DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN

Thứ sáu - 19/04/2024 04:56
DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN
                 
STT Cơ quan, đơn vị Họ và tên Chức vụ, chức danh và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác hiện nay Trình độ chuyên môn Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật
(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)
I Cấp huyện        
1 Huyện Bắc Quang Nguyễn Thị Như Quỳnh Trưởng phòng Tư Pháp Thạc sỹ Luật Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
2 Huyện Bắc Quang Hoàng Thị Xuân Phó Trưởng phòng Tư Pháp ĐH Luật Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
3 Huyện Bắc Quang Ngô Thị Hường Công chức Phòng Tư pháp Cử nhân Luật Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
4 Huyện Bắc Quang Vũ Hồng Vân Phó Trưởng Công an huyện ĐH CSND Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
5 Huyện Bắc Quang Hoàng Văn Chuyền Phó Trưởng Công an huyện ĐH CSND Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
6 Huyện Bắc Quang Nguyễn Quang Hưng Phó Trưởng Công an huyện ĐH CSND Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
7 Huyện Bắc Quang Hồ Thanh Long Đội trưởng đội Quản lý hành chính, Công an huyện ĐH CSND Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
8 Huyện Bắc Quang Đinh Công Sinh Đội trưởng, Công an huyện ĐH CSND Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
9 Huyện Bắc Quang Nguyễn Xuân Thái Đội trưởng, Công an huyện ĐH ANND Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
10 Huyện Bắc Quang Phùng Anh Bắc Đội trưởng, Công an huyện ĐH CSND Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
11 Huyện Bắc Quang Hoàng Văn Huân Đội trưởng, Công an huyện ĐH CSND Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
12 Huyện Bắc Quang Hoàng Văn Long Phó Đội trưởng, Công an huyện ĐH ANND Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
13 Huyện Bắc Quang Nguyễn Thành Long Phó Đội trưởng Cảnh sát Giao thông trật tự, Công an huyện ĐH Kinh tế Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
14 Huyện Bắc Quang Lý Thị Chang Cán bộ Công an huyện ĐH ANND Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
15 Huyện Bắc Quang Đinh Thanh Hải Cán bộ Công an huyện ĐH CSND Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
16 Huyện Bắc Quang Mai Minh Đức Cán bộ Công an huyện ĐH ANND Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
17 Huyện Bắc Quang Phạm Xuân Tiến Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm  Đại học Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
18 Huyện Bắc Quang Phạm Thị Thơm Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm  Đại học Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
19 Huyện Bắc Quang Hoàng Minh Điệp Kiểm Lâm viên, Hạt Kiểm Lâm  Đại học Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
20 Huyện Bắc Quang Nguyễn Văn Cường Chánh Thanh tra huyện Thạc sỹ Luật Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
21 Huyện Bắc Quang Lưu Văn Đông Phó Chánh Thanh tra huyện Kỹ sư
nông nghiệp
Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
22 Huyện Bắc Quang Trần Thị Hiền Công chức Thanh tra huyện Cử nhân Luật Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
23 Huyện Bắc Quang Nguyễn Văn Cường Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Thạc sỹ Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
24 Huyện Bắc Quang Đặng Thị Vân Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Thạc sỹ  Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
25 Huyện Bắc Quang Triệu Phương Huyền Công chức Phòng Văn hóa và Thông tin Đại học Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
26 Huyện Bắc Quang Lê Mạnh Hà Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Cử nhân XD Đảng Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
27 Huyện Bắc Quang Nguyễn Văn Bình Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy quân sự huyện Trường sỹ quan chính trị Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
28 Huyện Bắc Quang Đặng Tiến Thịnh TL Chính trị, Ban Chỉ huy quân sự huyện Học viện Chính trị Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
29 Huyện Bắc Quang Nguyễn Văn Tịnh Trợ lý chính trị, Ban Chỉ huy quân sự huyện Trường sỹ quan chính trị Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
30 Huyện Bắc Quang Nguyễn Thị Kim Chung Phó Ban Pháp chế HĐND huyện Đại học  Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
31 Huyện Bắc Quang Phạm Hồng Thái Công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thành viên chuyên trách Ban Tiếp công dân huyện Cử nhân Luật Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
32 Huyện Bắc Quang Lê Hạnh Thảo Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Đại học Quản lý đất đai Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
33 Huyện Bắc Quang Vũ Quang Hùng Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường Thạc sỹ Quản lý đất đai Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
34 Huyện Bắc Quang Lê Anh Thắng Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường Đại học Quản lý đất đai Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
35 Huyện Bắc Quang Đỗ Thị Hà Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Đại học Công tác XH Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
36 Huyện Bắc Quang Nguyễn Thị Bích Ngọc Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Đại học Luật Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
37 Huyện Bắc Quang Đặng Thị Phượng Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Đại học Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
38 Huyện Bắc Quang Đặng Thị Như Trang Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Đại học Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
39 Huyện Bắc Quang Lê Thị Hồng Lam Công chức Phòng Nội vụ Đại học Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
40 Huyện Bắc Quang Quốc Thị Thanh Thảo Bí thư Huyện Đoàn Thạc sỹ Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
41 Huyện Bắc Quang Seo Thị Thu Trang Phó Bí thư Huyện Đoàn Đại học Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
42 Huyện Bắc Quang Nông Văn Đức Phó Trưởng phòng Dân tộc Cử nhân KT Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
43 Huyện Bắc Quang Lục Minh Thắng Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thạc sỹ Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
44 Huyện Bắc Quang Trần Văn Tính Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đại học Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
45 Huyện Bắc Quang Mai Thị Đuống Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đại học Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
46 Huyện Bắc Quang Giàng Thị Hoa Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Đại học Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
47 Huyện Bắc Quang Hoàng Thị Thuỷ Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đại học Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
48 Huyện Bắc Quang Hà Bích Thủy Kiểm sát viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cử nhân Luật Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
49 Huyện Bắc Quang Bùi Ngọc Huyền Kiểm sát viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cử nhân Luật Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
50 Huyện Bắc Quang Đặng Thị Dạ Lan Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cử nhân Luật Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
51 Huyện Bắc Quang Lê Quang Trọng  Phó Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Cử nhân Luật Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
52 Huyện Bắc Quang Nguyễn Thu Thùy Thư ký Chi cục Thi hành án dân sự Cử nhân Luật Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
53 Huyện Bắc Quang Phạm Ngọc Hùng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thạc sỹ Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
54 Huyện Bắc Quang Đỗ Thị Chúc Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Đại học Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
55 Huyện Bắc Quang Trần Quốc Toàn Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thạc sỹ Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
56 Huyện Bắc Quang Đỗ Đức Quảng Viên chức Bảo hiểm xã hội Thạc sỹ Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
57 Huyện Bắc Quang Phạm Thị Hoài Viên chức Bảo hiểm xã hội Đại học  Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
58 Huyện Bắc Quang Phạm Thanh Hằng Viên chức Bảo hiểm xã hội Đại học Số 1702/QĐ-UBND ngày 19/4/2024
(Danh sách gồm 58 đồng chí)

Tác giả: Bắc Quang Admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LIÊN KẾT WEBSITE

Cổng TTĐT Chính phủ
Tuyển dụng
Bộ pháp điển
Chung tay cải cách
Cổng TTĐT tỉnh HG
Hệ thống văn bản
Công báo
Danh bạ
Mail
Lấy ý kiến
Lịch công tác
Công khai ngân sách
Tiếp nhận ý kiến
Công khai danh sách hội đồng
Ý kiến cử tri
Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam
CSDL Quốc Gia
Phòng chống thiên tai
Thông báo 1
Công khai 1
Công khai 2

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay3,770
  • Tháng hiện tại107,975
  • Tổng lượt truy cập2,015,844
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây