Thống kê truy cập

Cải cách hành chính

Kiểm tra công tác Cải cách hành chính và công vụ tại xã Tân Lập

11/06/2021 14:46 75 lượt xem

Chiều ngày 10/6/2021, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Bắc Quang do đồng chí Vũ Văn Tú - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó trưởng Ban tổ chức - Nội vụ huyện Bắc Quang làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác Cải cách hành chính và công vụ 6 tháng đầu năm 2021 tại xã Tân Lập.

 

Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Chỉ thị số 09/CT-TU ngày 08/11/2021, Của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về đổi mới, phong cách, lề lối làm việc; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/01/2015 của UBND huyện Bắc Quang về tăng cường và nâng cao thực hiện Quy chế Văn hóa công sở, đạo đức công vụ trên địa bàn.

Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung xã đã quan tâm đến công tác CCHC, thể hiện bằng việc ban hành tương đối đầy đủ và đúng thời gian các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành để thực hiện các nội dung CCHC; niêm yết các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp xã tại vị trí phù hợp, thuận tiện cho người dân, tổ chức tra cứu, tìm hiểu; quan tâm xây dựng quy chế làm việc; niêm yết công khai số liệu dự toán ngân sách, công khai quyết toán ngân sách đúng quy định; trang bị khá đầy đủ cơ sở, vật chất, thiết bị cần thiết phục vụ cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cơ bản thực hiện đúng quy trình; các hồ sơ TTHC được giải quyết và trả kết quả cơ bản đúng thời hạn; việc ứng dụng Hệ thống Thông tin Một cửa điện tử VNPT-ioffice cơ bản được triển khai thực hiện; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ của cán bộ, công chức đã được quán triệt và thực hiện kiểm tra giám sát thường xuyên.

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được của xã, trong việc thực hiện công tác CCHC, đồng thời chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như: Chưa xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC năm, kế hoạch  cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), triển khai thực hiện phần mềm Quản lý văn bản điều hành VNPT-iOffice chưa hiệu quả, ứng dụng ký số văn bản đi chưa thực hiện thường xuyên; số lượng hồ sơ TTHC được tiếp nhận, xử lý qua Hệ thống Thông tin Một cửa điện tử còn thấp; Khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra; cần chú trọng công tác xây dựng, ban hành bổ sung văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC; kiện toàn, sắp xếp, bố trí lại cơ sở vật chất ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính; chỉnh trang công sở, sắp xếp, bố trí các phòng làm việc gọn gàng, hợp lý, khoa học và quán triệt cán bộ, công chức tại đơn vị nêu cao về tinh thần, thái độ làm việc phục vụ nhân dân./.

                                                                            Xã Tân Lập

 


Tin khác