Thứ hai, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2020

Phòng Nội vụ

Phòng Nội vụ

01/07/2015 14:17

 Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 4 thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Số điện thoại: 02193.822.871; số fax: 02193.822.871

Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang; chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Quang để hoạt động.

 

 Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn

Chức năng

Phòng Nội vụ có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính Nhà nước, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng và công tác thanh niên.

Nhiệm vụ

Trình Uỷ ban nhân dân huyện các văn bản hướng dẫn về công tác Nội vụ và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định;

Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Quyết định, Chỉ thị, Quy hoạch, Kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; Chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao;

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

- Về tổ chức bộ máy:

Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ;

Trình Uỷ ban nhân dân huyện quyết định hoặc tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện quản lý;

Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định;

Tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành cấp huyện theo quy định của Pháp luật;

- Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp

Tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm;

Giúp Uỷ ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp;

Giúp Uỷ ban nhân dân huyện tổng hợp việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp của huyện và Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn;

- Về công tác xây dựng chính quyền

Giúp Uỷ ban nhân dân huyện và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật;

Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phê chuẩn các chức danh bầu cử của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn;

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng đề án thành lập mới, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;

Giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện theo quy định; bồi dưỡng công tác cho cán bộ thôn, tổ dân phố.

Giúp Uỷ ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, xã, thị trấn.

- Về cán bộ, công chức, viên chức

Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức viên, chức;

Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức xã, thị trấn và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, thị trấn theo phân cấp;

- Về cải cách hành chính

Giúp Uỷ ban nhân dân huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn của huyện và Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương;

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện;

Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện và các cơ quan cấp trên.

Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn.

- Về công tác văn thư, lưu trữ

Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;

Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và lưu trữ huyện.

- Về công tác tôn giáo

Giúp Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

- Về công tác thi đua, khen thưởng

Tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện; làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng thi đua - Khen thưởng huyện;

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua - Khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về các công tác Nội vụ theo thẩm quyền.

Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và Lãnh đạo Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác Nội vụ trên địa bàn.

Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước về công tác Nội vụ trên địa bàn.

Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện.

Quản lý tài chính, tài sản của phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.

Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân, xã thị trấn về công tác Nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

Quyền hạn

Được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn báo cáo, cung cấp số liệu có liên quan đến lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Nội vụ.

 Được mời các ngành, đơn vị, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn để hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; phổ biến các quy định của nhà nước có liên quan đến lĩnh vực công tác của phòng phụ trách.

Được kiểm tra hoặc tổ chức phối hợp kiểm tra đối với cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Nội vụ.

Được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phân cấp hoặc uỷ quyền thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện (bằng các quyết định cụ thể).

Được tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân huyện nhận xét, đánh giá, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức theo quy định. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý cán bộ của huyện.

 

Thông tin về tổ chức hội

 

 Hội Chữ thập đỏ

 Hội Người cao tuổi

 Hội Luật gia

 Hội Khuyến học

 Hội Đông Y

 Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin

 Hội Bảo trợ người tàn tật

 Hội cựu giáo chức

 Hội làm vườn

 Hội cựu thanh niên xung phong

 

 

Ban lãnh đạo đơn vị 


Trưởng phòng: Vũ Văn Tú

Phó trưởng phòng:  Nguyễn Thị Tuyết

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thành Chung

Phó trưởng phòng: Phạm Văn Toàn