Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Thông tin tuyên truyền

Gửi Email In trang Lưu
Một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở, giai đoạn 2021-2025

22/02/2021 11:04

Do làm tốt quy chế dân chủ nên đã huy động được sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

 

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn 2021-2025, các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

Một là: Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tồ quốc, các đoàn thể Nhân dân xây dựng và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, cụ thể: (1) Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị. Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc nêu gương, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả của mô hình “Tổ Dân vận” ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện. Hướng dẫn các cơ sở hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tổ chức các lễ hội theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án Huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung chỉ đạo các xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; (2) Về phát triển kinh tế: Tập trung chỉ đạo việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 với các nhiệm vụ, giải pháp sau: Chỉ đạo quyết liệt các Đề án, chương trình trọng tâm về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tập trung đẩy mạnh đầu tư thâm canh, đưa giống mới có năng suất tốt vào sản xuất. Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn; hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao giá trị thu hoạch trên ha đất trồng cây hàng năm. Thực hiện có hiệu quả Đề án của tỉnh về cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu nâng cao thu nhập cho nông hộ giai đoạn 2020 - 2025 và Đề án phát triển bền vững cây có múi, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục sản xuất cam, chè theo tiêu chuẩn VietGAP hoặc hữu cơ, mở rộng diện tích sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap và rau công nghệ cao, nhân rộng mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu; liên kết trong sản xuất, chuỗi khép kín. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng; (3) Về văn hóa - xã hội: Tập trung chỉ đạo đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học. Duy trì và thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập, nâng cao hiệu quả hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng. Duy trì, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; từng bước nâng cao chất lượng dân số. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến du lịch thu hút đầu tư khu du lịch, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đã được công nhận. Thực hiện tốt các chính sách với người có công, chính sách an sinh xã hội, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động từ thiện, nhân đạo để chăm lo, hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội; đẩy mạnh công tác giảm nghèo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; các chương trình, chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định; (4) Về quốc phòng - an ninh: Chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an viên đủ về số lượng, nâng cao chất lượng; xây dựng và thực hiện tốt các phương án đảm bảo quốc phòng - an ninh; kiên quyết chống mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, chống di cư tự do, chống truyền đạo, học đạo trái pháp luật. Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới.

Hai là, tham mưu cho cấp ủy cùng cấp chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tồ quốc, các đoàn thể nhân dân triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW năm 1998 của Bộ Chính trị (khoa VII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 10- CT/TW, ngày 28-3-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Pháp lệnh số 34/2000/PL-UBTVQH ngày 20-4-2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (khoá XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09-01-2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 149/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ, phổ biến được các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện QCDC.

Ba là: Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở và kiến nghị, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy những chủ trương, giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Bốn là: Đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp về những giải pháp để giải quyết những vấn đề nổi cộm tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm phát huy dân chủ một cách thực sự, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo hướng bền vững./.

                                                                                       C.T.V

Tin khác

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 (22/02/2021 09:29)

BẢN TIN COVID-19: Sáng 22-02-2021 Việt Nam chưa có ca mắc Covid-19 mới, chỉ còn tỉnh Hải Dương đang có dịch (22/02/2021 08:12)

Từ ngày 01/3/2021 - xe máy điện bắt buộc phải mua bảo hiểm (21/02/2021 17:26)

BẢN TIN COVID-19: Tỉnh Hải Dương công bố số bệnh nhân khỏi bệnh nhiều nhất từ trước tới nay (21/02/2021 17:20)

Trung tâm Y tế Bắc Quang tăng cường kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm người từ vùng dịch về địa phương (21/02/2021 08:55)

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 (19/02/2021 21:30)

Hưởng ứng phong trào xây dựng môi trường sống và làm việc Xanh – Sạch – Đẹp (18/02/2021 16:47)

Bắc Quang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Thông điệp 5K” trong phòng, chống dịch Covid-19 (18/02/2021 16:22)

Kết quả sau 10 năm thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng trên địa bàn huyện Bắc Quang (18/02/2021 13:42)

Bắc Quang thực hiện nghiêm túc ngày làm việc đầu tiên sau nghỉ tết (18/02/2021 07:41)

xem tiếp