DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ XÃ VÔ ĐIẾM

Thứ sáu - 19/04/2024 05:37
DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ XÃ VÔ ĐIẾM
                 
STT Tên huyện/ quận/ thành phố… (cấp huyện)/ xã, phường, thị trấn (cấp xã) Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Tổ hòa giải
(ghi rõ địa chỉ)
Trình độ chuyên môn
(nếu có)
Quyết định công nhận làm hòa giải viên
(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)
1 Xã Vô Điếm Hoàng Văn Du 15/11/1993 Nam Tày Thôn Ca Đại học sư phạm Số 57/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
2 Xã Vô Điếm Hoàng Văn Quân 15/01/1985 Nam Tày Thôn Ca Sư cấp dự bị động viên Số 57/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
3 Xã Vô Điếm Ma Văn Sông 14/03/1993 Nam Tày Thôn Ca Đại học nông lâm Số 57/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
4 Xã Vô Điếm Nguyễn Thị Tha 28/02/1985 Nữ Tày Thôn Ca   Số 57/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
5 Xã Vô Điếm Nguyễn Thị Hoa 09/8/1983 Nữ Tày Thôn Ca   Số 57/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
6 Xã Vô Điếm Vũ Thị Chiên 04/12/1976 Nữ Tày Thôn Ca   Số 57/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
7 Xã Vô Điếm Ma Văn Sình 03/8/1985 Nam Tày Thôn Ca   Số 57/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
8 Xã Vô Điếm Nông Văn Thiết 10/02/1984 Nam Tày Thôn Thia Đại học Luật Số 58/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
9 Xã Vô Điếm Ma Văn Nam 20/04/1985 Nam Tày Thôn Thia Không Số 58/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
10 Xã Vô Điếm Ma Văn Thanh 12/01/1988 Nam Tày Thôn Thia Không Số 58/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
11 Xã Vô Điếm Đàm Văn Quyền 10/11/1990 Nam Tày Thôn Thia Không Số 58/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
12 Xã Vô Điếm Lộc Thị Lân 10/03/1986 Nữ Tày Thôn Thia Trung cấp mầm non Số 58/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
13 Xã Vô Điếm Ma Văn Thức 02/02/1962 Nam Tày Thôn Thia Không Số 58/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
14 Xã Vô Điếm Hoàng Thị Xuyến 01/11/1982 Nữ Tày Thôn Thia Không Số 58/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
15 Xã Vô Điếm Ma Văn Hùng 15/09/1987 Nam Tày Thôn Me Hạ Không Số 59/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
16 Xã Vô Điếm Nguyễn Thị Liên 02/05/1972 Nữ Tày Thôn Me Hạ Không Số 59/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
17 Xã Vô Điếm Đỗ Việt Chiến 15/08/1977 Nam Tày Thôn Me Hạ Không Số 59/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
18 Xã Vô Điếm Ma Văn Duy 12/08/1988 Nam Tày Thôn Me Hạ Không Số 59/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
19 Xã Vô Điếm Nguyễn Thị Kim Liễu 05/05/1996 Nữ Tày Thôn Me Hạ Đại học nông lâm Số 59/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
20 Xã Vô Điếm Hoàng Văn Tạo 18/10/1988 Nam Tày Thôn Me Hạ Không Số 59/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
21 Xã Vô Điếm Ma Văn Quân 04/04/1975 Nam Tày Thôn Me Hạ Không Số 59/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
22 Xã Vô Điếm Triệu Mùi Chiều 08/3/1993 Nữ Dao Thôn Xuân Dung Đại học nông lâm Số 60/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
23 Xã Vô Điếm Ma Duy Trinh 21/12/1963 Nam Tày Thôn Xuân Dung Không Số 60/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
24 Xã Vô Điếm Vũ Quảng Trường 17/07/1972 Nam Tày Thôn Xuân Dung Không Số 60/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
25 Xã Vô Điếm Lý Văn Quyết 04/07/1984 Nam Tày Thôn Xuân Dung Không Số 60/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
26 Xã Vô Điếm Nguyễn Chi Lăng 31/10/1990 Nam Tày Thôn Xuân Dung Không Số 60/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
27 Xã Vô Điếm Hoàng Hồng Nhi 26/11/1973 Nữ Tày Thôn Xuân Dung Sơ cấp y Số 60/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
28 Xã Vô Điếm Nguyễn Xuân Lanh 21/02/1998 Nam Tày Thôn Xuân Dung Không Số 60/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
29 Xã Vô Điếm Mai Thị Luyệt 01/07/1984 Nữ Tày Thôn Lâm Không Số 61/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
30 Xã Vô Điếm Vi Thanh Độ 05/06/1962 Nam Tày Thôn Lâm Không Số 61/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
31 Xã Vô Điếm Mai Văn Hữu 15/11/1999 Nam Tày Thôn Lâm Không Số 61/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
32 Xã Vô Điếm Hoàng Văn Liên 03/02/1979 Nam Tày Thôn Lâm Không Số 61/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
33 Xã Vô Điếm Nguyễn Tiến Lương 01/01/1985 Nam Tày Thôn Lâm Không Số 61/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
34 Xã Vô Điếm Lục Thị Thành 01/08/1950 Nữ Tày Thôn Lâm Không Số 61/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
35 Xã Vô Điếm Ma Văn Ngôi 14/05/1994 Nam Tày Thôn Lâm Không Số 61/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
36 Xã Vô Điếm Đặng Kim Ngọc 10/10/1981 Nam Dao Thôn Thíp Không Số 62/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
37 Xã Vô Điếm La Vĩnh Việt 01/01/1961 Nam Tày Thôn Thíp Không Số 62/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
38 Xã Vô Điếm Giàng Vang Bình 20/08/1991 Nam Mông Thôn Thíp Không Số 62/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
39 Xã Vô Điếm La Văn Tượng 24/10/1989 Nam Tày Thôn Thíp Không Số 62/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
40 Xã Vô Điếm Nguyễn Công Điểm 19/05/1969 Nam Kinh Thôn Thíp Không Số 62/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
41 Xã Vô Điếm Đặng Văn Sỹ 15/07/1969 Nam Dao Thôn Thíp Không Số 62/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
42 Xã Vô Điếm Lý Văn Hồi 28/03/1987 Nam Tày Thôn Xuân Trường Đại học khoa học môi trường Số 63/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
43 Xã Vô Điếm Đào Văn Ngọc 15/12/1984 Nam Tày Thôn Xuân Trường Không Số 63/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
44 Xã Vô Điếm Nông Văn Binh 02/01/1990 Nam Tày Thôn Xuân Trường Không Số 63/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
45 Xã Vô Điếm Ma Thị Quyết 08/10/1985 Nữ Tày Thôn Xuân Trường Không Số 63/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
46 Xã Vô Điếm Hoàng Thị Đào 02/09/1977 Nữ Tày Thôn Xuân Trường Không Số 63/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
47 Xã Vô Điếm Hoàng Văn Đồng 01/05/1989 Nam Tày Thôn Xuân Trường Không Số 63/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
48 Xã Vô Điếm Nguyễn Thị Hoa 12/03/1981 Nữ Tày Thôn Xuân Trường Không Số 63/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
49 Xã Vô Điếm Hà Thế Mạnh 10/10/1957 Nam Tày Thôn Me Thượng Không Số 64/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
50 Xã Vô Điếm Ma Văn Yên 12/03/1990 Nam Tày Thôn Me Thượng Cao đẳng giao thông vận tải Số 64/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
51 Xã Vô Điếm Ma Văn Chiến 06/01/1967 Nam Tày Thôn Me Thượng Không Số 64/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
52 Xã Vô Điếm Trương Thị Xiểm 30/08/1987 Nữ Dao Thôn Me Thượng Trung cấp y Số 64/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
53 Xã Vô Điếm Đàm Ngọc Canh 10/10/1958 Nam Tày Thôn Me Thượng Không Số 64/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
54 Xã Vô Điếm Ma Thị Lan 24/09/1994 Nữ Tày Thôn Me Thượng Không Số 64/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
55 Xã Vô Điếm Hoàng Thị Giang 14/04/1983 Nữ Tày Thôn Me Thượng Không Số 64/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
56 Xã Vô Điếm Mai Thị Kiều 05/12/1984 Nữ Tày Thôn Thia Trường Sơ cấp y Số 65/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
57 Xã Vô Điếm Vương Văn Tuyến 05/01/1991 Nam Tày Thôn Thia Trường Không Số 65/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
58 Xã Vô Điếm La Văn Quỳnh 20/12/1993 Nam Tày Thôn Thia Trường Không Số 65/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
59 Xã Vô Điếm Lương Văn Sang 24/08/1978 Nam Kinh Thôn Thia Trường Không Số 65/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
60 Xã Vô Điếm Mai Văn Khăm 02/08/1962 Nam Tày Thôn Thia Trường Không Số 65/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
61 Xã Vô Điếm Nguyễn Văn Hùng 03/03/1956 Nam Kinh Thôn Thia Trường Không Số 65/QĐ-UBND ngày 12/4/2024

Tác giả: Bắc Quang Admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LIÊN KẾT WEBSITE

Cổng TTĐT Chính phủ
Tuyển dụng
Bộ pháp điển
Chung tay cải cách
Cổng TTĐT tỉnh HG
Hệ thống văn bản
Công báo
Danh bạ
Mail
Lấy ý kiến
Lịch công tác
Công khai ngân sách
Tiếp nhận ý kiến
Công khai danh sách hội đồng
Ý kiến cử tri
Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam
CSDL Quốc Gia
Phòng chống thiên tai
Thông báo 1
Công khai 1
Công khai 2

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay3,534
  • Tháng hiện tại107,739
  • Tổng lượt truy cập2,015,608
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây