Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Hội Cựu chiến binh

Hội Cựu Chiến binh

04/11/2015 15:50

 Chức năng

Hội CCB có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và CCB.  Hội làm tham mưu giúp cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và CCB thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng và của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

 Nhiệm vụ

1. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng Nhà nước, chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; đấu trang chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

 2. Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến hội viện Hội CCB

3. Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên và Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân. Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở.

 4. Tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên và Cựu chiến binh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để hội viên và Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

5. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và Cựu chiến binh.

 6. Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

 7. Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Một số thành tích tiêu biểu những năm gần đây

Trong những năm gần đay Hội CCB huyện đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao: Cụ thể là chỉ đạo các cấp hội tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong 5 năm các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền được 230 buổi cho hơn 24.300 lượt hội viên, đoàn viên thanh niên tham gia. Hàng tháng mua hơn 300 cuốn thông tin CCBVN làm tài liệu tuyên truyền các Nghị quyết, chính sách, pháp luật cho hội viên trong các buổi sinh hoạt. Vận động thu hút được 767 CCB tham gia vào tổ chức Hội, nâng tổng số hội viên lên 5.018 Đ/c tham gia 93%. Tổ chức hội thi "Cựu chiến binh gương mẫu" từ cấp cơ sở lên đến cấp huyện với 1.524 hội viên tham gia. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức giúp nhau xóa được 31 hộ thoát nghèo và 52 hộ hội viên không còn cảnh nhà tạm bợ. Tích cực xây dựng tổ chức Hội "trong sạch vững mạnh" "Hội viên CCB gương mẫu" "Gia đình CCB đạt gia đình văn hóa" tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, trong nhiệm kỳ đã lãnh đạo đơn vị bồi dưỡng giới thiệu 310 hội viên ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét trong đó có 295 hội viên ưu tú được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp và phát huy tiềm năng các thế hệ CCB trong triển khai có hiệu quả trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu"; quan tâm chăm lo giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Họ và Tên

Chức danh

Điện thoại

Email

Nguyễn Hồng Diện

Chủ tịch

0975576757

hongdienbq@gmail.com

Bùi Văn Hiển

Phó chủ tịch

0917519099

buivanhienbq62@gmail.com

Hoàng Văn Quy

Phó chủ tịch

0912306541

hoicuuchienbinhbacquang@gmail.com

Sái Thị Ngọc Hà

Cán bộ

01662537777

 

bacquang.hagiang.gov.vn