Thứ ba, Ngày 18 Tháng 2 Năm 2020

Huyện đoàn

HUYỆN ĐOÀN BẮC QUANG

01/07/2015 14:18

 Thông tin chung

Địa chỉ: Số nhà 6D - Tổ 4 - Thị trấn Việt Quang - Bắc Quang - Hà Giang.

Ban chấp hành 31 đồng chí; trong đó: BTV: 9 Đ/c; 01 Bí thư, 02 Phó bí thư.

Đoàn cơ sở và chi đoàn trực thuộc: 23 Đoàn xã thị trấn; 08 Đoàn trường học; 23 chi đoàn trực thuộc.

Các đơn vị trực thuộc

 

Hội liên hiệp thanh niên

Toàn huyện có 30 ủy ban Hội liên hiệp thanh niên trong đó: 23 Ủy ban hội xã , Thị trấn, 07 ủy ban Hội liên hiệp thanh niên trường học.

 

Hội đồng đội - Nhà thiếu nhi

Toàn huyện có 57 Liên đội, trong đó Liên đội tiểu học: 31 Liên đội; Liên đội Trung học cơ sở: 20 liên đội; Liên đội Cấp II - III: 06 liên đội.

Nhà thiếu nhi huyện: Do Bí thư Huyện đoàn kiêm nhiệm chức danh giám đốc.

 

Hội cựu thanh niên xung phong

 Ban chấp hành 07 đồng chí; trong đó: BTV 03 đồng chí; 01 chủ tịch; 02 Phó chủ tịch.

 

Chức năng, nhiệm vụ

Nghiên cứu, tham mưu với BCH, BTV Huyện Đoàn về các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương.

Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch công tác, các chương trình, dự án của Đoàn ở các tổ chức Đoàn, Hội, Đội tại cơ sở.

Tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của BCH, BTV huyện đoàn.

Tập hợp, đề xuất với BCH, BTV Huyện Đoàn các chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và kiến nghị với cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với thanh thiếu nhi và tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Giúp BCH, BTV Huyện Đoàn phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thanh thiếu nhi và công tác thanh thiếu nhi.

Tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội và công tác đối ngoại của Đoàn. Tổ chức quản lý đơn vị sự nghiệp trực thuộc Huyện Đoàn.

Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỷ thuật đảm bảo điều kiện hoạt động của BCH, BTV Huyện đoàn; quản lý công tác tổ chức cán bộ, biên chế và lao động, ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước có liên quan và của Đoàn cấp trên.

Được sử dụng con dấu, mở tài khoản theo quy định và được thực hiện những quyền hạn của cơ quan cấp Huyện.

 

Các chức danh Lãnh đạo đương nhiệm

Nguyễn Bá Tuấn

Chức vụ: Bí thư Huyện Đoàn. Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên. Chủ tịch Hội đồng đội - Giám đốc nhà thiếu nhi. Phó chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong.

 SĐT di động: 0946.070.979. Cơ quan: 02193.822.414

 Email: nguyenbatuanbq@gmail.com

Đinh Việt Liêm

Chức vụ: Phó bí thư - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện đoàn. Phó chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên.

SĐT: 0915.215.082. Cơ quan: 02193.821.240.

Email: liemaudio@gmail.com

Hoàng Thị Thu Thảo

Chức vụ:  Phó bí thư Huyện Đoàn, Phó chủ tịch Hội đồng đội.

SĐT: 01215.082.196. Cơ quan: 02193.821.240

Email: hoangthaobq@gmail.com