DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ XÃ TIÊN KIỀU

Thứ sáu - 19/04/2024 05:24
DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ XÃ TIÊN KIỀU
                 
STT Tên huyện/ quận/ thành phố… (cấp huyện)/ xã, phường, thị trấn (cấp xã) Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Tổ hòa giải
(ghi rõ địa chỉ)
Trình độ chuyên môn
(nếu có)
Quyết định công nhận làm hòa giải viên
(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)
1 Xã Tiên Kiều Đinh Trọng Bản 1960 Nam Tày Thôn Cào   Số 255/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
2 Xã Tiên Kiều Nguyễn Văn Khai 1982 Nam Tày Thôn Cào   Số 255/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
3 Xã Tiên Kiều Đinh Trọng Tô 1959 Nam Tày Thôn Cào   Số 255/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
4 Xã Tiên Kiều Hoàng Thị Chính 1969 Nữ Tày Thôn Cào   Số 255/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
5 Xã Tiên Kiều Hoàng Thế Nghi 1987 Nam Tày Thôn Cào Trung cấp Số 255/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
6 Xã Tiên Kiều Vi Đức Cương 1957 Nam Tày Thôn Cào   Số 255/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
7 Xã Tiên Kiều Phan Đức Ty 1979 Nam Tày Thôn Cào   Số 255/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
8 Xã Tiên Kiều Nguyễn Thị Thắm 1993 Nữ Tày Thôn Cào Trung cấp Số 255/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
9 Xã Tiên Kiều  Mai Đức Đình 1969 Nam Tày     Số 256/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
10 Xã Tiên Kiều  Đinh Trọng Lưu 1973 Nam Tày Thôn Kiều   Số 256/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
11 Xã Tiên Kiều  Hoàng Thị Dự 1989 Nữ Tày Thôn Kiều Trung cấp Số 256/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
12 Xã Tiên Kiều Hoàng Trọng Huấn  1986 Nam Tày Thôn Kiều   Số 256/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
13 Xã Tiên Kiều  Mai Thanh Tùng 1989 Nam Tày Thôn Kiều Trung cấp Số 256/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
14 Xã Tiên Kiều  Phan Trung Hải 1966 Nam Tày Thôn Kiều   Số 256/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
15 Xã Tiên Kiều  Phan Đức Hiên 1991 Nam Tày Thôn Kiều   Số 256/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
16 Xã Tiên Kiều  Triệu Triệu Xuân Mến 1959 Nam Tày Thôn Kiều   Số 256/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
17 Xã Tiên Kiều Nông Văn Lich   Nam Tày Thôn Giàn Hạ   Số 257/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
18 Xã Tiên Kiều Hoàng Văn Tuyển 1981 Nam Tày Thôn Giàn Hạ   Số 257/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
19 Xã Tiên Kiều Nguyễn Thị Tầm 1984 Nữ Tày Thôn Giàn Hạ   Số 257/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
20 Xã Tiên Kiều Hoàng Hải Mạnh  1963 Nam Tày Thôn Giàn Hạ   Số 257/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
21 Xã Tiên Kiều Nguyễn Thị Thinh 1989 Nữ Tày Thôn Giàn Hạ Trung cấp Số 257/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
22 Xã Tiên Kiều Vi Văn Ngát 1990 Nam Tày Thôn Giàn Hạ   Số 257/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
23 Xã Tiên Kiều Triệu Quốc Phong 1965 Nam Tày Thôn Giàn Hạ   Số 257/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
24 Xã Tiên Kiều  Nguyễn Văn Hường 1979 Nam Tày Thôn Giàn Thượng   Số 258/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
25 Xã Tiên Kiều  Đặng Văn Phong 1970 Nam Tày Thôn Giàn Thượng   Số 258/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
26 Xã Tiên Kiều  Bàn Thị Trung Thanh 1986 Nữ Tày Thôn Giàn Thượng   Số 258/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
27 Xã Tiên Kiều  Nông Văn Khiếu 1990 Nam Tày Thôn Giàn Thượng   Số 258/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
28 Xã Tiên Kiều  Bàn Văn Sầu 1966 Nam Tày Thôn Giàn Thượng   Số 258/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
29 Xã Tiên Kiều Trương Văn Canh 1963 Nam Tày Thôn Giàn Thượng   Số 258/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
30 Xã Tiên Kiều  Dương Minh Chiểu 1957 Nam Tày Thôn Giàn Thượng   Số 258/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
31 Xã Tiên Kiều Bàn Văn Long 1987 Nam Dao Thôn Thượng Cầu Đại Học Số 259/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
32 Xã Tiên Kiều  Đặng Văn Môn 1986 Nam Dao Thôn Thượng Cầu Trung cấp Số 259/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
33 Xã Tiên Kiều  Đặng Thị Bích 1990 Nữ Dao Thôn Thượng Cầu Đại Học Số 259/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
34 Xã Tiên Kiều  Đặng Văn Giàng  1957 Nam Dao Thôn Thượng Cầu   Số 259/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
35 Xã Tiên Kiều  Đặng Thị Thu Tuyết 1993 Nữ Dao Thôn Thượng Cầu Đại học Số 259/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
36 Xã Tiên Kiều  Đặng Văn Hương 1967 Nam Dao Thôn Thượng Cầu   Số 259/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
37 Xã Tiên Kiều Đặng Đức Mạnh 1998 Nam Dao Thôn Thượng Cầu   Số 259/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
38 Xã Tiên Kiều  Lù Văn Sến 1984 Nam Nùng thôn Kim Thượng   Số 260/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
39 Xã Tiên Kiều Hoàng Văn Trọng 1985 Nam Tày thôn Kim Thượng Trung cấp Số 260/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
40 Xã Tiên Kiều Đinh Thị Kiền 1972 Nữ Tày thôn Kim Thượng   Số 260/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
41 Xã Tiên Kiều  Bà Vũ Thị Thủy 1958 Nữ Kinh thôn Kim Thượng Trung cấp Số 260/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
42 Xã Tiên Kiều  Hoàng Tiến Anh 1998 Nam Tày thôn Kim Thượng   Số 260/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
43 Xã Tiên Kiều Sằm Văn Sướng 1960 Nam Tày thôn Kim Thượng   Số 260/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
44 Xã Tiên Kiều Triệu Văn Thu 1982 Nam Tày Thôn Kim     Số 261/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
45 Xã Tiên Kiều Lý Thị Huyền 1987 Nữ Tày Thôn Kim     Số 261/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
46 Xã Tiên Kiều Triệu Thị Hường 1989 Nữ Tày Thôn Kim   Trung cấp Số 261/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
47 Xã Tiên Kiều Lường Văn Ba  1990 Nam Tày Thôn Kim   Đại học Số 261/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
48 Xã Tiên Kiều Nguyễn Văn Tý 1966 Nam Tày Thôn Kim     Số 261/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
49 Xã Tiên Kiều Đặng Việt Hùng 1963 Nam Tày Thôn Kim     Số 261/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
50 Xã Tiên Kiều Triệu Đức Tiến 1993 Nam Tày Thôn Kim   Trung cấp Số 261/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
51 Xã Tiên Kiều Dương Văn Tùy 1985 Nam Tày thôn Chàng   Số 262/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
52 Xã Tiên Kiều Lù Văn Bình 1982 Nam Nùng thôn Chàng   Số 262/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
53 Xã Tiên Kiều Nguyễn Thị Luyến 1988 Nữ Tày thôn Chàng Trung cấp Số 262/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
54 Xã Tiên Kiều Đào Văn Phiến 1985 Nam Tày thôn Chàng   Số 262/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
55 Xã Tiên Kiều Lù Văn Tiến 1986 Nam Nùng thôn Chàng   Số 262/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
56 Xã Tiên Kiều Lường Bằng Giang 1960 Nam Tày thôn Chàng   Số 262/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024
57 Xã Tiên Kiều Lường Xuân Lự 1956 Nam Tày thôn Chàng   Số 262/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024

Tác giả: Bắc Quang Admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LIÊN KẾT WEBSITE

Cổng TTĐT Chính phủ
Tuyển dụng
Bộ pháp điển
Chung tay cải cách
Cổng TTĐT tỉnh HG
Hệ thống văn bản
Công báo
Danh bạ
Mail
Lấy ý kiến
Lịch công tác
Công khai ngân sách
Tiếp nhận ý kiến
Công khai danh sách hội đồng
Ý kiến cử tri
Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam
CSDL Quốc Gia
Phòng chống thiên tai
Thông báo 1
Công khai 1
Công khai 2

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay3,690
  • Tháng hiện tại107,895
  • Tổng lượt truy cập2,015,764
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây