Thứ ba, Ngày 19 Tháng 2 Năm 2020

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục - Đào Tạo

28/10/2015 15:32

Cơ cấu tổ chức

 


 Phạm Hồng Thanh - Trưởng phòng;
- Vũ Hùng Dũng - Phó Trưởng phòng;
- Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Trưởng phòng;
- Đinh Việt Liêm - Phó Trưởng phòng;
 

bacquang.hagiang.gov.vn