Thứ năm, Ngày 2 Tháng 4 Năm 2020

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phòng Văn hóa và Thông tin

01/07/2015 16:27

       CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Mail

Số điện thoại

1

Ngô Văn Hiếu

Bí thư chi bộ - Trưởng phòng

nvhieu.bq@hagiang.gov.vn

0912 282 078

2

Nguyễn Khắc Hoàng

Phó Trưởng phòng

nkhoang.bq@hagiang.gov.vn

0974 654 866

3

Triệu Phương Huyền

Chuyên viêntphuyen.bq@hagiang.gov.vn01688 915 758

4

Đặng Thị Vân

Chuyên viêndtvan.bq@hagiang.gov.vn01292 888 099

 

Trịnh Mạnh HàViên chức

tmha.bq@hagiang.gov.vn

0912606 968

6

Hà Thị Ngọc Mai

Nhân viênhtnmai.bq@hagiang.gov.vn0946 122 949

7

Hoàng Diệp Liên

Nhân viênhdlien.bq@hagiang.gov.vn0913737293

8

Dương Hương ThuNhân viên 0827090695

 

           Địa chỉ trụ sở:

             - Nhà A1/ số 488 đường Trường Chinh, tổ 4, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

              Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa và Thông tin

             1. Vị trí

            Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang; chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân Huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.

            Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Quang để hoạt động.

            2. Chức năng

            Phòng Văn hóa và Thông tin có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện quản lý Nhà nước về văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh - truyền hình và các dịch vụ công thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

            3. Nhiệm vụ

            3.1. Nhiệm vụ chung thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước

            a) Trình Ủy ban nhân dân Huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 và hàng năm; đề án, chương trình phát triển ngành theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao;

            b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện;

            c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đó được phê duyệt; hướng dẫn, thụng tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp ngành, lĩnh vực về văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, gia đình, thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình;

            d) Giúp Ủy ban nhân dân Huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân Huyện;

            đ) Giúp Ủy ban nhân dân Huyện quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các Hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật;

            e) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông đối với cán bộ, công chức xã - thị trấn;

            g) Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin;

            h) Thực hiện công tác thống kê, thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

            i) Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng và phân công của Ủy ban nhân dân Huyện;

            k) Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của phỏp luật và ủy quyền, phân cấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện.

            3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

            a) Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn Huyện thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng gia đình văn hóa; thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa; xã, thị trấn văn hóa, đơn vị văn hóa; công sở văn minh, sạch đẹp, bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện Bắc Quang;

            b) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hóa, thể thao, các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi cụng cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng  Văn hóa và Thông tin trên địa bàn huyện Bắc Quang;

            c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn Huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

             3.3. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

            a) Giúp Ủy ban nhân dân Huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh;

             b) Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Huyện. Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Huyện và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc quản lý hạ tầng thông tin: Mạng cáp thông tin, viễn thông và các Trạm thu phát sóng điện thoại di động trên địa bàn;

             c) Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã - thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật; phát hiện các hành vi vi phạm của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp cụng nghệ thông tin và điện tử; về bưu chính; viễn thông và Internet; dịch vụ photocopy và in ấn; về kinh doanh sách báo, phát hành sách báo, cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm; về đưa tin, phát thanh và truyền thanh trên địa bàn, kịp thời báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân Huyện xử lý;

            d) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cỏc tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn Huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; cụng nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; in ấn, phát hành; xuất bản;

            đ) Giúp Ủy ban nhân dân Huyện quản lý Nhà nước đối với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Bản tin Bắc Quang và mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

            4. Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có quyền hạn như sau:

            a) Được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã - thị trấn báo cáo, cung cấp số liệu cú liên quan đến lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin;

           b) Được quyền mời các ngành, đơn vị, xã - thị trấn, các tổ chức, cá nhân để hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; phổ biến chủ trương, quy định của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác do Phòng phụ trách;

            c) Được quyền kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ do Phòng Văn hóa và Thông tin quản lý.

            d) Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Huyện (bằng các quyết định cụ thể);

            đ) Giúp Ủy ban nhân dân Huyện nhận xét, đánh giá, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức ngành Văn hóa và Thông tin.

            e) Thực hiện các nhiệm vụ khác của Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

bacquang.hagiang.gov.vn