạo, bồi dưỡng người kế cận chưa được quan tâm đúng mức. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có lúc, có nơi chưa quyết liệt; xây dựng quy hoạch nhưng chưa gắn với đào tạo, bồi dưỡng./.

C.T.V

Tin khác

Kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong việc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" (07/02/2020 10:39)

Đảng ủy xã Đức Xuân tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (06/02/2020 16:47)

Huyện ủy Bắc Quang tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch viêm phổi cấp (05/02/2020 13:41)

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các xã (05/02/2020 10:03)

Huyện ủy Bắc Quang tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (04/02/2020 18:18)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Bắc Quang (04/02/2020 18:16)

Huyện ủy Bắc Quang gặp mặt các đồng chí Nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 (04/02/2020 08:46)

Bắc Quang phát huy vai trò của đảng viên trong xây dựng Nông thôn mới (03/02/2020 15:52)

Huyện ủy Bắc Quang tổ chức Lễ trao huy hiệu 60- 55 -50-40 năm tuổi Đảng (03/02/2020 15:45)

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Minh Tiến dự Lễ trồng cây đầu năm tại xã Hùng An (30/01/2020 13:42)

xem tiếp