Thứ hai, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2020

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng Tài chính - Kế Hoạch

01/07/2015 15:45

 - Địa chỉ: số 53, tổ dân phố số 4, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh hà Giang.

- Điện thoại: 02193.821.159; Fax: 02193.821.159

Vị trí, chức năng:

- Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bắc Quang là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bắc Quang có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản công, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, quản lý kinh tế về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

- Phòng Tài chính Kế hoạch Bắc Quang có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Lĩnh vực tài chính:

- Trình UBND cấp huyện: Ban hành các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND huyện về lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công thuộc trách nhiệm quản lý của phòng.

- Trình chủ tịch UBND huyện Bắc Quang các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền UBND huyện quyết định; thẩm định và chịu trách nhiệm về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của chủ tịch UBND cấp huyện.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình UBND huyện Bắc Quang dự toán ngân sách theo hướng dẫn của Sở Tài chính Hà Giang.

- Lập dự toán đối với các khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, thị trấn, phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương; lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao để trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công, thực hiện chế độ tài chính của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách; Đề nghị Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước;

- Thẩm định quyết toán thu ngân sách Nhà nước phát sinh trên địa bàn huyện, quyết toán thu, chi ngân sách huyện; thẩm định và thông báo quyết toán đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng ngân sách nhà nước; phê duyệt quyết toán kinh phí uỷ quyền của ngân sách Trung ương do địa phương thực hiện.

- Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương trình UBND huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt, báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài chính tỉnh Hà Giang;

- Quản lý các nguồn kinh phí uỷ quyền của cấp trên, quản lý các dịch vụ tài chính dự trữ tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách báo cáo UBND huyện và Sở Tài chính tỉnh Hà Giang.

- Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

b. Về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư:

1. Trình UBND huyện Bắc Quang:

- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm của huyện; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm; chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư trình UBND huyện quyết định.

3.Tham mưu UBND huyện quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hoà vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương.

4. Tham gia về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư do huyện quản lý. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở huyện.

5. Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của huyện. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương theo quy định.

6. Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo UBND huyện, Sở Kế hoạch và đầu tư và Sở Tài chính theo quy định.

c. Về quản lý tài sản Nhà nước tại địa phương.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản Nhà nước; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản Nhà nước theo thẩm quyền tại địa phương;

  - Thẩm định, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình UBND huyện quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, cho thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản Nhà nước.

  d, Về quản lý giá và thẩm định giá.

- Quản lý giá theo quy định của UBND cấp huyện; kiểm tra chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn. Tổng hợp, phân tích và dự báo sự biến động giá trên địa bàn; báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về giá tại địa phương theo quy định của Sở Tài chính Hà Giang và UBND huyện Bắc Quang;

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện xác định giá đất hàng năm và xác định giá đất cụ thể của từng thửa đất trên địa bàn huyện.

  . Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giá và thẩm định giá của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn.

- Cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu cung cấp thông tin. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, giá cả thị trường, kế hoạch và đầu tư với UBND huyện và Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  e, Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp UBND huyện Bắc Quang giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

  f, Về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân.

 - Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp, theo dõi đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện.

 - Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Sở kế hoạch và đầu tư gửi UBND huyện, Sở Kế hoạch và đầu tư theo quy định.

 

Thông tin về Ban lãnh đạo

1.       Nguyễn Công Viên – Trưởng phòng.

2.       Nguyễn Thị Thủy – Phó trưởng phòng.

3.      Nguyễn Văn Tuyên – Phó trưởng phòng.

bacquang.hagiang.gov.vn