Thứ năm, Ngày 2 Tháng 4 Năm 2020

Ban Dân vận

Ban dân vận Huyện ủy

01/07/2015 16:09

 Chức năng:

 Ban Dân vận Huyện ủy là một ban thuộc hệ thống các Ban xây dựng Đảng, là cơ quan tham mưu của Huyện ủy, trực tiếp là Ban thường vụ Huyện ủy về công tác vận động quần chúng của Đảng, có chức năng nghiên cứu, tham mưu và kiểm tra công tác Dân vận của cả hệ thống chính trị trong huyện.

          Nhiệm vụ:

          - Giúp Huyện ủy tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương công tác Dân vận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy đến Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các cấp Chính quyền, đoàn thể chính trị, hội quần chúng ở huyện và cơ sở.

           - Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể nhân dân nắm tình hình diễn biến tư tưởng của các tầng lớp quần chúng, nhân dân.

          -  Kiểm tra các nghành, các đoàn thể nhân dân, các Đảng ủy cơ sở, các chi bộ Đảng trực thuộc Huyện ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác Dân vận của Đảng. Đề xuất chủ trương biện pháp chỉ đạo của Huyện ủy đối với công tác Dân vận.

           - Phối hợp với Ban tổ chức Huyện ủy làm công tác xâp dựng Đảng trong khối, nắm tình hình đội ngũ cán bộ, tham gia ý kiến trong việc tuyển chọn, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ trong khối Dân vận của huyện và cơ sở ( khi được Ban thường vụ Huyện ủy phân công )

          - Hướng dẫn khối Dân vận cơ sở, cán bộ phụ trách công tác Dân vận của Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các đơn vị lực lượng vũ trang ( Quân sự, Công an ) về chuyên môn nghiệp vụ, theo dõi , tổng hợp tình hình phong trào và nguyện vọng của quần chúng; tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác vân động quần chúng của Đảng. Thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ và đột xuất với Huyện ủy và Ban Dân vận cấp trên.

          - Chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và các nghành liên quan; Đặc biệt là các cơ quan trong khối Dân vận để tham mưu giúp Huyện ủy triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan theo tinh thần của Ban thường vụ Huyện ủy về công tác Dân vận.

bacquang.hagiang.gov.vn