BÁO CÁO

Thứ ba - 11/07/2023 22:16
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC QUANG      
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phú
Số: 2968/BC-UBND                                                   Bắc Quang, ngày 6 tháng 7 năm 2023
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023
Căn cứ Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Hà Giang, về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 20223; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện, về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện, Phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2023; Quyết định số 7488/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện, về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; UBND huyện Bắc Quang trân trọng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2023, như sau:
Phần I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
 Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện. UBND huyện đã lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023 ngay từ đầu năm. Chỉ đạo tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương theo Hướng dẫn số 2436/UBND-KTTH ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Hà Giang, về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán thu NSNN và chi ngân sách địa phương năm 2023; Hướng dẫn số 8046/HD-UBND, ngày 30/12/2022 của UBND huyện Bắc Quang, về việc tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2023.
1. Về nhiệm vụ thu ngân sách Ngay từ đầu năm UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động phối hợp chặt chẽ và có những giải pháp cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; xây dựng kế hoạch thu ngân sách1 theo từng tháng, quý; thực hiện tốt có hiệu quả 1 Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 06/02/2023 của UBND huyện Bắc Quang, triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Bắc Quang năm 2023; Kế hoạch số 768/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND huyện Bắc Quang triển khai thu tiền sử dụng đất năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 2 Luật quản lý thuế, thu ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp, tập trung đôn đốc thu các khoản thuế nợ đọng của các doanh nghiệp; phân tích, đánh giá, dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn; Rà soát, nuôi dưỡng các nguồn thu và khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh đưa vào quản lý thu thuế. Phấn đấu số thu thuế và phí 6 tháng đầu năm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách theo kế hoạch.
2. Về nhiệm vụ chi ngân sách - Quản lý chi ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành với mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức điều hành chi ngân sách theo dự toán được giao, đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định; chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để chi phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh; Chỉ đạo tổ chức thẩm định và quyết toán ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị và thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2023 theo đúng thời gian quy định. - Công tác điều hành quản lý chi ngân sách 6 tháng đầu năm của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cơ bản đã thực hiện theo đúng dự toán được giao, đáp ứng được các nhiệm vụ tại đơn vị.
- Ngoài nhiệm vụ chi thường xuyên theo dự toán HĐND giao đầu năm, huyện đã bố trí kinh phí đảm bảo kịp thời cho các đơn vị, UBND các xã, thị trấn các khoản chi ngoài dự toán giao đầu năm để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện.
- Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã đảy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được giao và đúng các quy định của Trung ương, của tỉnh.
- Chỉ đạo các chủ đầu tư chủ động đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn huyện. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, khẩn trương lập hồ sơ đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán và giải ngân vốn kế hoạch giao.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
 * Thực hiện thu NSNN đến 30/6/2023 là 813.140/1.115.520 triệu đồng, đạt 73,1% so với kế hoạch giao tỉnh giao và đạt 72,9% so với kế hoạch huyện giao.
Trong đó:
- Điều tiết về ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh: 7.988 triệu đồng.
- Ngân sách địa phương được hưởng: 805.152 triệu đồng.
1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
* Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 83.818/162.364 triệu đồng, đạt 52,6% so với kế hoạch tỉnh giao và đạt 51,6% kế hoạch huyện giao và bằng 114,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thu thuế và phí là 80.444/155.064 triệu đồng, đạt 52,9% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 51,9% so với kế hoạch huyện giao và bằng 116,2% so với cùng kỳ năm trước; Thu khác ngân sách là 3.374/5.300 triệu đồng, đạt 63,7% kế hoạch năm tỉnh và huyện giao; Thu quản lý qua ngân sách: 0/2.000 triệu đồng.
* Đánh giá tiến độ thu ngân sách
- Tiến độ thu các sắc thuế trên địa bàn: Có 7/12 khoản thu đạt trên 50% so với dự toán giao là:
(i) Thu từ DNNN do TW QL: 13.855%;
(ii) Thu từ DNNN do địa phương quản lý: 94,8%,
(iii) Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 52,7%;
(iv) thuế sử dụng đất phi NN: 95%;
(v) Thu phí, lệ phí: 52,6%, (vi) Thu tiền sử dụng đất: 94,3% so với huyện giao;
(vii) Thu khác ngân sách: 63,7%; Có 5/12 khoản thu đạt dưới 50% so với dự toán giao gồm:
  1. Thuế thu nhập cá nhân: 29,9%,
  2. Thu tiền thuê mặt đất: 9,5%,
  3. Thu lệ phí trước bạ: 35,6%,
  4. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 37,9%,
  5. Thu Xổ số kiến thiết: 43,7%.
- Thu ngân sách trên địa bàn ngân sách xã, thị trấn:
+ Có 22/23 xã, thị trấn thu đạt trên 50% (gồm: Tân Quang: 75,3%; Tân Lập: 76,8%; Tiên Kiều 57,7%; Việt Vinh: 96,1%; Liên Hiệp: 67%; Vô Điếm: 92,8%; Kim Ngọc: 77,7%; Bằng Hành: 74,6%; Hữu Sản: 72,1%; Đức Xuân: 90,9%; Tân Thành: 71,72% (Không tính tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất); Đồng Tiến: 69,4%; Đông Thành: 50,4%; Quang Minh: 93,7%; Thượng Bình: 83,9%; Thị trấn Việt Quang: 83%; Hùng An: 73,8%; Vĩnh Phúc 82%; Đồng Yên: 126,8%; Đồng Tâm: 52,8%; Việt Hồng: 285,6%; Vĩnh Tuy 55,6%).
+ Có 1/23 xã, thị trấn đạt dưới 50% (gồm: Vĩnh Hảo 47,3%).
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên Kết quả thực hiện là: 603.712/953.156 triệu đồng, đạt 63,3% kế hoạch giao (trong đó: Kế hoạch giao đầu năm: 559.654/907.036 triệu đồng; Bổ sung Kế hoạch là 44.058/46.120 triệu đồng).
3. Thu chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023 là: 125.610 triệu đồng.
(Chi tiết có biểu số 01, 02 kèm theo)
III. KẾT QUẢ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ
Thực hiện chi ngân sách đến 30/6/2023 là 503.345 triệu đồng, đạt 45,4% so với dự toán tỉnh và đạt 40,9% so với huyện giao và bằng 120% so với cùng kỳ (Chi tiết có biểu số 03 kèm theo), trong đó:
1. Chi cân đối ngân sách: 428.158 triệu đồng, đạt 47,46% so với dự toán tỉnh và HĐND huyện giao, trong đó:
1.1. Chi ngân sách huyện: 362.437 triệu đồng, đạt 47,18% dự toán, trong đó:
- Chi đầu tư phát triển: 11.330 triệu đồng, đạt 65,67% dự toán;
- Chi thường xuyên: 348.506 triệu đồng, đạt 47,46% dự toán giao;
- Chi dự phòng ngân sách huyện: 2.637/14.569 triệu đồng, đạt 18% dự toán, để chi cho các nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán giao đầu năm như: chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19: 1.742 triệu đồng; Chi khắc phục hậu quả thiên tai: 60 triệu đồng; chi An ninh - Quốc phòng: 810 triệu đồng và chi thực hiện chính sách an sinh xã hội: 25 triệu đồng (Chi tiết có biểu chi tiết 04 kèm theo).
- Chi từ nguồn thu quản lý ngân sách: 0/2.500 triệu đồng.
1.2. Chi ngân sách xã: 65.685 triệu đồng (không bao gồm chi các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ khác), đạt 49,03% dự toán giao.
2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ khác Tổng kinh phí thực hiện 75.187 triệu đồng, đạt 22,92% so với dự toán huyện giao. Căn cứ vào các quyết định của UBND tỉnh cấp bổ sung trong năm, UBND huyện đã kịp thời phân bổ nguồn vốn cho các đơn vị, UBND các xã, thị trấn để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được kịp thời, trong đó:
 2.1. Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia là 59.345 triệu đồng, đạt 20,27% dự toán giao;
2.2. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác: 15.842 triệu đồng, đạt 44,99% dự toán giao.
IV. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ
1. Công tác thu ngân sách Thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ, tổng số tiền dự kiến gia hạn là 25.000 triệu đồng (thuế thu nhập doanh nghiệp: 12.000 triệu đồng; thuế giá trị gia tăng: 13.000 triệu đồng); Nghị định số 41/2023/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước, giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ và giảm 2% thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với một số nhóm hàng hóa, số dự kiến giảm năm 2023 là 3 tỷ đồng. Do đó, tiến độ thu ngân sách theo dự toán giao gặp nhiều khó khăn.
2. Chi ngân sách
- Giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đạt thấp 112.841/260.614 triệu đồng, đạt 43,84%, do một số dự án khởi công mới (kế hoạch vốn bố trí từ năm 2022 và năm 2023) hiện đang trong quá trình lập hồ sơ; Đối với 04 dự án:
(i) Xây mới Sân vận động huyện Bắc Quang;
(ii) Xây mới nhà thi đấu đa năng huyện Bắc Quang;
(iii) Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tập trung thôn Xuân Minh xã Đức;
(iv) Quy hoạch sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tập trung thôn Minh Thượng xã Tân 5 Lập, liên quan đến công tác bồi thường GPMB phải thực hiện trình HĐND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất dẫn đến ảnh hưởng tiến độ thực hiện nên tiến độ triển khai chưa đảm bảo kế hoạch đề ra.
- Tiến độ triển khai và giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn còn đạt thấp, do các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh còn nhiều nội dung chưa được hướng dẫn cụ thể nên khó khăn cho công tác triển khai thực hiện.
- Nhu cầu mua sắm trang thiết bị tài sản và sửa chữa tài sản, trụ sở làm việc và xây dựng nhỏ các hạng mục công trình của các đơn vị, các xã, thị trấn để phục vụ công tác là cần thiết, nhưng chưa đáp ứng được vì vượt quá khả năng cân đối của huyện.
Phần II
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH DỰ TOÁN NSNN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 I. NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH
1. Nhiệm vụ Tổng thu ngân sách 6 cuối năm theo kế hoạch giao là 78.546 triệu đồng: - Thu từ thuế và phí (trừ thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết): 73.059 triệu đồng;
- Thu tiền sử dụng đất: 453 triệu đồng;
- Thu xổ số kiến thiết: 1.108 triệu đồng;
- Thu khác ngân sách: 1.926 triệu đồng;
- Thu quản lý qua ngân sách: 2.000 đồng.
 2. Giải pháp
- Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh để có biện pháp đôn đốc thu hồi các khoản nợ thuế và thu các khoản thuế phát sinh theo đúng quy định của Luật quản lý thuế; thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế do người nộp thuế cố tình chây ỳ nợ thuế kéo dài, vi phạm về quản lý sử dụng hóa đơn điện tử; chỉ đạo quyết liệt thu các khoản thu, sắc thuế đạt thấp như: Thuế thu nhập cá nhân, Thu tiền thuê mặt đất, Thu lệ phí trước bạ, Thu cấp quyền khai thác khoáng sản.
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu đẩy nhanh tiến độ thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các vị trí đã được UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện trong năm 2023; đôn đốc các tổ chức, cá nhân nộp vào ngân sách nhà nước đối với thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất đúng thời gian quy định.
- Thường xuyên nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn nhằm kịp thời chỉ đạo, điều hành thu ngân sách đạt hiệu quả.
- Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách nhà nước, rà soát, đánh giá đối với từng sắc thuế; quản lý chặt chẽ nguồn thu từ cấp phép xây dựng, khai thác và chế biến lâm sản, vận tải, thu biện pháp tài chính... báo cáo kết quả định kỳ về kết quả thu ngân sách. Phấn đấu thu ngân sách năm 2023 đạt và vượt dự toán tỉnh, huyện giao.
II. GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH
1. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán đã giao; kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi, không bổ sung các nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán đối với các nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp bách và cần thiết, nhằm đảm bảo nguồn kinh phí trong trường hợp thu ngân sách không đạt dự toán; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường công tác kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước huyện, đảm bảo việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả.
2. Thực hiện đúng quy định về công khai quyết toán ngân sách ở tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách và các cấp ngân sách; công khai các dự án đầu tư từ Ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính ở cơ sở; quản lý sử dụng tài sản công đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách đạt hiệu quả. Thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.
3. Các xã, thị trấn phải chủ động xây dựng phương án điều hành trong trường hợp thu ngân sách không đạt dự toán (sử dụng các nguồn lực hợp pháp, rà soát, sắp xếp, cắt giảm các nhiệm vụ chi) để đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách năm 2023 theo văn bản số 2436/UBND-KTTH ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh về hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán thu NSNN và chi NSĐP năm 2023 và văn bản số 1551/UBND-KTTH ngày 30/5/2023 về việc đẩy mạnh thực hiện công tác thu, chi NSNN năm 2023.
4. Tăng cường chỉ đạo sự phối hợp giữa các phòng, ban có liên quan và UBND các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; kịp thời rà soát tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn các chương trình và sớm phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn được giao.
5. Chỉ đạo các chủ đầu tư tăng cường chỉ đạo các nhà thầu thi công các dự án tập trung nhân lực, phương tiện, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu,…Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công (đặc biệt là tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án, đối với các dự án khởi công mới năm 2023). Ngay sau khi có khối lượng được nghiệm thu hoặc có nhu cầu tạm ứng theo tiến độ hợp đồng, hoàn thiện thủ tục gửi Kho bạc Nhà nước kiểm soát và giải ngân.
6. Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh để giảm thiểu thiệt hại về kinh tế. Cấp huyện và cấp xã chủ động kinh phí từ nguồn dự phòng của ngân sách cấp mình để thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai và các khoản chi khác theo quy định, nếu vượt khả năng cân đối báo cáo kịp thời lên cấp trên để xem xét hỗ trợ.
7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý thu, chi ngân sách đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.
8. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn sang năm sau, chỉ chuyển nguồn các nội dung chi theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật ngân sách nhà nước, Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
UBND huyện Bắc Quang trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Đoàn Công tác của BTV Tỉnh ủy;                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;                                                                  Phùng Viết Vinh
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các ban HĐND huyện;                                           
- Các đồng chí Huyện ủy viên;
- Các cơ quan thuộc UBND huyện;
- Chi cục Thuế khu vực;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.
 

Tác giả: Bắc Quang Admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LIÊN KẾT WEBSITE

Cổng TTĐT Chính phủ
Tuyển dụng
Bộ pháp điển
Chung tay cải cách
Cổng TTĐT tỉnh HG
Hệ thống văn bản
Công báo
Danh bạ
Mail
Lấy ý kiến
Lịch công tác
Công khai ngân sách
Tiếp nhận ý kiến
Công khai danh sách hội đồng
Ý kiến cử tri
Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam
CSDL Quốc Gia
Phòng chống thiên tai
Thông báo 1
Công khai 1
Công khai 2

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập16
  • Hôm nay3,486
  • Tháng hiện tại168,042
  • Tổng lượt truy cập1,889,436
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây