Thứ hai, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2020

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

01/07/2015 16:14

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

số điện thoại

01

Lục Minh Thắng

Chủ tịch

0917349473

02

Mai Thị Đuống

P.Chủ tịch

0913508078

03

Trần Văn Tính

P.Chủ tịch

0979.446.314

04

Nguyễn Trần Toàn

Ủy viên BTTr

 

05

Hoàng Thanh Bình

Ủy viên BTTr

0949036021

bacquang.hagiang.gov.vn