DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ XÃ VĨNH HẢO

Thứ sáu - 19/04/2024 05:34
DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ XÃ VĨNH HẢO
                 
STT Tên huyện/ quận/ thành phố… (cấp huyện)/ xã, phường, thị trấn (cấp xã) Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Tổ hòa giải
(ghi rõ địa chỉ)
Trình độ chuyên môn
(nếu có)
Quyết định công nhận làm hòa giải viên
(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)
1 Xã Vĩnh Hảo Phan Doãn Vinh 1950 Nam Kinh Thôn Thống Nhất   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
2 Xã Vĩnh Hảo  Hoàng Thị Kỷ 1958 Nữ Tày Thôn Thống Nhất   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
3 Xã Vĩnh Hảo  Nguyễn Thị Thanh Xuân 1994 Nữ  Tày Thôn Thống Nhất   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
4 Xã Vĩnh Hảo  Hoàng Hồng Quảng 1956 Nam Tày Thôn Thống Nhất   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
5 Xã Vĩnh Hảo  Mạc Văn Nhiên 1994 Nam Tày Thôn Thống Nhất   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
6 Xã Vĩnh Hảo Hoàng Văn Soái 1978 Nam Tày Thôn Thống Nhất   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
7 Xã Vĩnh Hảo  Trần Thị Lý 1956 Nữ Kinh Thôn Ba Luồng    số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
8 Xã Vĩnh Hảo Hà Văn Dương 1972 Nam Kinh Thôn Ba Luồng    số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
9 Xã Vĩnh Hảo Nguyễn Thị Nga 1989 Nữ Kinh Thôn Ba Luồng    số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
10 Xã Vĩnh Hảo Nguyễn Nhật Mạnh 1984 Nam Kinh Thôn Ba Luồng    số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
11 Xã Vĩnh Hảo Đặng Văn Đức 1995 Nam Dao Thôn Khuổi Ít   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
12 Xã Vĩnh Hảo Bàn Văn Thành 1962 Nam Dao Thôn Khuổi Ít   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
13 Xã Vĩnh Hảo Trương Văn Cường 1992 Nam Dao Thôn Khuổi Ít   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
14 Xã Vĩnh Hảo Bàn Văn Thiên 1970 Nam Dao Thôn Khuổi Ít   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
15 Xã Vĩnh Hảo Đặng Thị Liên 1986 Nữ Dao Thôn Khuổi Ít   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
16 Xã Vĩnh Hảo Vàng Chá Sẩu 1963 Nam Dao Thôn Khuổi Phạt   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
17 Xã Vĩnh Hảo Lý Văn Nhiềm 1986 Nam Dao Thôn Khuổi Phạt   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
18 Xã Vĩnh Hảo Đặng Văn Thắng 1993 Nam Dao Thôn Khuổi Phạt   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
19 Xã Vĩnh Hảo Phạm Thị Ninh 1990 Nữ Kinh Thôn Khuổi Phạt   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
20 Xã Vĩnh Hảo Bùi Thị Thủy 1959 Nữ Kinh Thôn Khuổi Phạt   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
21 Xã Vĩnh Hảo Lý Đức Hỷ 1956 Nam Dao Thôn Khuổi Phạt   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
22 Xã Vĩnh Hảo Cấn Văn Phú 1962 Nam Kinh Thôn Vĩnh Sơn   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
23 Xã Vĩnh Hảo Khuất Anh Tuấn 1966 Nam Kinh Thôn Vĩnh Sơn   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
24 Xã Vĩnh Hảo Trần Thị Vĩnh 1966 Nữ Kinh Thôn Vĩnh Sơn   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
25 Xã Vĩnh Hảo  Phạm Văn Tuyên 1988 Nam Kinh Thôn Vĩnh Sơn   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
26 Xã Vĩnh Hảo Nguyễn Công Minh 1963 Nam Kinh Thôn Vĩnh Sơn   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
27 Xã Vĩnh Hảo Bàn Văn Hậu 1981 Nam Dao Thôn Khuổi Mù   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
28 Xã Vĩnh Hảo Bàn Thị Mai 1985 Nữ Dao Thôn Khuổi Mù   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
29 Xã Vĩnh Hảo Trương Thị Tâm 1972 Nữ Dao Thôn Khuổi Mù   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
30 Xã Vĩnh Hảo Hoàng Văn Đề 1986 Nam Tày Thôn Khuổi Mù   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
31 Xã Vĩnh Hảo Trương Văn Sinh 1987 Nam Dao Thôn Khuổi Mù   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
32 Xã Vĩnh Hảo Đặng Văn Hà 1964 Nam Dao Thôn Khuổi Mù   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
33 Xã Vĩnh Hảo Đỗ Văn Sơn 1956 Nam Kinh Thôn Thọ Quang   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
34 Xã Vĩnh Hảo Hoàng Văn Hạng 1983 Nam Tày Thôn Thọ Quang   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
35 Xã Vĩnh Hảo Đặng Văn Ninh 1976 Nam Dao Thôn Thọ Quang   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
36 Xã Vĩnh Hảo Bàn Thị Liên 1970 Nữ Dao Thôn Thọ Quang   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
37 Xã Vĩnh Hảo Hoàng Văn Long 1992 Nam Tày Thôn Thọ Quang   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
38 Xã Vĩnh Hảo Bàn Văn Khánh 1961 Nam Dao Thôn Tiền Phong   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
39 Xã Vĩnh Hảo Bàn Văn Đoàn 1972 Nam Dao Thôn Tiền Phong   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
40 Xã Vĩnh Hảo Bàn Văn Khương 1986 Nam Dao Thôn Tiền Phong   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
41 Xã Vĩnh Hảo Đặng Thị Ân 1972 Nữ Dao Thôn Tiền Phong   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
42 Xã Vĩnh Hảo Đặng Văn Hàn 1986 Nam Dao Thôn Tiền Phong   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
43 Xã Vĩnh Hảo Lê Văn Siểu 1966 Nam Dao Thôn Vật Lậu   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
44 Xã Vĩnh Hảo Đặng Văn Siểm 1987 Nam Dao Thôn Vật Lậu   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
45 Xã Vĩnh Hảo Đặng Văn Lịch 1992 Nam Dao Thôn Vật Lậu   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
46 Xã Vĩnh Hảo Lý Thị Thu 1990 Nữ Dao Thôn Vật Lậu   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
47 Xã Vĩnh Hảo Hoàng Văn Nung 1986 Nam Dao Thôn Vật Lậu   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
48 Xã Vĩnh Hảo Đặng Văn Quý 1967 Nam Dao Thôn Vật Lậu   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
49 Xã Vĩnh Hảo Mạc Mạnh Hùng 1993 Nam Tày Thôn Đồng Ngần   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
50 Xã Vĩnh Hảo Hoàng Thị Thương 1986 Nữ Tày Thôn Đồng Ngần   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
51 Xã Vĩnh Hảo Phượng Thị Hoa 1990 Nữ Dao Thôn Đồng Ngần   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
52 Xã Vĩnh Hảo Triệu Văn Sín 1966 Nam Dao Thôn Đồng Ngần   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
53 Xã Vĩnh Hảo Phượng Tiến Sơn 1986 Nam Dao Thôn Đồng Ngần   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
54 Xã Vĩnh Hảo La Văn Tâm 1986 Nam Tày Thôn Đồng Ngần   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
55 Xã Vĩnh Hảo Dương Minh Hùng 1987 Nam Kinh Thôn Vĩnh
Chính
  số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
56 Xã Vĩnh Hảo Phạm Quang Lân 1955 Nam Kinh Thôn Vĩnh
Chính
  số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
57 Xã Vĩnh Hảo Vũ Thị Cúc 1979 Nữ Kinh Thôn Vĩnh
Chính
  số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
58 Xã Vĩnh Hảo Nguyễn Văn Lai 1955 Nam Kinh Thôn Vĩnh
Chính
  số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
59 Xã Vĩnh Hảo Trần Bách Lập 1970 Nam Kinh Thôn Vĩnh
Chính
  số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
60 Xã Vĩnh Hảo Nguyễn Văn Quý 1990 Nam Tày Thôn Khuổi Nhe   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
61 Xã Vĩnh Hảo Sìn Văn Phường 1976 Nam Tày Thôn Khuổi Nhe   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
62 Xã Vĩnh Hảo Đặng Cường Tráng 1955 Nam Dao Thôn Khuổi Nhe   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
63 Xã Vĩnh Hảo Hoàng Thị Vì 1986 Nữ Tày Thôn Khuổi Nhe   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
64 Xã Vĩnh Hảo Lý Trung Sỹ 1955 Nam Dao Thôn Khuổi Nhe   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023
65 Xã Vĩnh Hảo Lý Văn Sơn 1984 Nam Dao Thôn Khuổi Nhe   số 64/QĐ-UBND ngày 05/9/2023

Tác giả: Bắc Quang Admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LIÊN KẾT WEBSITE

Cổng TTĐT Chính phủ
Tuyển dụng
Bộ pháp điển
Chung tay cải cách
Cổng TTĐT tỉnh HG
Hệ thống văn bản
Công báo
Danh bạ
Mail
Lấy ý kiến
Lịch công tác
Công khai ngân sách
Tiếp nhận ý kiến
Công khai danh sách hội đồng
Ý kiến cử tri
Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam
CSDL Quốc Gia
Phòng chống thiên tai
Thông báo 1
Công khai 1
Công khai 2

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay3,673
  • Tháng hiện tại107,878
  • Tổng lượt truy cập2,015,747
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây