Thứ ba, Ngày 18 Tháng 2 Năm 2020

Chính trị

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng với công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 -2020” trên địa bàn huyện Bắc Quang

12/02/2020 08:22

Nhằm thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng với công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 -2020”, những năm qua, huyện Bắc Quang đã tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức phát động phong trào thi đua sâu, rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn toàn huyện, với trọng tâm là: Thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm với các chỉ tiêu thi đua cụ thể, như: Thi đua đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với 03 khâu đột phá và 05 chương trình trọng tâm; Thi đua thực hiện có hiệu quả mục tiêu các phong trào thi đua chuyên đề trong giai đoạn 05 năm (2016 - 2020), như: Phong trào “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Thực hiện 08 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang”…Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công vụ gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyên – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang kiểm tra tiến độ sản xuất ván ép xuất khẩu tại Cụm Công nghiệp Nam Quang, thị trấn Vĩnh Tuy.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã tích cực phối hợp phát động phong trào thi đua đến thành viên, hội viên các tổ chức hội, thông qua đó giúp cho các hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc...

Kết quả sau hơn 04 năm tích cực triển khai các phong trào thi đua, huyện Bắc Quang đã đạt được nhiều thành tích, đó là: Trong tổng số 75 chỉ tiêu Đại hội đề ra, đến nay, đã 63/75 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đi vào cuộc sống, có tác động tích cực đến sản xuất nông nghiệp. Văn hóa xã hội thường xuyên duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”..., qua đó, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt các chính sách với người có công, chính sách an sinh xã hội đi đôi với đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động từ thiện, nhân đạo để chăm lo, hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội. Các phong trào thi đua về văn hóa - văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, với nhiều hình thức phong phú như: tổ chức lễ hội, hội thi, giao lưu liên hoan… Công an huyện đã xây dựng và thực hiện tốt các mô hình tự quản về an ninh trật tự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội được kiểm soát, ngăn chặn và kịp thời đẩy lùi. Phong trào thi đua chung sức xây dựng Nông thôn mới ngày càng được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đến cuối năm 2019, số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện là 08 xã, vượt 02 xã so với Nghị quyết Đại hội XX.

Đặc biệt, Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp huyện Bắc Quang chú trọng thực hiện khá hiệu quả gắn với Chương trình giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020. Chương trình được gắn với trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, cơ quan phụ trách, đỡ đầu từng cơ sở xã, thị trấn; đồng thời đề cao vai trò trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên với thôn, tổ, giúp đỡ hộ nghèo. Cùng với đó, huyện triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, như: Cải thiện sinh kế và nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn và các thôn đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững; Nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng, đẩy mạnh chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo. Bảo đảm cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận các dịch vụ cơ bản của xã hội thông qua việc hỗ trợ về y tế, giáo dục và đào tạo, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, hỗ trợ tiếp cận thông tin. Thực hiện tốt các nội dung của Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) thông qua hoạt động đồng tài trợ cho các nhóm cùng sở thích (CIG), nâng cao dịch vụ tài chính nông thôn. Với những nỗ lực trên, tính đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 6,42%, giảm 1,76% so với năm 2018.

Phong trào thi đua rộng khắp đã góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng được đảm bảo. Trong năm 2019 Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Quang đã phát động lao động cộng sản mỗi tháng 01 lần - đã làm mới được 60.992m đường bê tông; Sửa chữa, cải tạo 19 nhà văn hóa thôn; Sửa chữa, duy tu được 564.506m đường giao thông; Huy động nhân dân tham gia đóng góp 36.759 ngày công; đóng góp bằng tiền mặt, vật liệu, ngày công, hiến đất, quy đổi ước đạt 40.054 triệu đồng. Đã tổ chức ra quân được 264 buổi với 31.392 người tham gia; nhân dân đã hiến 15.309m2 đất để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Phát động chung sức xây dựng nông thôn mới được 1.233 triệu đồng; Quyên góp, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới của các cá nhân, tổ chức được 2.114 triệu đồng. Trong năm các xã đã tiếp nhận và thực hiện được 9.388 tấn xi măng, làm mới được 60.992m đường bê tông. Đối với nguồn xi măng do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụTỉnh ủy, Thường trực HĐND-UBND tỉnh hỗ trợ: Tổng số xi măng hỗ trợ cho các xã là 613 tấn, hiện nay đã thực hiện được 613 tấn tại các xã để làm mới 2.375m đường, láng nền chợ, sửa chữa trụ sở xã... Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM huyện Bắc Quang năm 2019, đã có thêm 02 xã Hùng An, Kim Ngọc được công nhận xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của toàn huyện lên thành 8/23 xã. Tổng số tiêu chí nông thôn mới toàn huyện đã đạt đến hết năm 2019 là 294 tiêu chí tăng được 50 tiêu chí so với năm 2018, vượt 15 tiêu chí so với chỉ tiêu kế hoạch giao của tỉnh. Toàn huyện không còn xã nào đạt dưới 10 tiêu chí.

Có thể khẳng định rằng: dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Bắc Quang đã được triển khai có hiệu quả và chất lượng cao. Nền kinh tế - xã hội của huyện phát triển ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua đã có bước chuyển biến, đi vào thực chất, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã tích cực trong việc tổ chức phát động các phong trào thi đua, sự hưởng ứng của mọi tầng lớp đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua toàn huyện ngày một phát triển.

Với những kết quả đạt được nêu trên, riêng trong năm 2019, đã có 03 cá nhân, trong đó có 02 hộ nông dân tiêu biểu được Thủ Tướng chính phủ tặng Bằng khen; huyện đã khen thưởng cho 262 tập thể, 2.706 cá nhân và hộ gia đình, trong đó: Khen thưởng thường xuyên: 87 tập thể và 2.367 cá nhân (73 tập thể Lao động tiên tiến; 13 Đơn vị tiên tiến; 1.963 Lao động tiên tiến; 175 Chiến sĩ tiên tiến; 229 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở); Khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề cho 282 tập thể, 403 cá nhân, hộ gia đình./.

C.T.V

Tin khác

Kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) của Đảng về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở Đảng bộ huyện Bắc Quang, giai đoạn 2009 – 2018 (10/02/2020 10:27)

Kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong việc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" (07/02/2020 10:39)

Đảng ủy xã Đức Xuân tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (06/02/2020 16:47)

Huyện ủy Bắc Quang tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch viêm phổi cấp (05/02/2020 13:41)

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các xã (05/02/2020 10:03)

Huyện ủy Bắc Quang tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (04/02/2020 18:18)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Bắc Quang (04/02/2020 18:16)

Huyện ủy Bắc Quang gặp mặt các đồng chí Nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 (04/02/2020 08:46)

Bắc Quang phát huy vai trò của đảng viên trong xây dựng Nông thôn mới (03/02/2020 15:52)

Huyện ủy Bắc Quang tổ chức Lễ trao huy hiệu 60- 55 -50-40 năm tuổi Đảng (03/02/2020 15:45)

xem tiếp