Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Ban Tuyên giáo

Ban tuyên giáo

01/07/2015 16:10

            Chức năng của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ về các mặt công tác tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, biên soạn và bổ sung lịch sử Đảng bộ huyện.

           Nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

           1- Nghiên cứu, chỉ đạo, đề xuất

          - Chủ trì và tham gia chuẩn bị các chương trình, đề án, các Nghị quyết, Chỉ thị, quyết định của Huyện uỷ về công tác tư tưởng - văn hoá, khoa giáo và biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện.

          - Nghiên cứu theo dõi tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, chế độ ta trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá của các thế lực thù địch trên địa bàn huyện, dự báo những diễn biến và xu hướng tư tưởng có thể xảy ra; kịp thời báo cáo và đề xuất với Huyện uỷ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết ở địa phương.

          - Giúp Huyện uỷ chỉ đạo việc đánh giá hoạt động và nghiên cứu đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế và giải pháp trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo và công tác biên soạn lịch sử Đảng trên địa bàn huyện.

          - Tham gia ý kiến với các cơ quan chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế hoá các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Đảng, Tỉnh uỷ và Huyện uỷ về các lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ.

           2- Thẩm định

          - Chủ trì hoặc tham gia thẩm định các chương trình, đề án của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể của huyện có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử (văn hoá thông tin, xuất bản, giáo dục lý luận chính trị, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, khoa học - công nghệ, tài nguyên môi trường, thể dục thể thao, dân số gia đình trẻ em...).

          - Các chương trình, đề án nói trên được cơ quan soạn thảo chuyển đến Ban Tuyên giáo Huyện uỷ để thẩm định. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ báo cáo quan điểm cùng với đề xuất của mình trước khi Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ xem xét quyết định.

           3- Hướng dẫn và kiểm tra

          - Giúp Huyện uỷ hướng dẫn các cấp uỷ Đảng tổ chức nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; kiểm tra các tổ chức Đảng, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ và Huyện uỷ về công tác tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ các cấp, lịch sử truyền thống của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện.

           - Hướng dẫn, tổ chức thông tin thời sự, chính sách theo chương trình của Trung ương, của Tỉnh uỷ và Huyện uỷ cho cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, của hệ thống cấp uỷ Đảng và Ban Tuyên giáo Đảng uỷ các xã, thị trấn.

          - Phối hợp cùng với các cơ quan chức năng hướng dẫn và kiểm tra nội dung thông tin của các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan có phát hành các ấn phẩm thông tin nội bộ, của cơ quan, đơn vị.

          - Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước trong Đảng và trong xã hội trên địa bàn huyện.

           - Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện; hướng dẫn sưu tầm biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp, lịch sử truyền thống các ban, ngành, đoàn thể huyện; hướng dẫn tuyên truyền phát huy truyền thống lịch sử cách mạng của huyện, trong đó có việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy tác dụng giáo dục của các di tích lịch sử cách mạng ở địa phương.

          - Giúp Huyện uỷ đánh giá, tổng kết thực tiễn, phát hiện những mô hình mới, nhân tố mới trong lĩnh vực công tác tư tưởng - văn hoá và khoa giáo để cấp uỷ cho ý kiến chỉ đạo kịp thời. Tổng kết kinh nghiệm tuyên giáo ở địa phương và định kỳ báo cáo Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

- Tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác tư tưởng - văn hoá, công tác khoa giáo và biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện; triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ, của Huyện uỷ về các hoạt động công tác tuyên giáo đối với các Đảng uỷ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ triển khai, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ xã, thị trấn; xây dựng quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, quy định mối quan hệ đối với các ngành trong khối tư tưởng - văn hoá, khoa giáo. Trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ công tác đối với Ban Tuyên giáo Đảng uỷ cơ sở.

             4- Tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong khối tuyên giáo ở địa phương

          - Đề xuất với Huyện uỷ về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối Tư tưởng - văn hoá, Khoa giáo ở địa phương (gọi chung là khối tuyên giáo).

          - Tham gia ý kiến về việc bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ trong khối tuyên giáo có chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý.

          - Phối hợp với các cơ quan chức năng, tham gia công tác xây dựng Đảng đối với các Đảng bộ, chi bộ thuộc khối tư tưởng - văn hoá, khối khoa giáo trong huyện.

5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ uỷ quyền

- Chủ trì, phối hợp chỉ đạo định hướng chính trị tư tưởng trong hoạt động của các ngành VHTT; các cơ quan tuyên truyền ở địa phương... để các cơ quan này hoạt động theo đúng định hướng.

- Chủ trì, phối hợp chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; kiểm tra nội dung giảng dạy, nghiệp vụ chuyên môn đối với các trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

- Chủ trì phối hợp với Ban Thường vụ Đảng uỷ Phòng Giáo dục chuẩn bị nội dung hội nghị giao ban giữa Thường vụ Huyện uỷ với Bí thư Chi bộ trường học.

 - Giúp Huyện uỷ chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng đối với đội ngũ trí thức, học sinh, sinh viên ở địa phương; tham gia đề xuất về chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ nhân tài.

bacquang.hagiang.gov.vn