THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT VÀ DIỆN TÍCH ĐẤT
TRONG HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN ĐƯỜNG DÂY DẪN ĐIỆN
TRÊN KHÔNG ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH:
Nâng cao độ tin cậy cung cấp lưới điện trung áp tỉnh Hà Giang
theo phương án đa chia đa nối (MDMC)
Địa điểm: Xã Kim Ngọc; Xã Đồng Tiến, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Số kí hiệu Số: 2417/TB-UBND
Ngày ban hành 01/06/2023
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Cơ quan ban hành UBND huyện
Người ký Nguyễn Đàm Thuyên

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC QUANG Số: /TB-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Quang, ngày tháng năm 2023 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT VÀ DIỆN TÍCH ĐẤT TRONG HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN ĐƯỜNG DÂY DẪN ĐIỆN TRÊN KHÔNG ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH: Nâng cao độ tin cậy cung cấp lưới điện trung áp tỉnh Hà Giang theo phương án đa chia đa nối (MDMC) Địa điểm: Xã Kim Ngọc; Xã Đồng Tiến, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Căn cứ Điều 62 Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐCP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐCP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-EVNNPC ngày 11/5/2021 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc Duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2021 cho Công ty Điện lực Hà Giang; Căn cứ Quyết định số 1007/QĐ-PCHG ngày 30/6/2021 của Công ty Điện lực Hà Giang về việc phê duyệt BCKT-KT công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp lưới điện trung áp tỉnh Hà Giang theo phương án đa chia đa nối (MDMC); Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Hà Giang thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng (bổ sung) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Căn cứ Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Quang; 2 Căn cứ Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang; Căn cứ Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất; Căn cứ tiến độ sử dụng đất thực hiện công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp lưới điện trung áp tỉnh Hà Giang theo phương án đa chia đa nối (MDMC); Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 427/TTrTNMT ngày 31 tháng 5 năm 2023, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC QUANG THÔNG BÁO: 1. Thông báo thu hồi đất và thông báo diện tích đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không: a. Thông báo thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân, đất do tổ chức đang quản lý, sử dụng tại Thôn Cổng Đá, xã Đồng Tiến và Thôn Nậm Mái, xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: - Diện tích đất dự kiến thu hồi 252,0m2 đất của 22 hộ gia đình, cá nhân và đất do tổ chức quản lý. - Loại đất đang sử dụng: + Đất trồng cây lâu năm (CLN): 50,0m2 ; + Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK): 48,0m2 ; + Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 32,0m2 ; + Đất trồng rừng sản xuất (RSX): 100,0m2 ; + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (DGD): 16,0m2 ; + Đất giao thông (DGT): 6,0m2 . b. Thông báo diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không không thuộc diện Nhà nước thu hồi đất: 31.733,3m2 . Trong đó: + Đất trồng cây lâu năm (CLN): 3.188,1m2 ; + Đất trồng cây hàng năm khác (HNK): 3.460,5m2 ; + Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 3.948,9m2 ; + Đất trồng lúa nước còn lại (LUK): 471,8m2 ; + Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): 1.881,4m2 ; + Đất nông nghiệp khác (NKH): 116,7m2 ; + Đất ở tại nông thôn, đất trồng cây lâu năm (ONT+CLN): 119,5m2 ; 3 + Đất rừng sản xuất (RSX): 10.582,8m2 ; + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (DGD) 1.782,2m2 ; + Đất giao thông: 5.330,2m2 ; + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và đất thủy lợi (SON+DTL): 849,6m2 ; + Đất đồi núi chưa sử dụng: 1,6m2 ; c. Địa điểm thu hồi đất: Thôn Cổng Đá, xã Đồng Tiến và Thôn Nậm Mái, xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. d. Vị trí, ranh giới khu đất dự kiến thu hồi: Theo Mảnh trích lục từ các bản đồ trích đo địa chính số: TĐ01-2021 xã Đồng Tiến và TĐ06-2021; TĐ07-2021; TĐ08- 2021 xã Kim Ngọc. (Có danh sách tổng hợp diện tích đất dự kiến thu hồi và diện tích đất nằm trong hành lang an toàn lưới điện kèm theo) 2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp lưới điện trung áp tỉnh Hà Giang theo phương án đa chia đa nối (MDMC); 3. Thời gian dự kiến điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Từ ngày 01 tháng 6 năm 2023 (Theo kế hoạch của dự án). 4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư (nếu có): Theo tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án. 5. Tổ chức thực hiện: a. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện có trách nhiệm đăng tải thông báo thu hồi đất trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: https://bacquang.hagiang.gov.vn. b. UBND các xã: Đồng Tiến, Kim Ngọc phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Quản lý dự án: Công ty Điện lực Hà Giang: - Tổ chức niêm yết công khai thông báo thu hồi đất tại trụ sở UBND xã, điểm sinh hoạt chung tại trụ sở thôn nơi có đất bị ảnh hưởng hành lang an toàn lưới điện. - Phổ biến kế hoạch khảo sát, đo đạc kiểm đếm cho người sử dụng đất trong khu vực dự án và yêu cầu người sử dụng đất tạo điều kiện để Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Công ty Điện lực Hà Giang - Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và các cơ quan có liên quan thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất để thực hiện dự án. c. Các hộ gia đình, cá nhân có tên trong phụ lục kèm theo thông báo này có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư; Công ty 4 Điện lực Hà Giang - Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và các cơ quan có liên quan thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./. Nơi nhận: - Thường trực Huyện ủy (báo cáo); - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang (báo cáo); - Như mục 5; - Chủ tịch; các PCT UBND huyện; - Phòng Tài nguyên và Môi trường; - LĐVP HĐND và UBND huyện; - Lưu: VT, CVTH. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đàm Thuyên

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

LIÊN KẾT WEBSITE

Cổng TTĐT Chính phủ
Tuyển dụng
Bộ pháp điển
Chung tay cải cách
Cổng TTĐT tỉnh HG
Hệ thống văn bản
Công báo
Danh bạ
Mail
Lấy ý kiến
Lịch công tác
Công khai ngân sách
Tiếp nhận ý kiến
Công khai danh sách hội đồng
Ý kiến cử tri
Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam
CSDL Quốc Gia
Phòng chống thiên tai
Thông báo 1
Công khai 1
Công khai 2

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay3,795
  • Tháng hiện tại76,742
  • Tổng lượt truy cập1,984,611

Văn bản mới

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây