Thứ ba, Ngày 19 Tháng 2 Năm 2020

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học Bác Hồ ở việc nói đi đôi với làm

13/02/2020 14:11

Nói đi đôi với làm là một trong ba nguyên tắc đạo đức cách mạng theo quan niệm của Hồ Chí Minh: nói đi đôi với làm, xây đi cùng với chống và tu dưỡng đạo đức suốt đời. Trong đó, nói đi đôi với làm được coi là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong xây dựng một nền đạo đức mới. Điều này được Hồ Chí Minh chỉ rõ ngay trang đầu tiên về Tư cách của một người cách mệnh trong tác phẩm Đường cách mệnh năm 1927 đó là nói thì phải làm. Không chỉ nêu lên nguyên tắc này mà việc thực hiện bằng những hành động cụ thể cũng là đặc trưng bản chất của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là điều làm đạo đức cách mạng khác về bản chất so với đạo đức cũ, bởi lẽ đạo đức cũ của giai cấp bóc lột thường chỉ nói mà không đi đôi với làm, hay nói một đằng nhưng làm một nẻo.

Dân Quân, tự vệ xã Hùng An tích cực học tập và làm theo Bác trong huấn luyện quân sự tại địa phương.

        Đạo đức ở Chủ tịch Hồ Chí Minh là đạo đức gắn liền với hành động, là làm việc có hiệu quả, ở đâu, làm việc gì lời nói và việc làm cũng hòa đồng làm một. Người nghiêm khắc chỉ ra những biểu hiện tồn tại ở một số cán bộ còn bị ảnh hưởng của đạo đức cũ như “vác mặt làm quan cách mạng”, nói mà không làm. Sau này, Người nhiều lần bàn đến việc cần phải tẩy sạch căn bệnh quan liêu, coi thường quần chúng của một số cán bộ, đảng viên “miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì theo lối “quan chủ”. Miệng thì nói “phụng sự quần chúng” nhưng họ làm trái ngược với lợi ích của quần chúng, trái ngược với lợi ích phương châm và chính sách của Đảng, Chính phủ, như vậy là làm tổn hại uy tín của Đảng và Chính phủ trước nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức”. Người yêu cầu cán bộ phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Người cán bộ cần phải luôn luôn gắn lời nói và việc làm tạo sự thống nhất mang lại niềm tin và uy tín trước nhân dân.

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta đã nghiêm túc thực hiện và thực hiện hiệu quả việc nói đi đôi với làm đặc biệt trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đó là sự quyết tâm của Đảng, của người đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, của Bộ chính trị. Năm 2017, 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng ta. Tại Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII (10/2017) đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh “Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân”. Hàng loạt các trường hợp tham nhũng thời gian gần đây đều được điều tra và xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Qua kiểm tra, các sai phạm đã được thẳng thắn chỉ ra, được khắc phục, sửa chữa nhiều hơn, qua đó tác động tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Không có “vùng cấm” nào trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, đó là sự quyết tâm, một biểu hiện cụ thể của việc nói đi đôi với làm.

Tuy nhiên, tình trạng "nói không đi đôi với làm" diễn ra ở nhiều nơi, ở nhiều không ít người. Bệnh nói dối, làm sai, "nói mà không làm", "nói một đằng, làm một nẻo", "nghĩ một đằng, nói một đằng", "nói với cấp trên khác, nói với cấp dưới khác" đang diễn ra ở nhiều nơi, ở nhiều không ít người, điều này đang gây bức xúc trong xã hội, làm mất niềm tin trong nhân dân. Đây là biểu hiện suy thoái về mặt tư tưởng, chính trị mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nhận thẳng thắn nhận diện một số cán bộ: Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu. Đó là một thực tế còn tồn tại trong thời gian qua mà chúng ta cần phải khắc phục và sửa chữa. Có thể thấy việc thực hiện "nói đi đôi với làm" đối với mỗi cán bộ, đảng viên là một yêu cầu rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Đó vừa là phát huy truyền thống đạo đức quý báu, vừa là sự thực hành đạo đức cách mạng, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực. Thực hiện nói đi đôi với làm hiệu quả, thiết nghĩ mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thực hiện tốt một số nội dung sau:

+ Thứ nhất, về công tác tư tưởng:

Mỗi cán bộ đảng viên phải thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt quyền lợi nhân dân lên trên hết, mọi việc mang lợi ích cho dân đều phải hết sức làm. Muốn vậy, người cán bộ cần phải nắm vững đường lối cách mạng của Đảng trong toàn bộ tiến trình cách mạng; nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, xứng đáng là người “công bộc tận tụy” của nhân dân. Bên cạnh đó, người cán bộ cần thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân làm theo, mỗi lời nói và hành động của cán bộ cần phải thống nhất, tránh tình trạng“nói một đằng nhưng làm một nẻo”.

+ Thứ hai, về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, đảng viên, cần xác định rõ trách nhiệm của mình ở từng lĩnh vực được phân công công tác. Từ đó, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thông qua hiệu quả, qua kết quả công việc. Tránh tình trạng “nói nhiều làm ít”, có làm thì chung chung, thiếu chất lượng, không hoàn thành đúng tiến độ đề ra, đặt mục tiêu kế hoạch nhưng không thực hiện được và còn cần phải nghiêm túc phê phán hành động “nói mà không làm”.

+ Thứ ba, về tổ chức thực hiện trong thực tiễn:

Thực hiện nói đi đôi với làm, trước hết phải từ trên xuống dưới, từ người lãnh đạo cấp cao đến người cán bộ, đảng viên, công chức ở cơ sở. Thực hiện từ những việc nhỏ hằng ngày đến công việc chung. Nói được, làm được sẽ mang lại hiệu quả công việc, được nhiều người hưởng ứng, ủng hộ, làm theo; Phải kiên quyết xóa bỏ tư tưởng lỗi thời là việc kê khai các công việc làm trên thực tế không thực chất; Muốn công việc đạt hiệu quả còn cần phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức, của nhân dân, đôn đốc việc thực hiện công việc được giao, tuyệt đối không làm theo lối quan liêu, hình thức.

+ Thứ tư, nói đi đôi với làm cần gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên.

+ Thứ năm, nói đi đôi với làm cần phải gắn với trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên - trách nhiệm nêu gương cũng là vấn đề được bàn luận nhiều tại Hội nghị trung ương 8 khóa XII vừa qua. Để sự nêu gương đạt hiệu quả và mang đúng ý nghĩa tạo sức lan tỏa đến mọi người xung quanh thì mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thực hiện nghiêm túc nói đi đôi với làm. Đặc biệt, với những cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cần phải thực hiện đúng nguyên tắc này trong hoạt động thực tiễn. Qua đó, thống nhất giữa lời nói với việc làm, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên./.

Triệu Thị Bạch Vân

Tin khác

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (21/08/2019 09:37)

Ban Tuyên Giáo Huyện ủy Bắc Quang tổ chức đoàn thăm quan Khu di tích lịch sử Tân Trào – Khu di tích K9 và thăm viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/08/2019 15:18)

Ghi nhận tại vòng chung khảo Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Bắc Quang năm 2019 (31/07/2019 15:25)

Ghi nhận từ Sơ khảo Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Bắc Quang năm 2019” (22/07/2019 15:20)

Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Bắc Quang năm 2019- Vòng sơ khảo cụm thi số 4 (19/07/2019 09:36)

Hội thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” huyện Bắc Quang năm 2019 - Cụm số 2 (Vòng sơ khảo) tại xã Kim Ngọc (16/07/2019 16:17)

Huyện ủy Bắc Quang họp Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (10/07/2019 15:37)

Hội thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp tỉnh năm 2019 (16/05/2019 20:26)

Đảng bộ xã Đồng Tâm thi đua làm theo lời Bác Hồ (16/05/2019 09:29)

Bắc Quang sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân Hà Giang trên địa bàn huyện Bắc Quang; 02 năm thực hiện bộ tiêu chí Chi bộ mẫu và 01 năm thực hiện bộ tiêu chí xây dựng Tổ đảng 76 kiểu mẫu (14/05/2019 14:45)

xem tiếp