Thứ năm, Ngày 2 Tháng 4 Năm 2020

Hội Liên hiệp Phụ nữ

Hội Liện hiệp Phụ nữ

01/07/2015 16:12

 Địa chỉ trụ sở cơ quan: Tổ 4, thị trấn Việt Quang, Bắc Quang – Hà Giang

Điện Thoại: 02193821143

II. Chức năng, nhiệm vụ của Hội

1. Chức năng:

- Đaị diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước

- Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới

2. Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

- Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ

- Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em

- Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh

 

Thông tin ban lãnh đạo Hội

1. Đ/c Khổng Mỹ Hạnh - Chức vụ: Chủ tịch   Đt: 0914974458

2. Đ/c Hoàng Thị Thủy - Chức vụ: Phó Chủ tịch  ĐT 0916167256

3. Đ/c Lê Hạnh Thảo - Chức vụ: Phó Chủ tịch   Đt: 0948277779

bacquang.hagiang.gov.vn