Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Phòng Y tế

Phòng Y Tế

01/07/2015 15:43

            Địa chỉ : Tổ 3 ,Thị Trấn Việt Quang -  Bắc quang – Hà Giang

Điện thoại:02193.821.882

Email: pyt.bq@hagiang.gov.vn

I.    VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Phòng y tế được thành lập theo Quyết định số: 3542/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Giang về việc thành lập Phòng y tế trực thuộc UBND cấp huyện.

1. Vị trí chức năng

1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: Y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

2. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Trình Uỷ ban nhân dân:

a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện.

b) Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số-kế hoạch hoá gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện;

2.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.

2.3. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2.4. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn huyện.

2.5. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số- kế hoạch hoá gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.

2.6. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

2.7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

2.8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân cấp huyện giao và theo quy định của pháp luật.

3.Cơ cấu tổ chức:

- 01 Trưởng phòng

- 04 cán sự

          4.Thông tin lãnh đạo:

 Họ và tên: NGUYỄN DUY THỰC

- Chức danh: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0123.856.2076

- Email: thucnd.bq@hagiang.gov.vn

II. NHƯNG KẾT QUẢ VÀ THÀNH TỰU:

1. Những kết quả:

1.1. Về y tế dự phòng:

- Trình UBND huyện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác Y tế dự phòng và phòng chống dịch bệnh tại địa phương, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Phối hợp với Trung tâm y tế huyện để đưa ra những biện pháp điều tra, phát hiện và xử lý dịch, thực hiện báo cáo dịch theo quy định. Chủ trì phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch bệnh, tai nạn thương tích và thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động về sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, sức khỏe lao động, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cộng đồng, quản lý bệnh nghề nghiệp và các chương trình mục tiêu y tế quốc gia trên địa bàn huyện.

- Làm thường trực về lĩnh vực phòng y tế HIV/AIDS của Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện.

2. Công tác y dược học cổ truyền:

-. Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển y dược học cổ truyền trên địa bàn huyện sau khi được UBND huyện phê duyệt.

 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định, quy trình chuyên môn về y dược học cổ truyền trên địa bàn huyện.

3. Công tác khám chữa bệnh và phục hồi chức năng:

-. Tham mưu, trình UBND huyện về quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng trên địa bàn huyện theo hướng dẫn, quy định của ngành cấp trên.

- Triển khai hướng dẫn, theo dõi, giám sát và thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, quy chế, quy trình kỹ thuật, chế độ chuyên môn trong khám chữa bệnh, chăm sóc, phục hồi người bệnh và chăm sóc sức khỏe sinh sản của các cơ sở khám chữa bệnh, y tế cơ quan, xí nghiệp, trường học và y tế tư nhân trên địa bàn huyện.

- Quản lý xác nhận và đề nghị Sở Y tế cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận.

- Theo dõi, đánh giá và phân tích diễn biến mô hình bệnh tật trên địa bàn huyện, đề xuất phương án củng cố, phát triển mạng lưới khám chữa bệnh.

4. Về thuốc mỹ phẩm:

Tổ chức thực hiện kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy trình, quy định, quy chế chuyên môn về thuốc, vaccin, sinh phẩm y tế và mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn huyện theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

 

5. Công tác đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực y tế:

- Trình UBND huyện và Giám đốc Sở y tế kế hoạch bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực y tế và đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ đào tạo và sử dụng nhân lực y tế do Phòng quản lý theo quy định của pháp luật.

- Quản lý cán bộ, công chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với cán bộ y tế cơ sở. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác quản lý cơ sở trong phạm vi phòng quản lý.

6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC, chống tham nhũng tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về các lĩnh vực y tế, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng tới sức khỏe con người, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

7. Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với UBND huyện và Sở Y tế.

8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức đơn vị .

9. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện và sự ủy quyền của Giám đốc Sở y tế.

10. Giúp UBND huyện quản lý Nhà nước đối với các hội tham gia trong lĩnh vực BV - CS & NCSKND.

2. Thành tựu:

Mặc dù mới thành lập nhưng với sự cố gắng lỗ lực của tất cả các cán bộ Phòng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Phòng Y tế những năm qua luôn hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt kết quả đạt được trên lĩnh vực lãnh đạo công tác xây dựng xã đạt “Chuẩn quốc gia về y tế”, hiện là huyện đứng đầu của tỉnh về phong trào này. (Chỉ trong 5 năm đã có 23/23 xã đạt chuẩn. Đến năm 2012 100% số xã, thị trấn của Huyện đạt xã “Chuẩn quốc gia về y tế” .

bacquang.hagiang.gov.vn