Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục - Đào Tạo

28/10/2015 15:32


 

TÊN CƠ QUAN: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

I. Địa chỉ: Số 449, đường Trường Chinh, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

 

II. Cơ cấu tổ chức:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Số điện thoại

 

 

 

 

 

1

Phạm Hồng Thanh

Trưởng phòng

phamhongthanh.bacq

0914601656

 

 

 

 

uang@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

2

Vũ Hùng Dũng

Phó

Trưởng

vuhungdung.bacquan

0912026847

 

 

phòng

 

g@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

3

Hoàng Thị Thu Hiền

Phó

Trưởng

hoangthihien.bacquan

0946094179

 

 

phòng

 

g@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

4

Đinh Việt Liêm

Phó

Trưởng

dinhvietliem.bacquan

0915215082

 

 

phòng

 

g@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

5

Ngô Bá Huấn

Kế toán

ngobahuan.bacquang

0945332323

 

 

 

 

@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

6

Phạm Văn Hải

CM THCS

phamvanhai.bacquang

01686461083

 

 

 

 

@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

7

Ma Văn Thuận

CM THCS

mavanthuan.bacquang

0989413222

 

 

 

 

@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

8

Hoàng Thị Duyên

CM THCS

hoangthiduyen.bacqu

0945309859

 

 

 

 

ang@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 


9

Nguyễn Văn Chang

Cơ sở vật chất

nguyenvanchang.bacq

0916584838

 

 

 

uang@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

10

Khổng Minh Đức

CM Tiểu học

khongminhduc.bacqu

0987393165

 

 

 

ang@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

11

Nguyễn Văn Tuyến

CM Tiểu học

nguyenvantuyen.bacq

0946130274

 

 

 

uang@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

12

Vũ Thị Kim Giao

CM Mầm non

vuthikimgiao.bacquan

01296531234

 

 

 

g@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

13

Nguyễn Thị Diện

CM Mầm non

nguyenthidien.bacqua

0985708085

 

 

 

ng@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

14

Lê Huy Phục

PCGD-XMC

lehuyphuc.bacquang

0986161376

 

 

 

@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

15

Mai Hồng Hoạt

PCGD-XMC

maihoat.bacquang@h

09471640033

 

 

 

agiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

16

Trần Đức Cảnh

Tổng hợp

tranduccanh.bacquang

01627686888

 

 

 

@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

17

Nguyễn Thị Thanh

TCCB

tranthithanh.bacquang

0987397974

 

 

 

@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

18

Nguyễn Thị Thịnh

Văn thư

hoangthithinh.bacqua

0914548287

 

 

 

ng@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

19

Lê Minh Cương

Tổng hợp

leminhcuong.bacquan

0986037892

 

 

 

g@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

20

Hoàng Song Toàn

TĐKT

hoangsongtoan.bacqu

0916097096

 

 

 

ang@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

III. Vị trí và chức năng:

 

1.  Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.


2.    Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

IV. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện:

 

a)   Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về hoạt động giáo dục ở địa phương;

 

b)  Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở địa phương;

 

c)    Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông, trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) ở địa phương theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

2.    Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học; trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

3.   Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

 

4.  Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

5.   Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc Ủy


ban nhân dân cấp huyện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng cấp xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

6.   Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với thanh tra huyện, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo ở địa phương.

 

7.   Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục (quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

8.   Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

9.   Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

 

10.  Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.

 

11.   Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

12.   Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

13. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

 

14.  Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục

 

   địa phương.

 

15.  Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.


16.   Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

17.  Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

18.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao và theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

bacquang.hagiang.gov.vn